1165/1990

Given i Helsingfors den 21 december 1990

Lag om ändring av 1 och 14 §§ lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) 1 § 2, 3 och 4 mom. samt 14 § 1 mom.,

av dessa lagrum 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1989 (1192/89), som följer:

1 §

Stadgandena om bolag i denna lag tillämpas även på inhemska andelslag som betalar ränta på andelskapital och placeringsandelar, på inhemska sparbanker som betalar vinstandel på grundfondsandelar och ränta på placeringar i tillskottsfonder samt på ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som betalar ränta på garantikapital.

Vad lagen stadgar om dividend tillämpas även på ränta och vinstandel som avses i 2 mom.

Stadgandena om dividendtagare i denna lag tillämpas även på dem som erhåller ränta eller vinstandel som avses i 2 mom. samt på delägare i en sammanslutning som avses i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet, om dividend som sammanslutningen erhåller och den ränta eller den vinstandel som avses i 2 mom. anses vara skattepliktig inkomst för delägarna vid inkomstbeskattningen.

14 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1990. I fråga om den dividend som delas ut för skatteåret 1990 är minimibeloppet för inkomstskatten och storleken av gottgörelsen för bolagsskatt likväl 21/29 av dividendens belopp. Vid beskattningen av en dividendtagare skall lagen inte tillämpas på dividender som har delats ut för en räkenskapsperiod som har löpt ut före ikraftträdandet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1991. De stadganden som gäller ränta på placeringsandel tillämpas dock redan vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 124/90
Statsutsk. bet. 67/90
Stora utsk. bet. 222/90

Helsingfors den 21 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.