1166/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) 13 § 2 mom., 33 § 1 mom. och 146 a § 1 mom. 4 punkten,

av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag av den 29 december 1989 (1335/89), samt

fogas till 78 § ett nytt 2 mom., till 90 § ett nytt 3 mom. och till 146 a § 1 mom. en ny 5 punkt som följer:

13 §

Som bosatt i Finland anses även en finsk medborgare som hör till den personal som har sänts ut för att tjänstgöra vid Finlands utrikesrepresentation och som står i anställningsförhållande till finska staten.


33 §

Inhemska dödsbon beskattas såsom särskilda skattskyldiga. Inhemska dödsbon som idkar rörelse beskattas såsom särskilda skattskyldiga för de tre skatteår som följer på det år då arvlåtaren avled samt därefter som sammanslutningar.


78 §

Den bostadsrättsavgift som en i lagen om bostadsrättsbostäder (650/90) nämnd bostadsrättshavare betalar då bostadsrätten grundas utgör inte skattepliktig inkomst för mottagaren.

90 §

En skattskyldig har inte rätt att dra av räntor som har betalts på lån som beviljats med stöd av 6 § 1 mom. 5 eller 6 punkten lagen om bostadsproduktion.

146 a §

Skattskyldiga fysiska personer har rätt till bostadsavdrag från sin inkomstskatt på följande villkor:


4) om den skattskyldige har framställt yrkande på bostadsavdrag innan beskattningen slutfördes för ibruktagningsåret för första bostaden,

5) om den skattskyldige inte har beviljats lån med stöd av 6 § 1 mom. 5 eller 6 punkten lagen om bostadsproduktion.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1991. Stadgandena i 90 § 3 mom. och 146 a § 1 mom. 5 punkten tillämpas inte om lånet har beviljats med stöd av lagen om bostadsproduktion sådan den lydde före den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 247/90
Statsutsk. bet. 80/90
Stora utsk. bet. 259/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.