1138/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Förordning om ändring av förordningen om lönegaranti

På föredragning av arbetsministern

ändras i förordningen den 5 december 1973 om lönegaranti (883/73) 1 §, sådan den lyder i förordning av den 29 januari 1982 (77/82), samt

fogas till förordningen i stället för den 10 § som upphävts genom förordning av den 12 oktober 1984 (701/84) en ny 10 § som följer:

1 §

Lönegarantins högsta belopp per arbetstagare är på basis av arbete som har utförts för en och samma arbetsgivare 75 000 mark.

10 §

I lönegarantifrågor biträds arbetsministeriet av en delegation för lönegarantiärenden som tillsätts av statsrådet som ett rådgivande organ för tre år i sänder.

Delegationen för lönegarantiärenden har till uppgift

1) att följa verksamheten inom lönegarantisystemet och utvecklingen av den lagstiftning som inverkar på det,

2) att ta initiativ och göra framställningar i frågor som gäller lönegarantin,

3) att avge utlåtanden i frågor som är av principiell vikt för skötseln av lönegarantiärenden, samt

4) att utföra andra uppgifter som arbetsministeriet tilldelar den.

Delegationen består av en ordförande, en vice ordförande och elva andra medlemmar. Till ordförande och vice ordförande kallas tjänstemän som företräder arbetsministeriet. De andra medlemmarna väljs så att en företräder arbetarskyddsstyrelsen samt fem arbetsgivarnas och fem arbetstagarnas centralorganisationer.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden.

Angående delegationen gäller i övrigt vad som bestäms om kommittéer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.