907/1990

Utfärdat i Helsingfors den 27 september 1990

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 1 och 2 §§ i sitt beslut av den 31 oktober 1985 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent (836/85),

dessa bestämelser sådana de lyder, 1 § till de delar som det nu är fråga om delvis ändrad genom statsrådets beslut av den 10 mars 1988 och den 30 november 1989 (216/88 och 1059/89) och 2 § till de delar som det nu är fråga om delvis ändrad genom statsrådets beslut av den 31 juli 1986 och den 22 april 1987 (614/86 och 428/87), som följer:

1 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa erforderliga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts i sin helhet, är:

Sjukdom Läkemedel eller läkemedelspreparat
Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd 1) ascetazolamid
2) etosuximid
3) fenobarbital
4) fenytoin
5) karbamazepin
6) klobatsam
7) klonazepam
8) nitrazepam
9) primidon
10) valproinsyra jämte salter
Psykoser 1) butyrofenonderivat
2) fentiazinderivat
3) fluoxetin
4) fluoxamin
5) karbamazepin
6) litiumsalter
7) maprotilin
8) mianserin
9) nialamid
10) sulpirid
11) tioxantener
12) trazodon
13) tricykliska antidepressiva
Orostillstånd vid mental retardation 1) butyrofenonderivat
2) fentiazinderivat
3) fluoxetin
4) fluvoxamin
5) maprotilin
6) mianserin
7) sulpirid
8) tioxantener
9) trazodon
10) tricykliska antidepressiva
Leukemier och andra maligna sjukdomar i blod- och benmärg 1) antineoplastiska ämnen
2) interferon alfa
3) kalcitonin
4) klodronat
5) kortikoider
6) leukovorin
Följdtillstånd av transplantation 1) immunosupressiva cytostatika
2) kortikoider
3) muromonabi-CD3
4) siklosporin
Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämnts ovan 1) antineoplastiska ämnen
2) kalcitonin
3) klodronat
4) kortikoider
5) leukovorin
6) progestogener
Generell erytrodermi 1) acitretin
2) etretinatum
3) kortikoider (med undantag av preparat för utvärtes bruk)
2 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa erforderliga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts till 90 procent, är:

Sjukdom Läkemedel eller läkemedelspreparat
Kronisk hjärtinsufficiens 1) diuretika (med undantag av xantinderivat)
2) enalapril
3) hydralaziner
4) kaliumsalter
5) kaptopril
6) lisinopril
7) organiska nitrater
8) prazosin
9) hjärtglykosider
Kronisk urinvägsinfektion 1) metenamin
2) nitrofurantoin
3) sinoxasin
4) sulfonamider
5) trimetoprim (ej i kombinationspreparat)
Kronisk hypertoni 1) adrenergiska beta-receptorblokerande medel
2) debrisokin
3) diltiazem
4) diuretika (med undantag av xantinderivat)
5) enalapril
6) felodipin
7) hydralaziner
8) kaliumsalter
9) kaptopril
10) klonidin
11) labetalol
12) lisinopril
13) metyldopa
14) minoxidil
15) nifedipin
16) prazosin
17) rauwolfiaalkaloider
18) verapamil

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1991.

Helsingfors den 27 september 1990

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.