867/1990

Given i Helsingfors den 21 september 1990

Förordning om identitetskort

På föredragning av inrikesministern stadgas:

1 §

Polisen utfärdar på ansökan ett intyg över identitet (identitetskort) för en finsk medborgare och för en utlänning som har hemort i Finland och vars identitet kan konstateras på ett tillförlitligt sätt.

2 §

Ansökan skall inlämnas personligen till polisdistriktets verksamhetsställe.

Till ansökan skall fogas ett välliknande fotografi. Sökanden skall lägga fram en tillförlitlig utredning om sin identitet.

3 §

På identitetskortet skall finnas personens släktnamn och förnamn, personbeteckning, fotografi, namnteckning, datum för utfärdande av identitetskortet, namnet på den myndighet som har utfärdat kortet samt i fråga om finska medborgare en anteckning om nationalitet.

4 §

Identitetskortet gäller tills vidare. Ett identitetskort kan av grundad anledning utfärdas för en bestämd tid, högst ett år (temporärt identitetskort). Ett temporärt identitetskort kan av särskilda skäl utfärdas för en utlänning som inte har hemort i Finland.

5 §

Om ett identitetskort eller ett temporärt identitetskort har utfärdats av någon annan än polismyndigheten på sökandens hemort, skall utfärdaren underrätta nämnda polismyndighet om att identitetskortet har utfärdats.

6 §

Inrikesministeriet fastställer formuläret för identitetskort samt meddelar närmare föreskrifter därom.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 juni 1977 om identitetsbevis (540/77) jämte ändringar.

Identitetsbevis som har beviljats med stöd av förordningen om identitetsbevis gäller till och med den 31 december 1992.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 september 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.