809/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i bokföringslagen av den 10 augusti 1973 (655/73) 38 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag av den 29 november 1985 (904/85), samt

fogas till lagen en ny 38 a § som följer:

38 a §

Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot denna lag eller stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den skall, om gärningen inte skall bestraffas som bokföringsbrott eller bokföringsbrott av oaktsamhet enligt 30 kap. 9 eller 10 § strafflagen och om strängare straff för gärningen inte heller stadgas på något annat ställe i lag, för bokföringsförseelse dömas till böter.

Till straff döms inte om gärningen är ringa.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.