781/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/66) en ny 7 a § som följer:

7 a §

Om straff för lagstridigt undandragande av skatt på försäkringspremie och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

Om straff för skatteförseelse som hänför sig till skatt på försäkringspremie stadgas i 29 kap. 4 § strafflagen.

Den som trots uppmaning av myndighet underlåter att i fråga om skatt på försäkringspremie på behörigt sätt fullgöra en skyldighet som stadgas i 34 eller 35 §, 37 § 1-3 mom., 38 § 2 mom., 39 § 1 mom., 40 § 1 mom. eller 69 § lagen angående omsättningsskatt, skall för premieskatteförseelse dömas till böter.

Vid förseelse som avses i 3 mom. får eftergift ske i fråga om anmälan, åtal eller straff, om förseelsen är ringa och rättas till utan dröjsmål.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.