746/1990

Utfärdat i Helsingfors den 24 augusti 1990

Miljöministeriets beslut om förfarandet vid förhandsgodkännande och anmälan av skyddskemikalier

Miljöministeriet har med stöd av 30 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) och 39 och 55 §§ kemikalieförordningen av den 29 juni 1990 (620/90) beslutat:

1 §
Allmänt

Detta beslut gäller:

1) förhandsgodkännande av skyddskemikalier enligt 34 § kemikalieförordningen,

2) anmälan enligt 35 § kemikalieförordningen om träskyddskemikalier använda såsom målarfärg,

3) anmälan enligt 36 § kemikalieförordningen om tillverkning av skyddskemikalier avsedda för export, samt

4) anmälan enligt 37 § kemikalieförordningen om försök med skyddskemikalier.

Med skyddskemikalier avses i enlighet med 25 § kemikalielagen träskyddskemikalier och slembekämpningskemikalier.

2 §
Förhandsgodkännande av skyddskemikalier

Vid ansökan om förhandsgodkännande av skyddskemikalier skall de i bilaga 1 nämnda uppgifterna tillställas vatten- och miljöstyrelsen.

3 §
Undersökningar

Skyddskemikaliernas egenskaper skall undersökas i enlighet med de testanvisningar som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD har gett (OECD:s beslut C (81)30 Annex 1) och med iakttagande av OECD:s anvisningar om god laboratoriepraxis (OECD:s beslut C(81)30 Annex 2).

Om det inte är tekniskt möjligt eller vetenskapligt motiverat att meddela de i bilaga 1 nämnda uppgifterna eller utföra de erforderliga undersökningarna, bör detta motiveras i ansökan. Om motsvarande uppgifter kan erhållas genom andra undersökningar än de i bilagan nämnda, skall användningen av andra undersökningar motiveras i ansökan.

4 §
Bruksanvisning

Det i 34 § 7 punkten kemikalieförordningen nämnda förslaget till bruksanvisning av skyddskemikalien skall innehålla följande uppgifter:

1) bruksändamål,

2) begränsningar i användningen,

3) påskrifter på emballage,

4) sammandrag av skyddskemikaliens hälso- och miljöeffekter,

5) teknisk bruksanvisning,

6) anvisningar om arbetarskydd i olika arbetsskeden,

7) anvisningar om miljöskydd i olika arbetsskeden,

8) anvisningar om första hjälp,

9) anvisningar för eventuella olycksfall, samt

10) anvisningar för avfallsbehandling.

5 §
Anmälningar

I fråga om anmälningar som avses i kemikalieförordningens 35, 36 och 37 §§ skall de i bilaga 2 nämnda uppgifterna tillställas vatten- och miljöstyrelsen.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1990.

Helsingfors den 24 augusti 1990

Miljöminister
Kaj Bärlund

Överinspektör
Marja Luotola

UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS VID ANSÖKAN OM FÖRHANDSGODKÄNNANDE AV SKYDDSKEMIKALIER

(T) = kravet gäller endast träskyddskemikalier

(S) = kravet gäller endast slembekämpningskemikalier

MEDLET

Allmänna uppgifter

Namn och kontaktuppgifter för den finländska tillverkaren eller importören

Utländsk tillverkare

Medlets namn

Befullmäktigande av den utländska tillverkaren

Registrerat varumärke

Uppgifter om medlet

Typ av skyddskemikalie

Medlets verkningssätt

Verksamma ämnen och halten av dem i medlet

Övriga ämnen och halten av dem i medlet

Medlets aggregationstillstånd

Användning av medlet

Bruksändamål

Koncentration och dosering

Hanteringsteknik

Blandbarhet

Användbarhet och biologisk effektivitet

De verksamma ämnenas bindning i behandlade produkter (T)

Uppskattad årlig tillverknings- eller importmängd

Begränsningar och anvisningar i fråga om behandlade produkter

Medlets förpackning

Förslag till påskrifter på emballage

Förpackning

Medlets hälsoefekter

Akut toxicitet

Akut oral toxicitet

Akut dermal toxicitet

Akut toxicitet vid inhalation

Irriterande verkan

Hudirritation

Ögonirritation

Medlets miljöeffekter

Toxicitet för organismer

Reproduktionstest på vattenloppor

Medlets fysikaliska, kemiska och tekniska egenskaper

pH

Densitet

Partikelstorlek

Suspensions- och emulsionsbeständighet

Lagringshållbarhet

Korroderande egenskaper

Ångtryck

Flampunkt

Brandfara och explosionsfara

Klassificering enligt särskilda bestämmelser

Transportklassificering

Hantering av avfall

Medlet

Avfall som uppkommer vid användningen

Tomma förpackningar

Avfall av behandlade produkter

Analysmetoder

Analys av de verksamma ämnena i medlet

Säkerhetsåtgärder

Hantering

Förvaring

Transport

Förebyggande av brandfara

Medlets toxicitet för människor

Uppgifter om exponering vid tillverkning, användning och förgiftning

Arbetshygieniska exponeringsundersökningar

Anvisningar om första hjälp vid förgiftning

Registrering i andra länder

Skyddsinformationsblad

Bruksanvisning


DET VERKSAMMA ÄMNET

Allmänna uppgifter

Namn och kontaktuppgifter för tillverkaren i Finland eller för importören

Utländsk tillverkare

Befullmäktigande från den utländska tillverkaren

Identifikationsuppgifter

Ämnets namn (IUPAC)

Övriga namn (allmänt kända namn, handelsnamn, förkortningar)

CAS-nummer

Bruttoformel

Strukturformel och optiska isomerer

Molekylvikt

Spektraluppgifter

Uppgifter om det tekniskt verksamma ämnet

Renhet

Art och mängd av orenhet

Övriga tillsatser till det verksamma ämnet

Uppgifter för analys av det verksamma ämnet

Kvalitativ och kvantitativ analys av det verksamma ämnet i vatten, jord (T) och biologiska prover

Beskrivning av det verksamma ämnets tillverkningsmetod

Det verksamma ämnets fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd

Smältpunkt

Kokpunkt

Densitet

Ångtryck

Ytspänning

Vattenlöslighet

Fettlöslighet

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

Löslighet i organiska lösningsmedel

Hydrolys som funktion av pH

Ljus- och värmebeständighet

Flampunkt

Antändlighet

Oxiderande egenskaper

Sönderfall eller andra reaktioner vid förbränning

Dissociationskonstant

Akut toxicitet

Akut oral toxicitet

Akut dermal toxicitet

Akut toxicitet vid inhalation

Irriterande verkan

Hudirritation

Ögonirritation

Sensibilisering

Subakut och subkronisk toxicitet

Mutagenicitet

Uppgifter om teratogenicitet och verkningar på reproduktionen (T)

Uppgifter om metabolismen (T)

Toxicitet för människan

Uppgifter om exponering i samband med tillverkning, användning och olycksfall

Arbetshygieniska exponeringsundersökningar

Sammandrag av undersökningarna om det verksamma ämnets verkningar på hälsan

Spridning i miljön

Adsorption och desorption till jord och sediment

Nedbrytning

Biotisk nedbrytning

Ytterligare undersökningar om bionedbrytbarhet om ämnet på basis av föregående är svårnedbrytbart

Bioackumulation

Bioackumulationsfaktor (BCF) för fisk, om fördelningskoefficienten n-octanol/vatten ≥ 1000

Ytterligare undersökningar av bioackumulationen, om BCF för fisk ≥ 100

Toxicitet för vattenorganismer

Tillväxthämning hos alger

Akut toxicitet för vattenloppor

Reproduktionstest på vattenloppor

Akut toxicitet för fisk

Sammandrag av undersökningarna om verksamma ämnets miljöeffekter

UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS VID ANMÄLNINGAR OM SKYDDSKEMIKALIER

I Anmälan om träskyddskemikalier som används som målarfärg

Allmänna uppgifter

Namn och kontaktuppgifter för tillverkaren i Finland eller för importören

Utländsk tillverkare

Medlets namn

Registrerat varumärke

Uppgifter om medlet

Verksamma ämnen och halter av dem i medlet

Ämnets namn (IUPAC)

Övriga namn

CAS-nummer

Bruttoformel

Strukturformel och optiska isomerer

Molekylvikt

Övriga ämnen och halter av dem i medlet

Uppskattning av den årliga tillverkningsmängden eller importmängden

Skyddsinformationsblad eller motsvarande uppgifter

Påskrifter på emballage

II Anmälan om tillverkning av skyddskemikalier för export

Allmänna uppgifter

Tillverkarens namn och kontaktuppgifter

Medlets namn

Registrerat varumärke

Uppgifter om medlet

Verksamma ämnen och deras halter i medlet

Ämnets namn (IUPAC)

Övriga namn

CAS-nummer

Bruttoformel

Strukturformel och optiska isomerer

Molekylvikt

Övriga ämnen och halter av dem i medlet

Skyddsinformationsblad eller motsvarande uppgifter

III Anmälan om prov som skall utföras med skyddskemikalier

Uppgifter om testning

Testutförarens namn och adress

Testets syfte

Var testet skall utföras

Planerad tid och varaktighet för testningen

Mängden och namnen av använda kemikalier

Uppgifter om skyddskemikalien

Skyddskemikaliens ursprung

Verksamma ämnen och halter av dem i skyddskemikalien

Ämnets namn (IUPAC)

Övriga namn

CAS-nummer

Bruttoformel

Strukturformel och optiska isomerer

Molekylvikt

Övriga ämnen och halter av dem i skyddskemikalien

Varuinformationsblad eller motsvarande uppgifter

Försiktighetsåtgärder vid testning

Anvisningar om arbetarskydd

Anvisningar om miljöskydd

Beredskap vid olycksfall

Anvisningar om hantering av avfall

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.