1122/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kommunallagen av den 10 december 1976 (953/76) 112 §,

ändras 11 § 2 mom., den svenska språkdräkten i 15 § 3 mom., 24 § 2 mom., den svenska språkdräkten i paragrafens rubrik och 3 mom., 25 §, 27 § 1 mom., 30 § 2 mom., 34 och 61 §§, 63 § 1 mom., 65 och 71 §§, 74 § 2 mom., 77 §, 80 § 2 och 3 mom., 81, 86-88 och 90 §§, 92 § 2 mom., 96 §, 102 § 1 mom., 104 § 2 mom., 122 § 2 mom., 123 §, 129 § 3 mom., 131 §, 134 § 1 och 2 mom., i 135 § rubriken och 1 mom., i 136 § rubriken samt 2 och 3 mom., 137 § 3 mom., rubriken för 140 §, 146 § 2 mom. samt 151 och 153 §§,

av nämnda lagrum 25, 71 och 77 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 5 juni 1981 (388/81), 61 §, 63 § 1 mom., 92 § 2 mom. och 123 § sådana de lyder i sistnämnda lag, 81 § sådan den lyder i lag av den 9 juli 1982 (527/82), 86 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, 134 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 11 juli 1986 (529/86) och 2 mom. i nämnda lag av den 5 juni 1981 och 151 § sådan den lyder i lag av den 7 september 1984 (659/84), samt

fogas till lagen nya 25 a, 58 a och 71 a §§, till 75 § ett nytt 3 mom., till 93 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 140 § ett nytt 2 mom. och till 156 § ett nytt 3 mom. som följer:

11 §
Överföring av beslutanderätt

Vad som sägs i 1 mom. gäller inte

1) ärenden i vilka fullmäktige enligt ett uttryckligt stadgande i lag skall fatta beslut,

2) ärenden vilkas avgörande kräver kvalificerad majoritet samt

3) överlåtelse av fast egendom, med undantag av byggnadstomter och ärenden som regleras genom byggnadslagstiftning.

15 §
Val

Kommunens övriga förtroendevalda utses av kommunfullmäktige. Kommittéernas medlemmar väljs dock av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens, nämndernas och direktionernas medlemmar samt revisorerna väljs vid fullmäktiges sammanträde i januari.

24 §
Felaktigt förfarande och avstängning från uppdrag

Kan en förtroendevald på sannolika grunder misstänkas för att i sitt uppdrag ha gjort sig skyldig till brott eller för att på något annat sätt ha handlat i strid med sina förpliktelser, kan fullmäktige efter att ha hört den förtroendevalde avstänga honom från hans uppdrag eller förbjuda honom att sköta sina uppgifter eller vissa av dem så länge utredningen eller rättegången pågår. Beslut om detta kan, till dess ärendet har behandlats i fullmäktige, interimistiskt fattas av fullmäktiges ordförande. Är det fråga om ekonomiskt missbruk eller något annat uppsåtligt förfarande som grovt strider mot gällande förpliktelser, skall saken utan dröjsmål föras till domstol, om inte gärningen eller försummelsen är av liten betydelse.

Om avstängning från uppdraget av en medlem av en kommitté i de fall som nämns i 2 mom. beslutar likväl kommunstyrelsen och interimistiskt kommunstyrelsens ordförande.

25 §
Jäv

Ordföranden eller någon annan medlem i kommunfullmäktige är jävig att delta i fattandet av beslut som gäller honom personligen eller någon sådan nära släkting till honom som avses i 10 § 2 mom. lagen om förvaltningsförfarande (598/82) eller en person som enligt nämnda moment kan likställas med en sådan nära släkting. Då ordföranden eller vice ordföranden med stöd av 64 § 3 mom. deltar i kommunstyrelsens sammanträde tillämpas på honom 2 mom. nedan.

I fråga om jäv för övriga förtroendevalda gäller 10 och 11 §§ lagen om förvaltningsförfarande. Ett anställningsförhållande till kommunen som avses i 10 § 1 mom. 4 punkten i nämnda lag gör dock inte en förtroendevald jävig i ett ärende där kommunen är part, om han inte på grund av sitt anställningsförhållande har föredragit eller på något annat motsvarande sätt behandlat ärendet.

En medlem av kommunstyrelsen är dessutom jävig att behandla ett besvärsärende, om han på grund av anställningsförhållande tidigare har deltagit i ärendets beredning eller föredragit det eller på något annat sätt än med stöd av 70 § behandlat det i egenskap av förtroendevald.

25 a §
Inkallande av suppleant

Om ordföranden eller någon annan medlem i ett organ är förhindrad att delta i ett sammanträde, skall han kalla in en suppleant i sitt ställe. Är en medlem jävig att behandla något ärende vid ett sammanträde eller kan han på grund av förfall inte delta i behandlingen av något ärende, får han kalla in en suppleant till sammanträdet för att delta i behandlingen. Även ordföranden får utfärda kallelse till en suppleant. I 46 § stadgas om inkallande av suppleant för en fullmäktig.

Är såväl ordföranden som vice ordföranden frånvarande eller är de jäviga i något ärende, utses en tillfällig ordförande för sammanträdet eller för behandlingen av ärendet.

27 §
Ordningen för fattande av beslut

Vid kommunfullmäktiges sammanträde föredras ärendena av ordföranden. Vid andra kommunala organs sammanträden behandlas ärendena på föredragning av en kommunal tjänsteinnehavare, om det inte i instruktionen har bestämts att de skall föredras av ordföranden. Sedan ett ärende har föredragits skall det ges möjlighet till diskussion. Därefter skall ordföranden förklara diskussionen avslutad.


30 §
Sammanträdes offentlighet

Kommunstyrelsens och en nämnds sammanträden är inte offentliga, om inte kommunstyrelsen eller nämnden beslutar något annat i fråga om ett visst sammanträde eller ärende.


34 §
Kommunala tillkännagivanden

Kommunala tillkännagivanden skall göras kända genom att de sätts upp på anslagstavlan för offentliga kungörelser enligt vad som stadgas särskilt. Vid behov kan detta ske även på något annat sätt enligt vad kommunfullmäktige eller, på de grunder som kommunfullmäktige har godkänt, en behörig myndighet i kommunen beslutar.

58 a §
Anvisningar till kommunens representanter

Kommunstyrelsen skall vid behov ge dem som företräder kommunen i olika samfunds, anstalters och stiftelsers förvaltningsorgan samt i mellankommunala ombudsstämmor liksom även medlemmarna i kommunalförbundens förbundsfullmäktige anvisningar om hur de skall ställa sig till de frågor som behandlas.

61 §
Kompetensöverföring

En sektion inom kommunstyrelsen, ordföranden och någon annan medlem i kommunstyrelsen samt kommundirektören, en biträdande kommundirektör och någon annan kommunstyrelsen underställd tjänsteinnehavare kan i instruktionen för kommunstyrelsen och i någon annan i 11 § 1 mom. angiven stadga eller taxa ges rätt att avgöra i stadgan eller taxan nämnda ärenden som hör till kommunstyrelsen, om inte deras ekonomiska betydelse eller vikt i övrigt är sådan att det skall anses nödvändigt att ärendet behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde. Ärenden som gäller framställning till kommunfullmäktige eller tillämpning av 59 § skall dock alltid behandlas av kommunstyrelsen.

Över beslut som förtroendevalda eller tjänsteinnehavare fattar med stöd av 1 mom. skall föras protokoll, om inte beslutet är av den arten att protokoll är onödigt. På besluten och protokollet tillämpas 27 § 6 mom. och 32 §.

63 §
Överföring av ärende till behandling i kommunstyrelse

Kommunstyrelsen eller dess ordförande, kommundirektören eller en biträdande kommundirektör kan överföra ett ärende som avgjorts av en nämnd eller direktion till behandling i kommunstyrelsen. Överföringen skall ske inom den tid som nämns i instruktionen, dock senast inom den tid inom vilken besvär över beslutet skall anföras. Kommunstyrelsen kan upphäva eller ändra beslutet i ett överfört ärende eller återförvisa ärendet för ny behandling.


65 §
Framställningar och utlåtanden till andra myndigheter än kommunens

Kommunala myndigheters initiativ, framställningar och utlåtanden till andra myndigheter än kommunens skall tillställas mottagarna genom förmedling av kommunstyrelsen, om inte detta på grund av att ärendet har liten betydelse skall anses onödigt eller något annat bestäms i instruktionen.

71 §
Sektioner

Inom en nämnd kan finnas sektioner enligt instruktionen för nämnden. Sektioner kan även tillsättas för behandling av ärenden som hör till nämnden och gäller olika delområden i kommunen, och då kan också väljas extra medlemmar i nämnden.

En suppleant i nämnden får vara medlem, men inte ordförande i en sektion, och en extra medlem i nämnden får vara medlem, men inte ordförande i en delområdessektion som avses i 1 mom. Suppleanterna och de extra medlemmarna får dock inte utgöra majoritet i sektionen. En extra medlem skall ha hemort inom det berörda delområdet, om inte något annat bestäms i instruktionen. Om sektioner och extra medlemmar gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas om nämnder och medlemmar.

71 a §
Överföring av befogenheter

En sektion, ordföranden och en medlem i en nämnd eller sektion samt en tjänsteinnehavare som är underställd nämnden kan i instruktionen eller i någon i 11 § 1 mom. angiven stadga eller taxa bemyndigas att avgöra på nämnden ankommande ärenden som avses i instruktionen, stadgan eller taxan, om deras ekonomiska betydelse eller vikt i övrigt inte är sådan att det skall anses nödvändigt att ärendet behandlas vid nämndens sammanträde. Framställning i ett ärende som skall avgöras av kommunfullmäktige skall dock alltid behandlas i nämnden.

På beslut som en förtroendevald eller tjänsteinnehavare fattar med stöd av 1 mom. tillämpas 61 § 2 mom. på motsvarande sätt.

74 §
Tjänster och tjänsteinnehavare

Utöver ordinarie tjänsteinnehavare och dem som interimistiskt sköter tjänster kan i kommunen finnas tillfälliga tjänsteinnehavare vilka anställs hos kommunen för högst ett år i sänder.


75 §
Tjänsteinnehavarnas ställning

Om jäv för tjänsteinnehavare gäller 10 § lagen om förvaltningsförfarande. Det anställningsförhållande till kommunen som avses i 10 § 1 mom. 4 punkten gör likväl inte tjänsteinnehavaren jävig i ett ärende där kommunen är part.

77 §
Felaktigt förfarande och avstängning från tjänsteutövning

Har en tjänsteinnehavare uppsåtligen eller av vårdslöshet förfarit felaktigt eller försummat sitt uppdrag, skall av honom krävas förklaring och, om rättelse inte på något annat sätt kan åstadkommas, saken anmälas till kommunstyrelsen eller, då det är fråga om kommundirektören eller en biträdande kommundirektör, till kommunfullmäktige.

På avstängning från tjänsteutövning tillämpas 24 § 2 mom. på motsvarande sätt. Kommunstyrelsen skall likväl i stället för kommunfullmäktige besluta om avstängning från tjänsteutövning i fråga om andra tjänsteinnehavare än kommundirektören och biträdande kommundirektörer, och vad som sägs om utredning och rättegång skall även gälla disciplinärt förfarande.

80 §
Budget samt inkomster och utgifter

I budgeten skall tas in räkenskapsårets utgifter och inkomster. Den del av budgeten som avser utgifterna skall uppdelas på de anslag om vilka fullmäktige beslutar och till vilka även räknas reservationsanslag och överföringar till fonder. I fråga om upplåningen och låneamorteringarna tas endast skillnaden mellan dem in i budgeten. I budgeten skall dessutom som inkomst upptas det överskott och som utgift det underskott som framgår av bokslutet för det nästsenaste räkenskapsåret.

Utgifterna och inkomsterna i budgeten skall vara i balans.

81 §
Kommunalskatt

Det belopp som utöver övriga inkomster i budgeten behövs för att täcka utgifterna bärs upp genom kommunalskatt.

Om kommunalskatt stadgas särskilt.

86 §
Fonder

Varje kommun skall för utjämning av växlingarna i uttaxeringen per skattöre ha en skatteutjämningsfond.

Kommunen skall även för tryggande av betalningsberedskapen ha en kassaförlagsfond med tillräckligt kapital.

Genom beslut av kommunfullmäktige kan för kommunen även grundas andra fonder.

Fullmäktige skall för varje fond anta en stadga där det bestäms om fondens ändamål och förkovran, om placering och användning av dess medel samt om skötseln av fonden i övrigt.

87 §
Upplåning

Beslut om upptagande av lån fattas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen, en sektion inom den eller en tjänsteinnehavare som är underställd kommunstyrelsen kan i instruktionen ges rätt att ta upp lån inom de gränser som fullmäktige har angivit i budgeten eller i ett särskilt beslut.

88 §
För särskilt ändamål donerad eller testamenterad egendom

Vid skötseln av egendom som kommunen erhållit såsom gåva eller genom testamente att användas för något särskilt ändamål får avvikelse ske från bestämmelserna i gåvobrevet eller testamentet, om detta på grund av förändrade förhållanden eller av någon annan orsak skall anses nödvändigt. Är det omöjligt eller uppenbart onyttigt att använda egendomen för det föreskrivna ändamålet, får den tas i bruk eller överlåtas så att användningen motsvarar det ursprungliga ändamålet.

Om de åtgärder som avses i 1 mom. beslutar kommunfullmäktige.

90 §
Drätsel och räkenskapsväsen

Kommunstyrelsen leder och övervakar kommunens drätsel och räkenskapsväsen. Skötseln av uppgifter som hör till dessa kan i instruktionen åläggas nämnder och direktioner.

Kommunen skall ha dubbel bokföring av sina inkomster och utgifter samt tillgångar och skulder och härvid iaktta god bokföringssed.

För varje räkenskapsår skall före utgången av april följande år uppgöras ett bokslut som omfattar en tablå över budgetens utfall och balansräkningen. Bokslutet skall senast i september föras till kommunfullmäktige för behandling.

92 §
Revisorer

Valbara till revisorer är inte medlemmarna av kommunstyrelsen eller de som står i ett sådant förhållande till en styrelsemedlem som nämns i 10 § 2 mom. lagen om förvaltningsförfarande, inte heller inom kommunens centralförvaltning anställda tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande av bestående natur vilka lyder under kommunstyrelsen.


93 §
Revisorernas uppgifter och fullgörandet av dem

Utan hinder av vad som stadgas om hemlighållande av vissa uppgifter och handlingar har en revisor rätt att också få uppgifter ur en handling som skall hållas hemlig eller en sådan handling för studium, om han anser att detta är nödvändigt med hänsyn till revisionsuppdraget.


96 §
Behandling av anmärkningar

När kommunfullmäktige godkänner bokslutet skall fullmäktige även besluta om åtgärder på grund av en anmärkning i revisorernas berättelse skall vidtas för bevakande av kommunens intresse gentemot en redovisningsskyldig eller om anmärkningen får förfalla. Detsamma gäller anmärkningar som har framställts i en berättelse, vilken avgivits av ett utskott som har tillsatts för att granska förvaltningen.

Med redovisningsskyldig avses en förtroendevald och en tjänsteinnehavare. Till de redovisningsskyldiga hänförs dock inte fullmäktige eller revisorer.

Skall inte till följd av en anmärkning åtal vid domstol med stöd av 24 eller 77 § väckas mot en redovisningsskyldig eller fattas inte annars beslut om väckande av åtal, skall på anmärkningen grundade ersättningsyrkanden framställas hos länsrätten inom tre år efter att den berättelse där anmärkningen framställts föredrogs för fullmäktige. Länsrätten kan ålägga den redovisningsskyldige att ersätta en skada som har vållats kommunen genom hans fel eller försummelse. Har inte ersättningsyrkande framställts hos länsrätten inom ovan nämnd tid, har kommunens rätt till ersättning av den redovisningsskyldige gått förlorad, utom då ersättningsskyldigheten grundar sig på ett brott som inte är ringa. Yrkandet skall härvid framställas vid allmän domstol. Ersättningsskyldigheten bestäms enligt skadeståndslagen (412/74).

102 §
Tillämpning av stadgandena

Beträffande kommundelsfullmäktige gäller i tillämpliga delar på motsvarande sätt vad 26 § 1 mom., 30 § 1 mom, 32 § 1 mom. samt 36, 39, 42-49, 51 och 52 §§ stadgar om kommunfullmäktige. Vad som stadgas om fullmäktig i 22 § 2 mom. gäller även medlemmar i kommundelsfullmäktige. Angående dem gäller 25 § 2 mom. Vid tillämpning av 48 § anses kommunstyrelsens ordförande och en biträdande kommundirektör dock ha endast rätt, men inte skyldighet att vara närvarande vid kommundelsfullmäktiges sammanträde.


104 §
Gemensam nämnd eller direktion

I 1 mom. angivna nämnders och direktioners protokoll skall, när de läggs fram offentligt, hållas tillgängliga enligt 32 § i alla kommuner som är parter i avtalet.

122 §
Kommunalförbunds organ

Ett kommunalförbunds förvaltning sköts av förbundsstyrelsen, till vilken förbundsfullmäktige för sin mandatperiod utser medlemmarna och för varje medlem en personlig suppleant. Förbundsfullmäktige utser bland medlemmarna en ordförande samt en eller två vice ordförande för förbundsstyrelsen.


123 §
Valbarhet till kommunalförbunds förtroendeuppdrag

Valbara till förtroendeuppdrag i ett kommunalförbund är de som enligt 17 § är valbara till förtroendeuppdrag inom en medlemskommun i kommunalförbundet, likväl inte personer som nämns i 40 § 1 mom. 1 punkten eller, med undantag för kommittéer, tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande av bestående natur hos kommunalförbundet.

Medlemmar i förbundsstyrelsen eller personer som står i ett sådant förhållande till någon av dem som nämns i 10 § 2 mom. lagen om förvaltningsförfarande är inte valbara till revisorer i kommunalförbundet.

129 §
Beslutens bringande till allmän kännedom

Om förbundsstyrelsens protokoll gäller vad som stadgas i 1 mom. En kopia av protokollet skall sändas till kommunstyrelsen i varje medlemskommun. En nämnds eller direktions protokoll skall enligt 1 mom. hållas framlagt, då grundstadgan eller instruktionen så föreskriver eller nämnda organ eller dess ordförande anser det nödvändigt. Detsamma gäller på motsvarande sätt protokoll över beslut som en förtroendevald eller tjänsteinnehavare har fattat med stöd av beslutanderätt som anförtrotts honom i ett ärende som hör till förbundsstyrelsen, en nämnd eller en direktion.

131 §
Ändringar i kommunalförbunds förvaltning och ekonomi

Väsentliga ändringar i ett kommunalförbunds förvaltning eller ekonomi eller i dess verksamhet i övrigt får inte göras, om inte det beslut som gäller ändringen i förbundsfullmäktige understöds av medlemmar som tillsammans företräder minst två tredjedelar av det sammanräknade röstetalet för fullmäktiges samtliga medlemmar.

134 §
Tillämpning i kommunalförbund av stadgandena om kommuner

Om kommunalförbund gäller i tillämpliga delar på motsvarande sätt vad som stadgas om kommuner i 6 §, 7 § 1 och 2 mom., 8, 9, 11-13 och 18-25 a §§, 26 § 2 mom., 27-31, 33, 35, 37, 42-44 och 46-53 §§, 55 § 2 mom., 58, 58 a och 59-68 §§, 69 § 1 mom., 70, 71, 71 a och 72-80 §§, 82 § 1 och 3 mom., 83 §, 86 § 2-4 mom., 87-91 §§, 92 § 1 och 3 mom., 93-97 §§ och 103 § 1 mom. På samarbete mellan kommunalförbund tillämpas även stadgandena i 104 § om gemensam nämnd och gemensam direktion, varvid paragrafens 2 mom. tillämpas så att en gemensam nämnds eller gemensam direktions protokoll skall hållas framlagt i alla medlemskommuner i kommunalförbunden.

Stadgandena i 9 § om instruktion för kommunstyrelsen behöver inte tillämpas. När 50 § tillämpas, beräknas den kvalificerade majoritet som behövs på basis av de närvarande medlemmarnas sammanräknade röstetal. Vad 58 § 5 mom. stadgar om kommundirektör tillämpas även på förbundsstyrelsens ordförande. Stadgandet i 80 § 2 mom. om intagande av överskott eller underskott i budgeten tillämpas inte. Vad 86 § 2 mom. stadgar om kassaförlagsfond behöver inte tillämpas. Om de frister som avses i 67 §, 82 § 1 mom., 90 § 3 mom. och 95 § 2 mom. skall bestämmas i grundstadgan eller förbundsstyrelsens instruktion.


135 §
Underställning av kommunal myndighets beslut

Skall en kommunal myndighets beslut underställas en statlig myndighet, skall ett utdrag ur protokollet över beslutet sändas till underställningsmyndigheten.


136 §
Underställning av beslut av mellankommunal ombudsstämma och kommunalförbunds myndighet

Beslut av en myndighet i ett kommunalförbund skall, om länsstyrelsen är underställningsmyndighet, underställas länsstyrelsen i det län där kommunalförbundet har sin hemort.

Vid underställning iakttas i övrigt 135 §.

137 §
Handläggning av underställt ärende

Har ett underställt ärende inte upptagits till prövning eller ett beslut inte fastställts, får den myndighet som fattat beslutet anföra besvär. Samma rätt har på kommunfullmäktiges vägnar kommunstyrelsen och på en mellankommunal ombudsstämmas vägnar dess ordförande eller en kommitté som nämns i 116 § 2 mom. samt på förbundsfullmäktiges vägnar förbundsstyrelsen.

140 §
Besvär över beslut av gemensam nämnd eller direktion, ombudsstämma och kommunalförbunds myndighet

Ändring i beslut av en nämnd eller direktion som avses i 104 § 1 mom. får med stöd av 139 § 2 mom. sökas även av en medlem i någon annan kommun som är part i avtalet. Över beslut av ett kommunalförbunds gemensamma nämnd eller direktion får besvär på motsvarande sätt anföras även av en medlem i någon medlemskommun i ett kommunalförbund som är avtalspart.

146 §
Besluts verkställbarhet

Beslut i ett ärende som kan överföras till kommunstyrelsen eller förbundsstyrelsen för behandling får dock inte verkställas förrän det har framgått att ärendet inte överförs. Om beslutet på grund av ärendets natur eller brådskande beskaffenhet bör verkställas genast eller om den myndighet som har rätt att överföra ärendet har givit sitt tillstånd, får beslutet likväl verkställas.

151 §
Val av kommundelsfullmäktige

Med avvikelse från 99 § 2 mom. utses för kommundelsförvaltningen kommundelsfullmäktige genom val, som skall förrättas av kommunfullmäktige, för den mandattid som varar till utgången av 1992.

153 §
Kommuner som saknar kommundirektör

I kommuner som inte har någon kommundirektörstjänst skall en sådan inrättas. Kommunfullmäktige får dock var gång högst för fullmäktiges mandattid bevilja uppskov med inrättande av tjänsten eller hålla den som bitjänst, då detta på grund av kommunens låga invånarantal eller av någon annan särskild orsak skall anses motiverat. Under nämnda tid får det inte finnas någon tjänst som biträdande kommundirektör i kommunen.

156 §
Tillämpning av stadganden i andra lagar

De stadganden som avses i 2 mom. och som gäller städer tillämpas inte på nya städer som har grundats med stöd av 3 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Stadgandena i 92 § 2 mom. och 123 § 2 mom. träder likväl i kraft den 1 januari 1993.

Den preskriptionstid om 3 år som nämns i 96 § 3 mom. tillämpas på ersättningsyrkanden som grundar sig på anmärkningar som framställts till kommunfullmäktige sedan lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 254/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 17/90
Stora utsk. bet. 104/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.