924/1990

Utfärdat i Helsingfors den 11 oktober 1990

Trafikministeriets beslut om användning av parkeringsskiva

Trafikministeriet har med stöd av 28 a § vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81), sådant detta lagrum lyder i lag av den 7 september 1990 (843/90), beslutat:

1 §
Parkeringsskivans utformning

En parkeringsskiva har ett främre lock och en bakomliggande vridbar skiva, vilken syns genom en öppning i locket. Utformningen och färgen på locket och skivan skall motsvara de schematiska bilder nedan.

främre locket

skiva

Parkeringsskivan skall vara 10-11 cm bred och 13-15 cm hög. Dess hörn får dock vara rundade. Ordet "ankomsttid" eller "saapumisaika" eller båda orden skall finnas som text på det främre locket på de ställen som bilden anger.

På baksidan av parkeringsskivan skall på svenska eller finska eller på båda språken samt tydligt urskiljbart från eventuell annan text eller bild finnas: "Parkeringsskivan skall användas när ett vägmärke har en tilläggsskylt med en bild av en parkeringsskiva" eller "Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva" samt texten i detta besluts 2 och 3 §§ utan rubriker.

2 §
Markering av ankomsttiden

Som ankomsttid skall markeras, beroende på vilken tidpunkt som är tidigare, den hela eller halva timme som följer efter det bilen parkerades.

Ankomsttiden får inte ändras under den tid skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller.

3 §
Parkeringsskivans placering

Parkeringsskivan skall placeras på ett synligt ställe innanför vindrutan så att den är avläsbar utifrån.

4 §
Bilar som registrerats utomlands

I bilar som har registrerats utomlands får användas sådana parkeringsskivor som har godkänts i någon annan stat och som till sin utformning motsvarar den finländska skivan.

5 §
Kompletterande föreskrift

Endast en skiva i sänder får under tiden för parkeringen vara synligt placerad innanför vindrutan.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1990.

Helsingfors den 11 oktober 1990

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Avdelningschef, regeringsråd
Harri Caven

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.