812/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av 18 kap. 4 och 5 §§ lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79) 18 kap. 4 § 4 punkten samt 5 § 8 och 9 punkten, sådana de lyder i lag av den 30 juni 1989 (632/89), samt

fogas till kapitlets 5 § en ny 10 punkt som följer:

18 kap.

Särskilda stadganden

4 §

Den som


4) bryter mot vad denna lag stadgar om uppgörande av revisionsberättelse;


skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorstädes i lag strängare straff ej är stadgat, för försäkringsbolagsbrott dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

5 §

Den som


8) inte iakttar vad 2 kap. 10 § 1 mom. 1-4 punkten stadgar om förutsättningarna för fattande av beslut vid konstituerande bolagsstämma;

9) till en utlänning överlåter aktier, garantiandelar, interimsbevis eller talonger medveten om att mottagaren inte får äga sådana; eller

10) bryter mot vad denna lag stadgar om uppgörande av bokslut eller om avgivande av slutredovisning vid försäkringsbolags likvidation

skall, såframt gärningen ej är ringa eller annorstädes i lag strängare straff ej är stadgat, för försäkringsbolagsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.