770/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om ändring av förordningen om införande av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § förordningen den 19 december 1889 om införande av strafflagen samt

fogas till förordningen en ny 14 § i stället för den 14 § som upphävts genom lag av den 12 juni 1959 (260/59) som följer:

3 §

På ett brott tillämpas den lag som gällde när brottet begicks.

Om vid tiden för domen gäller en annan lag än den som gällde vid tiden för gärningen, skall dock den nya lagen tillämpas såvida den leder till ett lindrigare slutresultat. Har den nya lagen trätt i kraft först sedan målet avgjordes i första instans, skall fullföljdsdomstolen tillämpa den nya lagen endast om något straff för gärningen inte skall dömas ut enligt den nya lagen eller om tillämpning av den lag som gällde vid gärningstiden skulle leda till ett väsentligt strängare slutresultat.

Har avsikten varit att lagen skall vara i kraft endast en viss tid, skall på en gärning som har begåtts under dess giltighetstid tillämpas den lag som gällde vid tiden för gärningen, om inte något annat stadgas.

14 §

Allmän åklagares åtalsrätt bestäms enligt den lag som gäller när åtal väcks.

Allmänna åklagaren får likväl inte utan målsägandens åtalsbegäran väcka åtal för ett brott som har begåtts under den tidigare lagens giltighetstid och för vilket åklagaren enligt den tidigare lagen inte fick väcka åtal utan sådan begäran, trots att brottet enligt den nya lagen hör under allmänt åtal. Om målsägandens rätt att återta sin åtalsbegäran gäller också i detta fall 17 § 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 66/88
Lagutsk. bet. 6/90
Stora utsk. bet. 56/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.