1096/1990

Given i Helsingfors den 14 december 1990

Lag om temporär ändring av 16 och 27 §§ lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt 16 § och 27 § 1 mom. lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt (532/63),

dessa lagrum sådana de lyder, 16 § i lag av den 17 december 1982 (945/82) och 27 § 1 mom. i lag av den 10 januari 1986 (10/86), som följer:

16 §

Skatten utgör 17,5 procent av försäljningens beskattningsvärde.

I det fall som avses i 6 § 2 mom. är skatten 21,21 procent av det belopp varmed den skattskyldige har debiterats för arbetet.

27 §

Skatten utgör 21,21 procent av det med stöd av tullvärdeslagen (906/80) fastställda tullvärdet för en importerad vara. För varor, i fråga om vilka 10 a § tullvärdeslagen skall beaktas då deras tullvärde fastställs, beräknas skatten likväl på det värde till vilket tullvärdet skulle uppgå om nämnda lagrum inte tillämpades.



Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och gäller till utgången av september 1991.

Lagen tillämpas då en såld eller hyrd vara har levererats, en teletjänst tillhandahållits eller en vara utlämnats från tullkontroll eller tagits i bruk för något annat ändamål än försäljning under lagens giltighetstid. Har en varuleverans eller arbetsprestation inte slutförts då denna lag träder i kraft, tillämpas lagen endast på de varor som levereras till monteringsplatsen under lagens giltighetstid samt på den del av arbetsprestationen som utförs under giltighetstiden.

En skattskyldig, som under lagens giltighetstid har fakturerats eller annars debiterats för varor som har levererats till honom före den 1 juni 1989, får med avvikelse från lagen angående omsättningsskatt, lagen om avvikelse från lagen angående omsättningsskatt i fråga om vissa produktiva investeringar (848/80), lagen om avdrag för energiinvesteringar vid omsättningsbeskattningen (547/86) och lagen om undantag beträffande vissa livsmedel från lagen angående omsättningsskatt (915/78) vid beräkningen av försäljningens beskattningsvärde avdra endast ett belopp som motsvarar bråktalet 16/17,5 av avdraget enligt nämnda stadganden. Utan hinder av 3 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om temporär ändring av 16 och 27 §§ lagen angående omsättningsskatt (464/89) får en skattskyldig, som medan denna lag är i kraft har fakturerats eller debiterats för varor som har levererats till honom mellan den 1 juni och den 30 november 1989, nämnda dagar medräknade, dra av endast ett belopp som motsvarar bråktalet 16,5/17,5 av avdraget. En skattskyldig, som under lagens giltighetstid har fakturerats eller debiterats för varor som har levererats till honom mellan den 1 december 1989 och den 31 december 1990, nämnda dagar medräknade, får avdra endast ett belopp som motsvarar bråktalet 17/17,5 av avdraget.

Har en vara utlämnats från tullkontroll före den 1 juni 1989, men förtullats under denna lags giltighetstid, är avdragsrätten enligt vad som sägs ovan bråktalet 16/17,5. Har en vara utlämnats från tullkontroll mellan den 1 juni och den 30 november 1989, nämnda dagar medräknade, men förtullats under lagens giltighetstid, motsvarar avdragsrätten bråktalet 16,5/17,5. Har en vara utlämnats från tullkontroll mellan den 1 december 1989 och den 31 december 1990, nämnda dagar medräknade, men förtullats under lagens giltighetstid, motsvarar avdragsrätten bråktalet 17/17,5.

Om vid beräkningen av beskattningsvärdet för tiden januari-september 1991 såsom avdrag enligt 22 § 2 mom. lagen angående omsättningsskatt beaktas ett belopp som inte har dragits av för december 1990 eller någon tidigare kalendermånad, motsvarar avdragsrätten bråktalet 17/17,5. Om det belopp som inte har avdragits gäller november 1989 eller någon tidigare kalendermånad, motsvarar avdragsrätten bråktalet 16,5/17,5.

Regeringens proposition 125/90
Statsutsk. bet. 47/90
Stora utsk. bet. 168/90

Helsingfors den 14 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.