820/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av konkursstadgan

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 46 § a-punkten och 90 § konkursstadgan av den 9 november 1868,

dessa lagrum sådana de lyder, 46 § a-punkten i lag av den 31 januari 1935 (62/35) och 90 § i lag av den 31 december 1917, samt

ändras 18, 36 och 47 §§ samt rubriken för 6 kap.

av nämnda lagrum 18 § sådan den lyder i lag av den 3 december 1895 och 47 § sådan den lyder i nämnda lag av den 31 januari 1935, som följer:

18 §

Har till följd av en gäldenärs tredska att uppgiva sitt bo inte före förhöret kunnat upprättas en fullständig förteckning över boet eller vägrar gäldenären att avlägga den ed som nämns i 15 §, skall han hållas häktad tills han fullgör sin skyldighet. Om gäldenären fortsätter sin tredska sedan han hållits häktad i två månader, skall han för konkursgäldenärs tredska dömas till fängelse i högst två år. Tredskas andra som enligt 17 § är skyldiga att avlägga ed, skall med dem förfaras på samma sätt om det finns skäl därtill.

36 §

Åtal för oredlighet som gäldenär, gäldenärsbedrägeri, grovt gäldenärsbedrägeri, gäldenärssvek, gäldenärsförseelse eller gynnande av borgenär kan, när brottet uppdagas i samband med en konkurs, prövas av den domstol där konkursförfarandet mot gäldenären är eller har varit anhängigt.

47 §

Vill gode männen, sysslomännen eller borgenärerna enligt 46 § b-i-punkten återvinna något till boet, skall stämning därom tas inom tre månader efter inställelsedagen och delges den mot vilken talan förs. Har lagfart inte sökts på fast egendom som gäldenären avhänt sig eller, när det är fråga om återgång av avvittring, avvittringshandlingen inte givits in till rätten förrän efter inställelsedagen, skall klandertiden räknas från den dag då lagfarten söktes eller avvittringshandlingen gavs in. En enskild borgenär har också rätt att väcka återvinningstalan på det sätt som nämns ovan. Han skall dock innan saken tas upp vid domstolen underrätta gode männen eller sysslomännen därom. Försummar han det upptas hans talan inte till prövning.

6 kap.

Om gäldenärens betalningsskyldighet efter konkursen


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.