957/1990

Given i Helsingfors den 9 november 1990

Lag om ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 och 2 mom., 63 a § och 64 § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58),

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 och 2 mom. samt 64 § 1 mom. i lag av den 23 december 1977 (1002/77) och 63 a § i lag av den 30 januari 1987 (74/87), som följer:

3 §

För skatt samt folkpensions- och sjukförsäkringspremie som har påförts en delägare i en sammanslutning på grundval av sammanslutningens inkomst och förmögenhet ansvarar även sammanslutningen. En delägare i ett öppet bolag och en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag ansvarar såsom för egen skatt för skatt på den andel som skall anses som beskattningsbar inkomst för sammanslutningen.

En delägare i ett inhemskt dödsbo som beskattas såsom särskild skattskyldig ansvarar för skatt på boets inkomst och förmögenhet. Likaledes ansvarar ett inhemskt dödsbo som beskattas såsom särskild skattskyldig för en delägares folkpensions- och sjukförsäkringspremie till den del premien grundar sig på värdet av arbete som delägaren har utfört för boet.


63 a §

Skattenämnden eller skattebyrån i en sammanslutnings hemkommun skall fastställa den grund enligt vilken sammanslutningens in>komst och förmögenhet samt förlust och skulder skall delas upp mellan delägarna.

64 §

Om en rörelse har bedrivits så att skatt på grund därav skall betalas till tre eller flera kommuner, skall länsskattenämnden i det län där den skattskyldiges hemkommun är belägen fastställa den skattskyldiges inkomst av rörelsen samt den grund enligt vilken inkomsten skall fördelas mellan kommunerna och delas upp mellan delägarna i en sammanslutning. Likaledes skall länsskattenämnden bestämma den grund enligt vilken förvärvsinkomst skall fastställas och delas upp makar emellan. Innan inkomst och fördelningsgrunder fastställs skall skattenämnderna i kommunerna lägga fram förslag om verkställandet av beskattningen samt om de grunder enligt vilka inkomsten skall fördelas mellan kommunerna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Den tillämpas första gången vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 65/90
Statsutsk. bet. 28/90
Stora utsk. bet. 90/90

Helsingfors den 9 november 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.