1148/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 1 mom., 16 § 1 mom., 17 § och 21 § 2 mom. lagen den 29 juni 1984 om Finlands deltagande i Förenta Nationernas fredsbevarande verksamhet (514/84) samt

fogas till lagen en ny 18 a § som följer:

14 §
Straffrättsligt ansvar

De som hör till den fredsbevarande personalen och de som deltar i den i 5 § nämnda utbildningen lyder under de stadganden i 45 kap. strafflagen som gäller krigsmän. På brott som avses i militära rättegångslagen (326/83) och som sådana personer har begått på tjänstgöringsområdet tillämpas dock inte de stadganden som gäller brott begångna under krigstid. De kan påföras alla i militära disciplinlagen (331/83) nämnda disciplinära påföljder.


16 §
Skadestånd

Försvarsministeriet kan på de grunder som ministeriet har fastställt med stöd av finansministeriets utlåtande, på ansökan bestämma om ersättning av statens medel för skada som under tjänsteuppdrag eller förhållanden i anslutning därtill har åsamkats egendom som tillhör någon inom den fredsbevarande personalen.


17 §
Villkor i tjänstgöringsförhållandet

Beträffande den fredsbevarande personalens avlöning, dagtraktamenten, hälso- och sjukvård, övriga naturaförmåner, ersättningar för kostnader och andra villkor i tjänstgöringsförhållandet samt förmåner som tillkommer den som deltar i utbildning som avses i 5 §, för utbildningstiden, och den som på det sätt som avses i 6 § 1 mom. har förbundit sig att delta i utbildning, för den tid förbindelsen avser, gäller utöver denna lag vad som enligt utlåtande av finansministeriet bestäms genom beslut av försvarsministeriet.

18 a §
Grupplivförsäkring

Har någon som stod i ett tjänstgöringsförhållande som avses i denna lag avlidit, betalas ett ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring så som i statens tjänstekollektivavtal har överenskommits om den förmån som motsvarar grupplivförsäkring och som betalas då en statstjänsteman har avlidit.

Om någon som stod i ett tjänstgöringsförhållande som avses i denna lag har dött och hans rättsinnehavare har rätt till ersättning som Förenta Nationerna med anledning av samma tjänstgöringsförhållande betalar till följd av dödsfallet, utges stöd enligt 1 mom. endast till den del det är större än den ersättning som Förenta Nationerna betalar.

Stödet beviljas och betalas av statskontoret på ansökan med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas och bestäms om beviljande och betalning av det ekonomiska stöd som skall betalas efter en statsanställd.

21 §
Tjänstledighet

Den som är anställd i tjänste- eller arbetsförhållande vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet får för den tid som den i 5 § nämnda utbildningen pågår fast lön eller lön för ordinarie arbetstid.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 143/90
Försvarsutsk. bet. 5/90
Stora utsk. bet. 149/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.