1095/1990

Utfärdat i Helsingfors den 14 december 1990

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelning har med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/80) beslutat:

1 §

Såsom i 1 § förordningen om djursjukdomar (601/80) avsedda djursjukdomar som med lätthet sprider sig anses följande djursjukdomar:

1) mul- och klövsjuka

2) svinpest

3) afrikansk svinpest

4) swine vesicular disease (SVD)

5) transmissible gastroenteritis hos svin (TGE)

6) hönspest

7) Newcastlesjuka

8) boskapspest

9) Peste des petits ruminants (PPR)

10) vesikulär stomatit

11) Bluetongue

12) afrikansk hästpest (African horse sickness)

13) Equine viral encephalomyelitis (WEE, EEE, VEE)

14) koppor hos får och get

15) Lumpy skin disease

16) Rift Valley fever

17) Elakartad lungsjuka hos nötkreatur (CBPP)

18) hemorrhagisk septikemi hos laxfiskar (VHS)

19) Infectious haemotopoietic necrosis hos fisk (IHN)

2 §

Såsom i 1 § förordningen om djursjukdomar avsedda farliga djursjukdomar anses följande djursjukdomar:

1) mjältbrand (anthrax)

2) frasbrand (Clostridium chauvoei)

3) smittsam kastning (brucellos)

4) tuberkulos

5) paratuberkulos

6) Salmonella dublin -infektion hos nötkreatur

7) trikinos hos svin

8) pseudorabies (Aujeszkys sjukdom)

9) Teschensjuka

10) hönstyfus (Salmonella pullorum, gallinarum)

11) hönskolera (pasteurellosis avium)

12) rabies

13) rots (malleus)

14) dourine (Trypanosoma equiperdum)

15) hästskabb (Sarcoptes equi)

16) fårskabb (Psoroptes ovis)

17) echinococcos

18) Mycoplasma gallisepticum -infektion

19) IBR/IPV

20) Maedi/Visna, CAEV (Caprine arthritis/encephalitis -virus)

21) Scrapie

22) BSE (bovine spongiform encephalopathy)

3 §

Såsom i 1 § förordningen om djursjukdomar avsedda djursjukdomar som skall övervakas anses följande djursjukdomar:

1) smittsam leukos hos nötkreatur

2) juverinflammation hos nötkreatur som säljs som livdjur

3) grishosta i svingård som hör till hälsokontrollprogrammet för svingårdar som sänder försöksgrupper till försöksstationerna

4) nyssjuka, såsom i ovanstående punkt 3

5) dysenteri, såsom i ovanstående punkt 3

6) Haemophilus pleuropneumoniae-infektion, såsom i ovanstående punkt 3

7) Clostridium perfringens typ C-infektion, såsom i ovanstående punkt 3

8) infektiös anemi hos häst (anaemia infectiosa equorum)

9) salmonella-kastning hos häst (S. abortus equi)

10) övriga salmonelloser hos husdjur förutom de som nämns i 2 § 6 och 10 samt 3 § 9 punkter

11) leptospiros

12) ornitos hos fjäderfä

13) virusenterit hos mink

14) rävskabb (Sarcoptes scabiei var. vulpis)

15) varroasis hos bin (Varroa jacobsoni)

16) valpsjuka hos pälsdjur

17) amerikansk yngelröta hos bin

18) furunculos hos laxfiskar

19) infektiös pankreasnekros hos fisk (IPN)

20) renibakterios hos fisk (BKD)

21) Gyrodactylus salaris-smitta hos fisk i Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Luttojoki och Uutuanjoki vattensystem.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 19 december 1990.

Genom detta beslut upphäves jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings beslut av den 11 maj 1990 om djursjukdomar som skall bekämpas (425/90).

Helsingfors den 14 december 1990

Vik. biträdande avdelningschef, Överinspektör
Riitta Heinonen

Veterinärinspektör
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.