1056/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras i riksdagsordningen 16 § 3 mom., 36 § 4 mom., 40, 42 och 43 §§, 50 § 1 och 2 mom., 53 §, 57 § 2 mom., 65 § och 66 § 1-4 mom.,

av dessa lagrum 16 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 6 november 1970 (663/70), 36 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 14 november 1969 (685/69), 40 och 42 §§ samt 57 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 18 mars 1983 (278/83) och 43 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 13 mars 1987 (316/87), samt

fogas till 52 § ett nytt 4 mom. som följer:

16 §

I nämnda lag skall även bestämmas grunderna för det arvode som vid avbrott i riksdagens sammanträden och sedan riksdagen avslutat sina sammanträden skall betalas till medlemmarna i specialutskotten och lönedelegationen samt till de riksdagsmän som har till uppgift att justera riksdagens svar och skrivelser samt riksdagsbeslutet.


36 §

Behandlingen av ett meddelande eller en upplysning från statsrådet fortsätter inte vid följande riksdag. Ej heller fortsätter behandlingen av en redogörelse från statsrådet vid följande riksdag, om inte riksdagen beslutar något annat.

40 §

Vid valperiodens första riksdag skall inom sju dagar från dess öppnande tillsättas ett grundlagsutskott, ett lagutskott, ett utrikesutskott och ett statsutskott samt de andra permanenta specialutskott om vilka stadgas i arbetsordningen för riksdagen.

Grundlagsutskottet, lagutskottet och utrikesutskottet har minst sjutton medlemmar, statsutskottet minst tjugoen och annat permanent specialutskott minst elva medlemmar. Ett permanent utskott skall dessutom ha suppleanter till ett antal av minst en fjärdedel av medlemmarnas antal.

Riksdagen kan tillsätta ett tillfälligt specialutskott för att bereda ett särskilt ärende. Till ett tillfälligt utskott skall väljas minst elva medlemmar samt suppleanter till ett antal av minst en fjärdedel av medlemmarnas antal.

Finner ett specialutskott det vara nödvändigt att öka medlemmarnas eller suppleanternas antal, skall det göra framställning i saken till riksdagen.

42 §

Stora utskottet skall under valperiodens första riksdag tillsättas inom sju dagar från riksdagens öppnande. Utskottet har minst tjugofem medlemmar och dessutom suppleanter till ett antal av minst en tredjedel av medlemmarnas antal. I fråga om valet av medlemmar i stora utskottet och om deras mandatperiod gäller vad som stadgas om valet av medlemmar i ett permanent specialutskott och om deras mandatperiod.

43 §

Utan hinder av att riksdagens sammanträden avbrutits eller riksdagen avslutat sina sammanträden sammankommer utrikesutskottet på begäran av regeringen eller på initiativ av utskottets ordförande eller om minst en tredjedel av utskottets medlemmar skriftligen anhåller därom hos ordföranden.

Andra specialutskott sammanträder under avbrott i riksdagens sammanträden på initiativ av utskottets ordförande eller om minst en tredjedel av utskottets medlemmar skriftligen anhåller därom hos ordföranden.

50 §

Finlands Banks förvaltning och tillstånd, bankfullmäktiges och bankens direktions verksamhet samt de under riksdagens garanti stående fondernas tillstånd och vård skall undersökas av det permanenta specialutskott som åläggs dessa uppgifter i arbetsordningen för riksdagen. Utskottet skall avge ett betänkande i saken till riksdagen.

Utskottet skall framställa behövliga förslag om stiftande, ändring eller upphävande av reglementet för Finlands Bank och bankfullmäktiges instruktion samt om utfärdande av andra bestämmelser om Finlands Bank liksom även bereda alla regeringens propositioner och övriga förslag i dessa ärenden. Beslut om dispositionen av Finlands Banks vinstmedel får inte fattas förrän utskottet har avgivit utlåtande i ärendet.


52 §

Ett utskott kan förklara ett sammanträde offentligt till den del utskottet inhämtar uppgifter för beredningen av ärendet.

53 §

Om ett utskott för beredningen av ett ärende behöver få tillgång till handlingar som har kommit till vid tjänsteåtgärder av någon myndighet eller ett allmänt verk som inte lyder under riksdagens förvaltning eller inhämta muntliga eller skriftliga upplysningar av myndigheten eller verket, skall statsministern eller respektive minister på begäran av utskottet vidta sådana åtgärder att de begärda handlingarna eller upplysningarna utan dröjsmål ges utskottet.

Ett specialutskott skall av respektive ministerium ges begärd utredning i frågor som hör till utskottets behörighetsområde. Utskottet får vid behov ge ministeriet ett utlåtande på grund av utredningen.

57 §

Vid behandlingen av statsbudgeten, meddelanden, upplysningar eller redogörelser från statsrådet samt interpellationer liksom även något annat ärende av stor betydelse kan riksdagsmännen likväl med avvikelse från 1 mom. ges ordet i den ordning som stadgas i arbetsordningen för riksdagen. Även härvid gäller vad 59 och 60 §§ stadgar om hur ordet skall ges.


65 §

Då ett specialutskotts betänkande första gången föredras, skall det bordläggas. När betänkandet föredras följande gång för första behandling skall det efter diskussion eller utan sådan bordläggas på nytt om två medlemmar begär detta, men när ärendet på nytt tas upp efter bordläggningen kan det inte längre bordläggas.

Vad som stadgas i 1 mom. avser inte andra behandlingen. När stora utskottets betänkande föredras första gången skall det dock bordläggas, om två riksdagsmän begär detta.

66 §

Om ett specialutskotts betänkande gäller antagande eller förkastande av ett lagförslag, skall ärendet genomgå tre behandlingar i riksdagens plenum.

Vid första behandlingen föredras specialutskottets betänkande och ges riksdagens medlemmar tillfälle att yttra sig i frågan. Sedan diskussionen förklarats avslutad kan riksdagen, utan att något annat beslut fattas i ärendet, remittera detta till stora utskottet som i sitt betänkande skall framställa de förslag som utskottet anser det finnas anledning till.

Vid andra behandlingen föredras specialutskottets betänkande på nytt eller stora utskottets betänkande, om ett sådant har avgivits, och riksdagen prövar därefter lagförslaget och fattar beslut om varje särskild punkt i det. Godkänns utskottets förslag till alla delar, förklaras andra behandlingen avslutad. I annat fall remitteras lagförslaget, i den lydelse som det har fått genom riksdagens beslut, till stora utskottet, som kan förorda förslaget med eller utan ändringar eller föreslå förkastande. Har stora utskottet föreslagit ändringar, skall riksdagen besluta om de skall godkännas eller förkastas, och andra behandlingen skall därefter förklaras avslutad.

Innehåller utskottets betänkande ett lagförslag, får det inte vid andra behandlingen föreslås att hela lagförslaget skall förkastas.Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Vad som på något annat ställe stadgas om bankutskottet gäller sedan denna lag har trätt i kraft det utskott som anges i 50 §.

Regeringens proposition 89/90
Grundlagsutsk. bet. 7/90
Stora utsk. bet. 101/90

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.