791/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av 8 och 52 §§ tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 14 juli 1978 (573/78) 8 § j-punkten och 52 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § j-punkten i lag av den 23 december 1987 (1165/87) och 52 § i lag av den 9 juli 1982 (547/82), som följer:

8 §

I denna lag avses med:


j) tullbrott skattebrott som avses i 29 kap. strafflagen samt regleringsbrott, smuggling och olaga befattningstagande med infört gods som avses i 46 kap. strafflagen, om brottet innebär överträdelse av denna lag eller någon annan lag vars iakttagande eller verkställighet tullverket skall övervaka, eller överträdelse av stadganden och bestämmelser som har utfärdats med stöd av en sådan lag samt andra överträdelser av sådana stadganden och bestämmelser;


52 §

Om straff för lagstridigt undandragande av tull och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

Den som försummar en deklarationsplikt eller någon annan skyldighet som stadgas i denna lag eller tullskattelagen (575/78) eller som följer av stadganden eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av de nämnda lagarna, eller som annars bryter mot sådana stadganden eller bestämmelser skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas på något annat ställe, för tullförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.