1146/1990

Utfärdat i Helsingfors den 19 december 1990

Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader

Finansministeriet har med stöd av 127 § 1 mom. och 131 § 1 mom. lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) förordnat, att följande grunder skall iakttagas vid bestämmandet av återanskaffningsvärdet av byggnader:

1. Allmänna bestämmelser
1 §

Vid bestämmandet av byggnaders återanskaffningsvärden användes följande medelvärden per kvadratmeter och kubikmeter. Avviker byggnads byggnadsstandard väsentligt från den genomsnittliga byggnadsstandarden, skall dessa värden enligt prövning höjas eller sänkas, dock med högst 20 procent.

2 §

Med byggnadens areal avses i detta beslut den areal i vilken inräknats arealerna enligt yttre mått av samtliga våningar, källare och värmeisolerade vindsrum. I arealen inräknas inte balkonger, utrymmen under skyddstak eller utrymmen där den fria höjden understiger 160 cm.

3 §

Arealerna av kontors-, social-, lager- och parkeringsutrymmen beräknas enligt inre mått. Arealen av hisstrumma beräknas genom att arealen av hisstrummans botten multipliceras med det antal våningar som hisstrumman genomlöper. I byggnadens volym inräknas både varma och kalla utrymmen beräknade enligt yttre mått. Byggnadens genomsnittliga våningshöjd erhålls genom att volymen divideras med arealen. Vid bestämmandet av återanskaffningsvärdena beaktas endast fulla kvadrat- eller kubikmeter.

2. Bostadsbyggnader

2.1. Småhus

4 §

Med småhus avses egnahemshus, parhus eller radhus, där ingången till bostadslägenheterna i allmänhet har ordnats direkt från marknivå utan särskild trappuppgång.

5 §

Grundvärdet av arealen i småhus är 2 317 mk/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av arealen 1 853 mk/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig under åren 1960-1969, är grundvärdet av arealen 2 095 mk/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens areal är:

- över 60 m2 men högst 120 m2 från grundvärdet avdrages 3,95 mk för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (60 m2)
- över 120 m2 nedsättning från grundvärdet, mk/m2 237

2) Byggnaden saknar:

mk/m2
- vattenledning och avlopp nedsättning 149
- centralvärme ,, 169
- elektricitet ,, 90
6 §

Då ytorna i byggnadens källarutrymmen inte är slutligt behandlade och dessa utrymmen huvudsakligen används såsom lager, används för källaren som arealens värde 794 mk/m2.

2.2. Bostadshöghus

7 §

Med bostadshöghus avses bostadsbyggnad som omfattar minst två våningar och flera bostadslägenheter med särskilda ovanpå varandra belägna bostäder.

8 §

Grundvärdet av arealen i bostadshöghus är 2 317 mk/m2.

Är den bärande konstruktionen av trä och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av arealen 1 853 mk/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnaden har hiss:

tilläggsvärde, mk/m2 98

2) Byggnadens areal per lägenhet är:

- över 80 m2 men högst 120 m2 från grundvärdet avdrages 5,93 mk för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (80 m2)
- över 120 m2 nedsättning från grundvärdet, mk/m2 237

3) Byggnadens våningsantal källaren medräknad är:

mk/m2
- 3 våningar tilläggsvärde 120
- 4 ,, ,, 59
- 5 ,, ,, 0
- 6 ,, nedsättning 59
- 7 ,, ,, 120
- 8 ,, eller flera ,, 180

2.3. Fritidsbostäder

9 §

Med fritidsbostad avses byggnad som är avsedd att användas i huvudsak för fritidsbruk, såsom sommarstuga.

10 §

Grundvärdet av arealen i fritidsbostad är 1 853 mk/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens areal är:

- över 10 m2 men högst 70 m2 från grundvärdet avdrages 12,13 mk för varje kvadratmeter som överstiger den nedre gränsen (10 m2)
- över 70 m2 nedsättning, mk/m2 728

2) Byggnaden är vinterbonad:

tilläggsvärde, mk/m2 154

3) Byggnaden har veranda:

värde per verandakvadratmeter, mk 308
11 §

Har byggnaden elektricitet höjs dess värde med 1 235 mk ökat med 26 mk för varje arealkvadratmeter. Byggnadens värde höjs, om byggnaden har:

- avlopp 1 800 mk
- vattenledning 2 300 ,,
- WC 3 000 ,,
- bastu 3 000 ,,
12 §

Bostadsbyggnad som till storlek, användningssätt eller byggnads- eller utrustningsstandard väsentligt avviker från sedvanlig fritidsbostad avses såsom småhus.

2.4. Ekonomi- eller garagebyggnader

13 §

Med ekonomi- och garagebyggnad avses särskild bastubyggnad samt särskild ekonomi- och garagebyggnad.

Om ekonomi- och garagebyggnad är värmeisolerad samt även i övrigt till sin konstruktion representerar byggnad avsedd för långvarigt bruk, är värdet 1 495 mk/m2.

Värdet av oisolerad ekonomi- eller garagebyggnad med lätt stomme är 794 mk/m2. Har en sådan byggnad blivit färdig före år 1970, är dess värde 602 mk/m2.

3. Kontorsbyggnader
14 §

Med kontorsbyggnad avses byggnad vars utrymmen i huvudsak är byggda att användas som kontorsutrymmen eller som i huvudsak används som kontor.

15 §

Grundvärdet av arealen i kontorsbyggnad är 3 200 mk/m2.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens genomsnittliga våningshöjd är:

- över 3,2 m men högst 3,5 m grundvärdet ökas med 66 mk för varje 5 cm som överstiger den nedre gränsen (3,2 m)
- över 3,5 m tilläggsvärde, mk/m2 396

2) Byggnadens form:

mk/m2
- samtliga våningar i byggnaden är till sin grundform likadana rektanglar och bottenvåningen har endast smärre indragningar eller utbyggnader nedsättning 330
- byggnaden är till sin form relativt enkel rektangel- eller L-formad, men en del av byggnaden är upphöjd på pelare eller de nedersta våningarna är butiks- eller parkeringsvåningar som är större än de egentliga kontorsvåningarna 0
- byggnaden avviker till sin form från det sedvanliga, dess grundform är H-, T- eller U-formad eller bottenvåningen är mer än två gånger större än övriga våningar tilläggsvärde 169

3) Lager- och parkeringsutrymmen:

mk/m2
- den sammanlagda arealen av lager och parkeringsutrymmen utgör mer än 20 % av byggnadens areal nedsättning 200
- den sammanlagda arealen av lager och parkeringsutrymmen utgör minst 5 % men mindre än 20 % av byggnadens areal 0
- mindre än 5 % av byggnadens areal utgörs av lager- och parkeringsutrymmen tilläggsvärde 132

4) Hissar:

- i byggnaden finns inte hiss eller hisstrummornas sammanlagda areal utgör högst 0,5 % av byggnadens areal nedsättning 259
- hisstrummornas sammanlagda areal utgör över 0,5 % och högst 1 % av byggnadens areal 0
- hisstrummornas sammanlagda areal överstiger 1 % av byggnadens areal tilläggsvärde 401

5) Luftkonditionering:

- i byggnaden finns inte maskinell luftkonditionering eller endast maskinell insugning eller utblåsning av luft nedsättning 259
- i byggnaden finns maskinell insugning och utblåsning av luft 0
- utöver ovanstående kan luftkonditioneringen i rummen regleras särskilt och luften behandlas i avsevärd grad till exempel genom fuktning eller avkylning tilläggsvärde 401
4. Butiksbyggnader
16 §

Med butiksbyggnad avses byggnad i vilken huvudsakligen ingår butiksutrymmen.

17 §

Grundvärdet av volymen i butiksbyggnad är 992 mk/m3.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens volym är:

- över 700 m3 men högst 2 500 m3 från grundvärdet avdrages 12,00 mk för varje 100 m3 varmed den nedre gränsen (700 m3) överskrides
- över 2 500 m3 men högst 10 000 m3 från grundvärdet avdrages 12,00 mk för varje 100 m3 som överstiger 700 m3 upp till 2 500 m3 och 1,54 mk för varje 100 m3 som överstiger 2 500 m3
- över 10 000 m3 nedsättning, mk/m3 335

2) Källarens och annorstädes än i källaren belägna lagerutrymmens andel av byggnadens areal:

- över 20 % men högst 40 % från grundvärdet avdrages 5,05 mk för varje procentenhet som överstiger den nedre gränsen (20 %)
- över 40 % nedsättning, mk/m3 101

3) Byggnadens genomsnittliga våningshöjd är:

- minst 3 m men högst 6,2 m från grundvärdet avdrages 7,88 mk för varje 10 cm varmed den nedre gränsen (3 m) överskrides
- över 6,2 m nedsättning, mk/m3 255

4) Byggnaden har minst tre våningar, källaren medräknad:

tilläggsvärde, mk/m3 78

Är butiksbyggnadens bärande struktur av trä och är byggnadens volym under 2 000 m3 och har byggnaden blivit färdig före år 1960, är grundvärdet av volymen 770 mk/m3. Sådan byggnads grundvärde justeras inte med i 2 mom. 1 punkten avsedda nedsättningar som beräknas på grundval av volymen.

5. Industribyggnader
18 §

Med industribyggnad avses produktions- och lagerbyggnad för industriändamål samt därmed jämförbar byggnad, såsom reparationsverkstad, servicestation, målarverkstad, verkstad, småin>dustribyggnad, bageri och kvarn.

19 §

Grundvärdet av volymen i industribyggnad är 386 mk/m3.

Grundvärdet justeras på grundval av byggnadens egenskaper med följande tilläggsvärden och nedsättningar.

1) Byggnadens genomsnittliga våningshöjd är:

- över 3,8 m men högst 5,8 m från grundvärdet avdrages 19,80 mk för varje 0,5 m varmed den nedre gränsen (3,8 m) överskrides
- över 5,8 m men högst 8,8 m från grundvärdet avdrages 19,80 mk för varje 0,5 m varmed 3,8 m överskrids upp till 5,8 m och 9,87 mk för varje 0,5 m varmed 5,8 m överskrides
- över 8,8 m nedsättning, mk/m3 138

2) Uppvärmning och vattenledning i enlighet med vad som närmast motsvarar byggnadens egenskaper:

mk/m3
- byggnaden är en i huvudsak inte uppvärmd lagerbyggnad utan social- eller kontorsutrymmen nedsättning 110
- i byggnaden finns ringa antal vattenposter, social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal och byggnaden är i huvudsak icke uppvärmd nedsättning 69
- byggnaden är i huvudsak industriutrymme av hallkaraktär, som i allmänhet inte värms upp över 18°C, samt social- och kontorsutrymmena utgör över 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal 0
- temperaturen i byggnadens produktionsutrymmen överstiger i allmänhet 18°C, social- och kontorsutrymmena utgör minst 15 % av byggnadens areal eller mer än 30 % av byggnadens areal utgörs av s.k. våtutrymmen och i byggnaden finns automatiskt brandsläckningssystem tilläggsvärde 68

3) Luftkonditionering och belysning i enlighet med vad som närmast motsvarar byggnadens egenskaper:

mk/m3
- i byggnaden finns inte maskinell luftkonditionering, i arbetsutrymmena finns endast allmän belysning och social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt högst 3 % av byggnadens areal nedsättning 69
- i byggnaden finns maskinell insugning eller utblåsning av luft, belysningen är i huvudsak allmän belysning och social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt mer är 3 % men mindre än 15 % av byggnadens areal 0
- i byggnaden finns maskinell såväl insugning som utblåsning av luft, gott om punktbelysning vid arbetsställena, social- och kontorsutrymmena utgör sammanlagt minst 15 % av byggnadens areal och i byggnaden finns automatiskt brandalarmsystem tilläggsvärde 68

4) Byggnaden har minst tre våningar:

tilläggsvärde, mk/m3 59

5) Volymen är i en byggnad med minst tre våningar:

- över 5 000 m3 men högst 10 000 m3 avdrages från dess grundvärde 12,13 mk för varje 1 000 m3 varmed den nedre gränsen (5 000 m3) överskrides
- över 10 000 m3 nedsättning, mk/m3 61
6. Övriga byggnader och konstruktioner
20 §

För värdering av annan byggnad än sådan som hör till ovan uppräknade grupper används värderingsgrunderna för närmast tillämplig byggnad. Har byggnad flera användningsändamål, beräknas återanskaffningsvärdet enligt den punkt som gäller det huvudsakliga användningsändamålet. Används dock en betydande del av byggnaden för annat ändamål än det huvudsakliga användningsändamålet, kan byggnadens delar värderas särskilt.

21 §

Är byggnad av sådant slag, att på den inte alls kan tillämpas värderingsgrunderna ovan i 4-19 §§ eller är det fråga om konstruktion, anses som återanskaffningsvärdet av sådan byggnad eller konstruktion 70 procent av byggnadskostnaderna för motsvarande byggnad eller konstruktion.

7. Ikraftträdande
22 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991 och det tillämpas vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen för år 1990.

Helsingfors den 19 december 1990

Minister
Ulla Puolanne

Tf. yngre regeringssekreterare
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.