1057/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Lag om ändring av 4 § lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 70 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 4 § 1 och 2 mom. lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode (328/47), sådana de lyder i lag av den 18 mars 1983 (281/83), som följer:

4 §

En medlem i ett specialutskott eller kanslikommissionen, som har deltagit i utskottets eller kanslikommissionens möte efter avbrott i riksdagen eller sedan riksdagen avslutat sina sammanträden, får utöver sitt årsarvode ett arvode för den tid som utskottets eller kanslikommissionens arbete har varat och som han har använt för resor i detta syfte. Arvodet utgör härvid hälften av det i 1 § stadgade dagsarvodet.

Samma arvode får de i 42 a § riksdagsordningen nämnda justeringsmännen för den tid de efter avbrott i riksdagen eller sedan riksdagen avslutat sina sammanträden har använt till sitt arbete och för ändamålet företagna resor. Efter valperiodens utgång är justeringsmännens arvode för den tid, för vilken de enligt 2 § inte erhåller arvode, i 1 § stadgat dagsarvode.Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Regeringens proposition 89/90
Grundlagutsk. bet. 7/90
Stora utsk. bet. 101/90

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.