1136/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Förordning om jakt på björn, varg och järv

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 25 § 1 mom., 45 § och 47 § 4 mom. jaktlagen av den 13 april 1962 (290/62), av dessa lagrum 25 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 18 mars 1983 (263/83):

1 §

Jakt på björn får bedrivas inom det i 1 § lagen om renskötsel (444/48) avsedda renskötselområdet från och med den 1 maj till och med den 15 juni och från och med den 1 september till och med den 15 oktober samt i Kuhmo, Nurmes, Valtimo, Lieksa, Ilomants, Tuupovaara, Tohmajärvi, Värtsilä, Kitee och Kesälahti kommuner från och med den 1 september till och med den 15 oktober. För övrigt är björnen fridlyst. Likaså är björnunge, yngre än ett år, och björnhona, som åtföljs av unge, yngre än ett år, alltid fridlysta.

Vid jakt på björn får inte användas oräfflat vapen, inte heller helmantlad kula eller blykula eller patron, vars kulas vikt understiger 8 gram eller vars kulas träffenergi på 25 meters avstånd, mätt från pipans mynning, understiger 2 500 joule (E 25 = 2 500 J). Patronerna skall vara fabrikstillverkade.

Det är förbjudet att driva björn ur ide eller att skjuta björn i ide, vid åtel eller på åker eller eljest med utnyttjande av sådant lockbete som har anknytning till föda.

Vid jakt på björn från och med den 1 maj till och med den 15 juni är användningen av okopplad hund förbjuden. Chefen för polisdistriktet kan dock under villkor som han föreskriver tillåta användning av okopplad hund vid jakt på sårad björn.

Björnens kött skall besiktigas på det sätt som stadgas i lagen om köttbesiktning (160/60) och med stöd därav utfärdade författningar.

2 §

Jakt på varg får bedrivas i Kymmene och Lapplands län från och med den 1 november till och med utgången av mars samt i Norra Karelens och Uleåborgs län från och med den 1 november till och med utgången av februari. För övrigt är vargen fridlyst.

3 §

Järven är fridlyst under hela året.

4 §

Har björnen, vargen eller järven på någon ort förökats i för hög grad eller visat sig vara skadlig, kan jord- och skogsbruksministeriet bevilja undantag från fredningarna eller föreskrifterna rörande fångstmetoder.

5 §

Om en björn, en varg eller en järv har dödats eller sårats, skall därom utan dröjsmål anmälas till närmaste polismyndighet samt vidare till jaktvårdsföreningen inom området. Jaktvårdsföreningen skall årligen till jaktvårdsdistriktet och jord- och skogsbruksministeriet anmäla antalet dödade djur.

6 §

Utan hinder av vad som stadgas ovan i denna förordning får björn, varg eller järv dödas på bar gärning ifall detta är nödvändigt för avvärjande av överhängande fara som riktas mot människa, husdjur eller ren. Om dödandet skall närmaste polismyndighet ofördröjligen underrättas. En björn, varg eller järv som dödats på detta sätt tillfaller staten.

7 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991 och är i kraft till utgången av december 1992.

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.