1022/1990

Given i Helsingfors den 30 november 1990

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 15 § 2 mom. lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78) samt

ändras 3 § 1 mom., 6 och 7 §§, 9 § 1 och 3 mom. samt 14 § 1 mom.

av dessa lagrum 3 § 1 mom. och 7 § sådana de lyder i lag av den 30 juni 1989 (616/89), 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 20 februari 1987 (164/87) och 9 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1988 (1242/88), som följer:

3 §

Källskatt skall betalas på dividend, gottgörelse för bolagsskatt, fondandel som en personalfond utbetalar och överskott som en personalfond fördelar bland sina medlemmar, och ränta och royalty, om inte något annat följer av 13 § 2 mom., samt på lön, pension och annan prestation som avses i 5 § lagen om förskottsuppbörd.


6 §

En begränsat skattskyldig som arbetar i Finland högst etthundra dagar under kalenderåret får från lön för arbete som

1) direkt ansluter sig till hans studier eller praktisering eller

2) sker inom ramen för ett nordiskt program för utbyte av feriearbete eller annat sådant arbete

och som har utförts på en arbetsplats, vilken förmedlas av en statlig myndighet, dra av ett belopp som skall anses nödvändigt för hans uppehälle här. För att få avdrag enligt denna paragraf skall den skattskyldige till arbetsgivaren lämna de uppgifter som närmare anges genom förordning.

Berättigad till ovan i 1 mom. nämnt avdrag från lön är dessutom en begränsat skattskyldig som

1) arbetar i Finland högst etthundra dagar under kalenderåret,

2) fyller högst 25 år det år då det arbete för vilket lönen utbetalas har utförts och som

3) studerar på heltid vid någon utländsk läroanstalt.

Skattestyrelsen skall fastställa beloppet av det avdrag som avses i 1 mom.

7 §

Källskatten utgör 25 procent på dividend, 30 procent på ränta och royalty samt 35 procent på gottgörelse för bolagsskatt, fondandel som en personalfond utbetalar och överskott som en personalfond fördelar bland sina medlemmar, lön, pension och annan prestation som avses i 5 § lagen om förskottsuppbörd. Källskatten tillfaller i sin helhet staten.

9 §

Källskatt skall uppbäras då källskattepliktigt belopp betalas till vederbörande eller antecknas på konto honom till godo.


Om skatten på det källskattepliktiga belopp som en och samma utbetalare under en kalendermånad betalar till en och samma inkomsttagare uppgår till högst ett belopp som fastställs genom förordning, uppbärs inte skatt.

14 §

En begränsat skattskyldig skall betala förmögenhetsskatt så att skatt erläggs av samfund enligt den förmögenhetsskatteprocent på beskattningsbar förmögenhet för samfund, som avses i lagen om skatt på inkomst och förmögenhet, och av övriga skattskyldiga med 0,9 procent av den del av den beskattningsbara förmögenheten som överstiger 800 000 mark.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Den tillämpas i fråga om de stadganden som gäller beskattning av inkomst på sådan inkomst som förvärvas den 1 januari 1991 eller därefter, samt i fråga om de stadganden som gäller beskattning av förmögenhet första gången för skatteåret 1991.

Regeringens proposition 99/90
Statsutsk. bet. 32/90
Stora utsk. bet. 93/90

Helsingfors den 30 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.