747/1990

Utfärdat i Helsingfors den 29 augusti 1990

Miljöministeriets beslut om överföring till länsstyrelserna av befogenheter i vissa strandplaneringsärenden

Miljöministeriet har med stöd av 137 a § 1 mom. byggnadslagen av den 16 augusti 1958, sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 augusti 1990 (696/90), beslutat:

1 §

Miljöministeriets befogenheter i de ärenden som avses i byggnadslagens 123 b § 3 mom., 123 c § 2 mom. och 123 d § 1 mom. förs över till länsstyrelserna med undantag av följande kommuner som nämns i 2 a § byggnadsförordningen (697/90): Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Åbo, Nådendal, Reso, Tammerfors, Kouvola, S:t Michel, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Vasa, Uleåborg och Rovaniemi.

2 §

Utan hinder av vad som ovan bestäms om överföring av befogenheter kan miljöministeriet enligt prövning förbehålla sig avgörandet i ett ärende i vilket befogenheten genom detta beslut har förts över på en länsstyrelse.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1990. Beslutet tillämpas på ärenden som har anhängiggjorts vid miljöministeriet eller vid en länsstyrelse ikraftträdelsedagen eller efter den.

Detta beslut upphäver ministeriets för inrikesärendena beslut av den 9 juni 1980 om överföring av befogenheten i vissa planläggnings- och byggnadsärenden på länsstyrelserna (416/80).

Helsingfors den 29 augusti 1990

Miljöminister
Kaj Bärlund

Avdelningschef, Överdirektör
Sirkka Hautojärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.