749/1990

Given i Helsingfors den 31 augusti 1990

Förordning om avgifter som skall uppbäras för statens konstmuseums prestationer

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 2 § lagen den 16 februari 1990 om statens konstmuseum (185/90) som följer:

1 §

För undersökningar som statens konstmuseum utför på beställning och för andra prestationer samt för inträde till de utställningar och andra tillställningar det anordnar uppbär statens konstmuseum avgifter till staten enligt denna förordning.

2 §

De avgifter som avses i denna förordning bestäms av statens konstmuseum, som även uppbär dem hos den som har beställt eller mottagit prestationen.

Avgiften bestäms särskilt för varje prestation. Den avgift som bestäms på detta sätt skall motsvara det sammanlagda beloppet av statens totalkostnader för prestationen, dvs. dess självkostnadsvärde, om inte något annat stadgas nedan.

3 §

De kostnader som ingår i självkostnadsvärdet beräknas som följer:

1) De direkta arbetskostnaderna beräknas med beaktandet av det antal arbetstimmar som har använts för att utföra tjänsten samt arbetets art. Arbetskostnaderna per timme fås genom att den genomsnittliga månadslönen jämte normala tillägg för dem som utfört arbetet divideras med talet 150 och det sålunda erhållna beloppet ökas med 68 procent.

2) De direkta maskinkostnaderna beräknas genom att maskinens timpris, med beaktande av användningssättet, multipliceras med den tid som har krävts för att utföra prestationen. Maskinens timpris fås genom att månadshyran för en hyrd maskin eller den beräknade månadshyran för en egen maskin divideras med talet 130. Månadshyran för en egen maskin är 2 procent av maskinens anskaffningspris, om inte noggrannare utredningar leder till annat resultat. Om den effektiva användningstiden per månad väsentligt avviker från 130 timmar, används som divisor det konstaterade, eller för en maskin som skall anskaffas det sannolika, genomsnittliga antalet användningstimmar per månad.

3) Övriga direkta kostnader. Av statens konstmuseum avlagda avgifter och betalningar för sådana till utförandet av en prestation hörande tjänster som konstmuseet köpt hos andra och för anskaffningar, som gjorts för prestationen, samt resekostnader, som betalats för prestationen, beaktas som sådana.

4) Indirekta kostnader. Värdet av de indirekta kostnader som avses i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) erhålls genom att multiplicera de i 1 punkten avsedda direkta arbetskostnaderna med talet 1,25.

4 §

En beställd undersökning eller prestation av annan art, för vilken inte har stadgats någon fast avgift, kan för statliga myndigheters räkning utföras avgiftsfritt, om den myndighet som gjort beställningen till statens konstmuseums förfogande anvisar medel, som motsvarar sådana utgifter som inte ingår i statens konstmuseums budget och som utförandet av den beställda undersökningen eller prestationer av annan art åsamkar statens konstmuseum.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte statens affärsverk.

5 §

Används prestationen för avläggande av ett lärdomsprov eller utförande av ett vetenskapligt eller konstnärligt arbete eller för undervisningsändamål, kan vid bestämmandet av avgiften de i 3 § 4 punkten avsedda indirekta kostnaderna lämnas obeaktande.

En forskare är skyldig att utan ersättning till statens konstmuseum överlämna ett exemplar av en sådan publikation som han har utarbetat genom att utnyttja statens konstmuseums samlingar.

6 §

I inträdesavgift till utställningar som anordnats av statens konstmuseum uppbärs en fast avgift.

I inträdesavgift till utställningar av statens konstmuseums permanenta samlingar uppbärs 10 mark. För grupper på mer än 10 personer uppbärs i inträdesavgift 8 mark.

För uppbörd av inträdesavgift indelas statens konstmuseums temporära utställningar i tre avgiftsklasser enligt deras innehåll, omfattning och andra egenskaper. Statens konstmuseum bestämmer om de avgiftsklasser till vilka de temporära utställningarna hör. Inträdesavgiften är

i I avgiftsklassen 45 mark,
i II avgiftsklassen 25 mark och
i III avgiftsklassen 15 mark.

För grupper på mer än 10 personer uppbärs i inträdesavgift

i I avgiftsklassen 30 mark,
i II avgiftsklassen 20 mark och
i III avgiftsklassen 10 mark.

För personer under aderton år, studerande, forskare inom området, yrkeskunniga personer inom museiväsendet, bildkonstnärer, terapigrupper vid sjukhus, pensionärer, beväringar, medlemmar i Ateneums Vänner r.f., medlemmar i stiftelsen för Finlands konstakademi och medlemmar i Konstföreningen i Finland r.f. uppbärs i inträdesavgift 5 mark.

Den som har betalt inträdesavgift till en temporär utställning har rätt till inträde även i en utställning av permanenta samlingar.

7 §

För uppbörd av inträdesavgift indelas föreställningarna i statens konstmuseums auditorium i tre avgiftsklasser enligt innehåll, omfattning och andra egenskaper. Statens konstmuseum bestämmer om de avgitsklasser till vilka auditoriets föreställningar hör. Inträdesavgift är

i I avgiftsklassen 75 mark,
i II avgiftsklassen 50 mark och
i III avgiftsklassen 25 mark.

För personer under aderton år uppbärs i inträdesavgift 5 mark.

8 §

Statens konstmuseum kan bevilja högst 50 procent rabatt på de grundavgifter som stadgas i 6 och 7 §§, om detta är motiverat i syfte att sprida kännedom om bildkonst eller konsthistoria.

9 §

Då totalkostnader för en prestation som utförts av statens konstmuseum understiger eller överstiger marknadspriset för likadana prestationer, utförda av andra, kan för prestationen uppbäras en avgift som motsvarar gällande marknadspris.

Statens konstmuseum kan för en prestation uppbära avgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet då det i anslutning till den allmänna kulturverksamheten är särskilt motiverat. Avgiften skall dock i detta fall alltid täcka de särkostnader som utförandet av prestationen medför.

10 §

Verkställandet av utredningar och utarbetandet av utlåtanden på basis av internationella avtal eller internationell praxis och likaså utbyte av information i vetenskapligt samarbete kan utföras avgiftsfritt, om det baserar sig på ömsesidighet.

Statens konstmuseum kan bestämma, att inträdet till statens konstmuseums utställningar och tillställningar under en begränsad tid kan vara avgitsfritt för alla.

11 §

Statens konstmuseum kan uppbära förskottsavgifter. Den slutliga avgiften uppbärs i förskott eller vid överlåtandet av prestationen eller kontant eller genom debitering omedelbart efter det prestationen utförts. Avgiften skall betalas inom 14 dagar efter det räkningen sändes till den som beställt eller mottagit prestationen. En räkning som har sänts per post anses ha kommit beställaren eller mottagaren till handa den sjunde dagen efter det räkningen postades.

Erläggs avgiften inte senast på förfallodagen, uppbärs för den överskjutande tiden en årlig dröjsmålsränta om 16 procent.

En avgift som fastställts enligt denna förordning får indrivas i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

Helsingfors den 31 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.