778/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av 18 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/63) 18 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 20 juni 1979 (556/79), som följer:

18 §

Om straff för lagstridigt undandragande av arbetsgivares socialskyddsavgift och för försök därtill stadgas i 29 kap. 1-3 §§ strafflagen.

Skatteförseelse som hänför sig till arbetsgivares socialskyddsavgift bestraffas enligt 29 kap. 4 § strafflagen.

Den som trots uppmaning av myndighet underlåter att på behörigt sätt fullgöra en skyldighet som stadgas i 6, 7 eller 7 a § eller 12 § 1 mom. skall för socialskyddsavgiftsförseelse dömas till böter.

Vid förseelse som avses i 3 mom. får eftergift ske i fråga om anmälan, åtal eller straff, om förseelsen är ringa och rättas till utan dröjsmål.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.