1072/1990

Given i Helsingfors den 10 december 1990

Lag om ändring av 6 och 16 §§ lagen om lönegaranti för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 2 mom. och 16 § lagen den 21 december 1979 om lönegaranti för sjömän (927/79),

av dessa lagrum 16 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 december 1982 (1066/82), som följer:

6 §

Statsrådet och, upp till ett i förordning stadgat belopp, arbetsministeriet kan av orsaker som är viktiga med tanke på tryggandet av sysselsättningen eller av därmed jämförbara skäl eller om indrivningen är oskälig med beaktande av den betalningsskyldiges ekonomiska ställning bevilja anstånd med betalningen eller helt eller delvis befria arbetsgivaren eller någon annan betalningsskyldig från hans betalningsskyldighet, oberoende av lagen om avgiftsbefrielse (529/80).

16 §

Den i lagen om arbetslöshetskassor (603/84) nämnda centralkassan för arbetslöshetskassorna skall årligen i efterskott ersätta staten för skillnaden mellan de belopp som har betalts till arbetstagarna enligt lönegarantin och de hos arbetsgivarna enligt 5 § 1 mom. uppburna kapitalbeloppen. Från denna skillnad skall likväl dras av vad som enligt lönegarantin har betalts trots en i 4 § 2 mom. nämnd försummelse från arbetstagarens sida samt de belopp som enligt 6 § 2 mom. inte har uppburits hos arbetsgivarna. Från skillnaden skall även dras av de belopp som vid förfarande enligt 9 § eller i fall som avses i 14 eller 15 § konstateras ha blivit betalda utan grund.

Ersättningen skall betalas vid en tid som arbetsministeriet bestämmer. Försenas ersättningen, skall för dröjsmålstiden betalas en dröjsmålsränta på 16 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 213/90
Socialutsk. bet. 35/90
Stora utsk. bet. 158/90

Helsingfors den 10 december 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.