736/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Förordning om ändring av den prislista som ansluter sig till förordningen om avgifter för statens veterinärmedicinska anstalts prestationer

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras den prislista som ansluter sig till förordningen den 11 juli 1986 om avgifter för statens veterinärmedicinska anstalts prestationer (567/86), sådan prislistan lyder i förordning av den 3 juni 1988 (483/88), som följer:

PRISLISTA
PRESTATION
1. Blod och serum mk
Hästblod 0,50 /ml
Hästserum 0,90 ,,
Nötblod 0,60 ,,
2. Vacciner
Autogenvaccin 2,50 ,,
Kolikultur 0,25 ,,
Papillomatosvaccin 2,00 ,,
Pyogenesvaccin 2,50 ,,
Stafylokockvaccin, hund 2,50 ,,
Stafylokocktoxoid, hund 3,20 ,,
3. Bakteriekulturer
Bakteriestam på plattor 30,- /platta
Bakteriestam i rör 25,- /rör
4. Mikrobiologiska undersökningar
4.1. Mikroskopiska undersökningar 30,-
4.2. Bakteriologiska undersökningar
4.2.1. Kliniska undersökningar
Bakterieodling, aerob 90,-
Bakterieodling, mikroaerofil och anaerob 110,-
Bakterieodling, mikroaerob och anaerob 150,-
För konstaterande av tuberkulos insklusive försöksdjur 1 600,-
För konstaterande av aviärtuberkulos inklusive försöksdjur 900,-
För konstaterande av atypiska mykobakterier (utan försöksdjur) 250,-
För konstaterande av tularemi 500,-
Bestämning av antibiotikakänslighet 45,-
Påvisande av Clostridium-toxiner 250,-
Första provet mk Följande prov mk
Mastitundersökningar 45,- 18,-
4.2.2. Serologiska undersökningar mk
Komplementbindnings-, precipitations- eller motsvarande test (1 antigen) 45,-
Agglutinationsprov (1 antigen) 20,-
Agglutinationstest för konstaterande av leptospiros (1 antigen) 35,-
Gelpresipitationstest för bestämning av djurart 110,-
Snabbagglutination för konstaterande av vit diarré hos höns 8,-
Serotypbestämning av Salmonella-stam 80,-
4.2.3. Livsmedels- och vattenundersökningar
Undersökning av matförgiftning 350,-
Kvantitativ bestämning av en bakteriegrupp 45,-
Kvantitativ bestämning av tre bakteriegrupper 110,-
Bestämning av patogena eller andra bakterier (positiv/negativ test) 100,-
Identifikation av aeroba bakteriearter 90,-
Identifikation av anaeroba bakteriearter 120,-
Påvisande av enterotoxiner 210,-
Påvisande av ämnen med antibiotisk effekt 45,-
4.3. Mykologiska undersökningar
4.3.1. Kliniska mykologiska undersökningar 80,-
4.3.2. Övriga mykologiska undersökningar 110,-
4.4. Virologiska undersökningar De två första första proven mk Följande prov mk
4.4.1. Virusisolering och påvisande av antigen (försöksdjur, ägg, celler, ELISA, FA, EM, HA, Latex) 100,- 24,-
4.4.2. Mykoplasmaisolering 65,- 12,-
4.4.3. Påvisande av antikroppar 100,- 13,-
Priset är oberoende av antalet parallella tester.
5. Patologisk-anatomiska undersökningar
5.1. Obduktioner (a) jämte tilläggsundersökningar (b-d, histopatologisk och/eller enkel bakteriologisk och/eller parasitologisk undersökning) mk
5.1.1. Häst och nöt a. 550,- varje djur
b. 575,- ,,
c. 600,- ,,
d. 625,- ,,
5.1.2. Svin eller annat djur över 100 kg a. 330,- varje djur
b. 355,- ,,
c. 380,- ,,
d. 405,- ,,
5.1.3 Djur som nämns under punkt 5.1.1 eller 5.1.2 50-100 kg a. 220,- varje djur
b. 245,- ,,
c. 270,- ,,
d. 295,- ,,
Första djuret mk För varje följande djur mk
5.1.4. Djur under 50 kg som nämns under punkt 5.1.1 eller 5.1.2, lamm, get, ren, räv, mårdhund, nutria, kanin eller annat motsvarande djur a. 110,- 70,-
b. 135,- 70,-
c. 160,- 70,-
d. 185,- 70,-
5.1.5. Gris under 5 kg, mink, iller, marsvin, råtta, mus, eller annat motsvarande djur eller foster därav a. 60,- 55,-
b. 85,- 55,-
c. 110,- 55,-
d. 135,- 55,-
1-3 djur mk
5.1.6. Fjäderfän och andra fåglar a. 60,- 45,-
b. 85,- 45,-
c. 110,- 45,-
d. 135,- 45,-
5.1.7. Kyckling och annan fågelunge under 2 veckor eller farmat pälsdjur av motsvarande ålder a. 30,- 30,-
b. 55,- 30,-
c. 80,- 30,-
d. 105,- 30,-
5.1.8. Hund a. 275,- varje djur
b. 300,- ,,
c. 325,- ,,
d. 350,- ,,
Förstan djuret mk För varje följande djur mk
5.1.9. Hundvalp under 4 månader a. 135,- 125,-
b. 160,- 125,-
c. 185,- 125,-
d. 210,- 125,-
5.1.10. Katt a. 110,- varje djur
b. 135,- ,,
c. 160,- ,,
d. 185,- ,,
Första djuret mk För varje följande djur mk
5.1.11. Kattunge under 4 månader a. 80,- 75,-
b. 105,- 75,-
c. 130,- 75,-
d. 155,- 75,-
5.2. Övriga makroskopiska patologisk-anatomiska undersökningar Ett djur mk
5.2.1. Ofixerade organ/organdelar a. 80,- varje djur
b. 105,- ,,
c. 130,- ,,
d. 155,- ,,
Om avgiften ovan för respektive djur (b) är lägre, sker prissättningen enligt den. Första djuret mk För varje följande djur mk
5.2.1.1. Svinlungor och/eller svintrynen samt motsvarande a. 75,- 50,-
b. 100,- 50,-
c. 125,- 50,-
d. 150,- 50,-
5.3 Histopatologiska undersökningar 1-4 prov mk Följande prov mk
5.3.1. Fixerade vävnadsprov av ett djur 85,- 20,-
Om avgiften ovan för respektive djur (b) är lägre, sker prissättningen enligt den.
5.3.2. Fixerade vävnadsprov av ett djur Specialavtal 60,- 12,-
5.3.3. Preparering av histologiskt snitt/objektglas 28,- Specialavtal
Rutinfärgning/objektglas 6,- Specialavtal

Statens veterinärmedicinska anstalt kan besluta vilka under punkt 5 nämnda undersökningar som skall utföras, om inte detta uttryckligen har nämnts i följebrevet eller därom annars har överenskommits med avsändaren eller uppdragsgivaren. För bakteriologiska, mykologiska, kemiska, virologiska, parasitologiska och andra specialundersökningar uppbärs avgift särskilt enligt denna prislista. Utan avsändarens eller uppdragsgivarens tillstånd får avgifterna för dessa specialundersökningar och undersökningarna under punkt 5 inte överskrida det dubbla beloppet av avgifterna enligt punkt 5.

6. Fisk
6.1. Obduktion (a), bakteriologisk undersökning (b), histologisk undersökning (c), parasitologisk undersökning (d).
Det första provet omfattande 1-10 fiskar mk Varje följande prov omfattande 10 fiskar mk
6.1.1. Undersökning för fastställande av dödsorsak eller specificerade sjukdomsalstrare a. 110,- a. 110,-
b. 220,- b. 110,-
c. 90,- c. 90,-
d. 30,- d. 30,-

Det första provet omfattande 1-10 fiskar innebär 1-10 fiskar över 200 gr, 1-20 fiskar mellan 50 och 200 g eller 1-30 fiskar under 50 gr.

7. För kontroll av fisksjukdomar vid en fiskodlingsanstalt samt för inspektioner och undersökningar i samband därmed uppbärs en på fiskodlingsanstaltens årsproduktion baserad årsavgift som följer:
Anstalter för yngelproduktion mk
produktion under 500 000 kläckta yngel 1 010,-
" 500 000-2 000 000 ,, 1 800,-
" 2 000 000-5 000 000 ,, 2 640,-
" över 5 000 000 ,, 3 470,-
Anstalter för fortsatt uppfödning mk
produktion under 20 000 kg 1 010,-
" 20 000-100 000 ,, 1 800,-
" 100 000-200 000 ,, 2 640,-
" över 200 000 ,, 3 470,-

Årsavgiften inkluderar även avgift för undersökningen enligt denna prislista vilka hör till kontrollen av fisksjukdomar.

8. Hälsokontroll för fjäderfä 1 200,-/ besättning
9. Parasitologiska undersökningar Första provet mk Följande prov mk
9.1. Påvisande av endoparasiter eller deras ägg
9.1.1. I träckutstryk mikroskopiskt 22,- 17,-
9.1.2. I träck med flotationsmetod 66,- 22,-
9.1.3. I träck med sedimenteringsmetod (centrifugering) 66,- 22,-
9.1.4. Undersökning av kryptosporidier (modifierad Z-N metod) eller andra med olika färgningsmetoder påvisade parasiter, lungmasklarver (Baermann's metod) eller undersökning av kringsjuka hos fisk med digestionsmetod 75,- 55,-
9.2. Påvisande av ektoparasiter
9.2.1. I hudsekret- eller skrapprov 35,- 25,-
9.3. Undersökning för varroasis hos bin 50,-
10. Kemiska undersökningar
10.1. Toxikologiska undersökningar mk
10.1.1. Metaller och oorganiska föreningar
Aluminium, kvantitativ 229,-
Arsen, halvkvantitativ 159,-
Arsen, kvantitativ 225,-
Kvicksilver, kvantitativ 236,-
Fosfor, kvalitativ 96,-
Kalium, kalcium, kobolt, krom, koppar, magnesium, mangan, natrium, nickel, zink, tenn, kvantitativ 214,-
Bly, kvalitativ 53,-
Bly, kadmium, kvantitativ 229,-
Nitrat och nitrit, kvalitativ 53,-
Nitrat, kvantitativ 163,-
Nitrit, kvantitativ 131,-
Järn, kvantitativ 164,-
Selen, kvantitativ 342,-
Tallium, kvantitativ 226,-
Förbränning av prov för bestämning av metaller 150,-
10.1.2. Organiska föreningar
Aflatoxiner, patulin, kvantitativ 701,-
Ochratoxin, zearalenon (F2), kvantitativ 600,-
Tricotecener, kvantitativ 1 102,-
Klorerade kolväten:
pesticider, var för sig, kvalitativ 207,-
pesticider, var för sig, kvantitativ 498,-
pesticider och PCB, kvantitativ 832,-
Organofosforpesticider, kvalitativ 208,-
Organofosforpesticider, kvantitativ 401,-
p-Nitrofenol, kvalitativ 198,-
Kloramfenikol, okratetrasyklin, kvantitativ 427,-
Tyreostater, kvantitativ 240,-
Stilbenderivat, kvantitativ 369,-
Hormoner (17β-estradiol, progesteron, testosteron) och nandrolon, kvantitativ 1 300,-
Zeranol 1 258,-
Kloralos, kvalitativ 120,-
Krimidin, halvkvantitativ 194,-
Stryknin, andra alkaloider, halvkvantitativ 170,-
Varfarin och andra kumarinderivat, kvalitativ 227,-
10.2. Livsmedelundersökningar
Biogena aminer (histamin, putrescin, kadaverin, serotonin och tyramin) 320,-
Histamin, separat 234,-
Klorider 106,-
Laktos 260,-
Vattenhalt 59,-
Råfett, extraherat 95,-
Fettbestämning, enligt Gerbers metod 54,-
Fria fettsyror 66,-
Aska 66,-
Kvaternära ammoniumföreningar, kvalitativ 45,-
Jodtal 148,-
Sulfit, kvalitativ 43,-
pH-tal 35,-
Mjölk, specifik vikt 32,-
Bestämning av vattenaktivitet 64,-
TBA-tal 138,-
Peroxidtal 74,-
Peroxidtal i foder 119,-
Stärkelse 210,-
Fosfater i köttprodukter 233,-
Bestämning av djurart (gelelektrofores) 137,-
Mjölk, antibiotikaundersökning (Charm II) 270,-
Fisk, antibiotikaundersökning (kem.-mikrob.) 220,-
Bestämning av PSP/DSP 320,-
10.3. Klinisk-kemiska undersökningar
10.3.1. Blodsocker 74,-
Blodets ureahalt + ammoniumkväve 77,-
Methemoglobin 84,-
A-vitamin 460,-
E-vitamin 480,-
Kalium, natrium, kalcium, magnesium och oorganiskt fosfor i blodserum för respektive ämne 87,-
Kolmonoxid, kvalitativ 162,-
Undersökning av urin (pH, sp.v., socker, äggvita, blod) 30,-
Påvisande av blod 22,-
10.3.2. Fastställande av dräktighet enligt Cubonis metod 42,-
MIP-dräktighetstest 106,-
10.4. Undersökning av vatten
Organoleptisk bedömning, pH, bestämning av ammoniumföreningar, nitriter, nitrater, hårdhetsgrad, klorider, järn, permanganattal och ledningsförmåga för elektricitet 238,-
Avdunstningsrest 48,-
Kloröverskott 52,-
Fluorider 52,-
Sulfater 73,-
Kadmium 78,-
Bly 78,-
Koppar 57,-
Zink 57,-
Mangan 57,-
Cyanid 94,-
10.5. Biologiska prov
Utfodringsprov 42,-
Hudtest på kanin 204,-
Extrakt för celltoxiska tester 61,-
11. Övriga undersökningar Första provet mk Följande prov mk
11.1. Organoleptisk bedömning av livsmedel 110,- 55,-
12. För djur som använts vid försök uppbärs per djur följande särskilda avgifter: mk
Kanin 1,5-2 kg 250,-
över 2 kg 300,-
Mus 3 veckor 10,-
över 30 gr 15,-
Marsvin 150,-
Höns 50,-

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

För prestationer som har påbörjats innan förordningen har trätt i kraft uppbärs likväl en avgift enligt de stadganden som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.