717/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Lag om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Fonden för Finlands självständighets jubileumsår 1967, som har inrättats genom riksdagens beslut, är i Finlands Banks ägo och förvaltning och vars stadgar har publicerats i författningssamlingen (596/67) genom statsrådets beslut av den 21 december 1967, ändras genom denna lag till en fond med namnet Jubileumsfonden för Finlands självständighet, nedan fonden.

Fonden, som är en sådan under riksdagens garanti stående fond som avses i 83 § riksdagsordningen, får i sin verksamhet använda benämningen Sitra.

Ärenden som gäller fonden behandlas i statsrådet av finansministeriet.

2 §

Fonden har som mål att främja en stabil och balanserad utveckling i Finland, en kvantitativ och kvalitativ tillväxt i ekonomin samt internationell konkurrensförmåga och internationellt samarbete genom att i synnerhet verka för genomförande av sådana projekt som effektiverar utnyttjandet av de samhällsekonomiska resurserna eller höjer forsknings- och utbildningsnivån eller i vilka utvecklingsalternativen för framtiden reds ut.

3 §

För att uppnå sitt mål kan fonden

1) utföra och låta utföra undersökningar och utredningar,

2) bevilja lån och annan finansiering, varvid beslut får fattas om villkorlig återbetalning,

3) bevilja bidrag,

4) bevilja borgen och garantier samt

5) delta i samarbetsprojekt och äga aktier och andelar i företag.

2 kap.

Ekonomi

4 §

Fonden har ett grundkapital som skall placeras på ett säkert och lönsamt sätt.

5 §

Fondens verksamhet finansieras med avkastningen av grundkapitalet och finansieringsverksamheten.

Grundkapitalet kan användas till att täcka fondens betalningsförpliktelser endast om fondens övriga medel inte räcker till.

Fonden får ta upp lån för att sköta sin likviditet.

6 §

I statsbudgeten kan tas in anslag för ökning av fondens grundkapital. Anslag kan också tas in för finansiering av den verksamhet som avses i 3 §.

7 §

Fonden får äga sådana fastigheter, aktier och andelar som behövs för verksamheten.

3 kap.

Förvaltning

8 §

Fondens förvaltning sköts av förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen.

Till förvaltningsrådet hör de bankfullmäktige som riksdagen tillsätter enligt 83 § riksdagsordningen. Ordförande för förvaltningsrådet är bankfullmäktiges ordförande och vice ordförande bankfullmäktiges vice ordförande. Finansministeriet fastställer arvodena för förvaltningsrådets medlemmar.

9 §

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka fondens förvaltning och besluta om verksamhetsprinciperna. Förvaltningsrådet skall i synnerhet

1) utse och entlediga styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar samt överombudsmannen och besluta om deras arvoden och löneförmåner,

2) fastställa allmänna anvisningar för fondens finansierings- och placeringsverksamhet,

3) fastställa fondens årliga ekonomi- och verksamhetsplan samt arbetsordningen,

4) årligen fastställa en ekonomi- och verksamhetsplan för de följande sex åren,

5) vid behov göra framställning om anslag som avses i 6 § och besluta om användning av grundkapitalet enligt 5 § 2 mom.,

6) besluta hur den interna revision som gäller skötseln av fonden och dess verksamhet skall ordnas,

7) fastställa fondens resultat- och balansräkning,

8) besluta om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och överombudsmannen,

9) årligen till riksdagen avge en berättelse över fondens verksamhet samt

10) behandla övriga ärenden som styrelsen lägger fram.

10 §

Styrelsen har sex medlemmar. Finansministeriet, handels- och industriministeriet samt undervisningsministeriet skall vara representerade i styrelsen. Överombudsmannen är medlem av styrelsen.

11 §

Styrelsen skall leda fondens verksamhet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden. Styrelsen är beslutför då mötets ordförande och två andra medlemmar är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst.

Styrelsens mandatperiod är två år.

12 §

Överombudsmannen har till uppgift att sköta fondens förvaltning samt att utveckla fondens verksamhet enligt förvaltningsrådets och styrelsens anvisningar och föreskrifter.

13 §

Fonden har en arbetsordning med närmare bestämmelser om styrelsens och överombudsmannens samt fondens övriga personals befogenheter och uppgifter.

4 kap.

Särskilda stadganden

14 §

I fondens bokföring skall bokföringslagen (655/73) iakttas i tillämpliga delar.

Fondens räkenskapsperiod är kalenderåret.

15 §

Om de revisorer som skall utses för granskningen av fondens förvaltning och räkenskaper stadgas i 83 § riksdagsordningen.

16 §

Revision av fonden utförs årligen före utgången av mars året efter räkenskapsåret.

Revisorerna skall lämna förvaltningsrådet en skriftlig revisionsberättelse som innehåller utlåtanden om fastställande av resultat- och balansräkningen, om beviljande av ansvarsfrihet samt om förslaget till åtgärder som gäller fondens resultat samt eventuella anmärkningar som kan påverka fastställandet av resultat- och balansräkningen och beviljandet av ansvarsfrihet.

17 §

Den som är medlem av fondens förvaltningsråd eller styrelse eller som är överombudsman eller annan tjänsteman, är skyldig att hålla hemligt vad han fått veta om en kunds eller någon annans ekonomiska ställning, enskilda angelägenheter eller affärs- eller yrkeshemligheter, om det inte stadgas eller i behörig ordning föreskrivs att saken får yppas, eller den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till detta.

Den som bryter mot den tystnadsplikt som stadgas i 1 mom. skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader för brott mot den tystnadsplikt som gäller Jubileumsfonden för Finlands självständighet.

18 §

Allmän åklagare får inte väcka åtal för ett brott som avses i 17 § 2 mom., om endast enskild rätt har blivit kränkt och den till vars förmån tystnadsplikten gäller inte har anmält brottet till åtal.

19 §

Om jäv för medlemmarna av förvaltningsrådet och styrelsen, överombudsmannen samt de övriga tjänstemännen gäller vad 10 § 1 och 2 mom. samt 11 § lagen om förvaltningsförfarande (598/82) stadgar om jävsgrunder för tjänstemän och om verkan av jäv.

20 §

Fonden kan vara part vid domstolar och andra myndigheter.

21 §

Fonden får godkänna ackord eller därmed jämförbara arrangemang, godkänna frivillig omsättning i pengar av egendom som utgör säkerhet för finansiering eller motsäkerhet för borgen samt avstå från sina fordringar. Fonden får även ingå avtal med mottagarna av finansiering eller borgen om återbetalning av fondens fordringar.

22 §

För andra prestationer än sådana som avses i 3 § uppbär fonden avgifter enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

5 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

23 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991, och genom den upphävs stadgarna för fonden för Finlands självständighets jubileumsår 1967. I fråga om revision, bokslut och verksamhetsberättelse för den sista räkenskapsperioden för fonden för Finlands självständighets jubileumsår 1967 iakttas dock de stadganden och bestämmelser som tillämpas på nämnda fond innan denna lag träder i kraft.

24 §

Till grundkapital för fonden överförs det grundkapital för fonden för Finlands självständighets jubileumsår 1967 som har antecknats i Finlands Banks sista balansräkning före ikraftträdandet.

Medlen enligt det bokslutet för fondens för Finlands självständighets jubileumsår 1967 sista räkenskapsperiod samt övriga fordringar och rättigheter som tillkommer fonden för Finlands självständighets jubileumsår 1967 övergår när denna lag träder i kraft till Jubileumsfonden för Finlands självständighet. Denna svarar för fondens för Finlands självständighets jubileumsår 1967 skulder och övriga förpliktelser.

25 §

Personalen vid fonden för Finlands självständighets jubileumsår 1967 övergår i fondens tjänst när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 6/90
Bankutsk. bet. 3/90
Stora utsk. bet. 59/90

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.