714/1990

Given i Helsingfors den 24 augusti 1990

Förordning om ändring av förordningen om bekämpningsmedel

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 24 februari 1984 om bekämpningsmedel (211/84) 18 § 1 och 3 mom. och 20 §,

av dessa lagrum 18 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 8 december 1989 (1089/89), samt

ändras 2 § 2 mom., 3 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6 § 2 mom., 7 §, rubriken för 5 kap., 9 §, 10 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 14 § 2 mom. 3 punkten, 15 §, rubriken för 8 kap. samt 17 § som följer:

2 §

Bekämpningsmedelsnämndens ordförande och viceordförande, vilka skall kunna anses opartiska i ärenden som gäller bekämpningsmedel, förordnas av statsrådet. Nämndens medlemmar skall företräda jord- och skogsbruksministeriet, vatten- och miljöstyrelsen, jordbruksstyrelsen, livsmedelsverket, medicinalstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen.

3 §

Bekämpningsmedelsnämnden har en arbetssektion till vilken hör nämndens ordförande och de medlemmar som i nämnden företräder jord- och skogsbruksministeriet, vatten- och miljöstyrelsen samt medicinalstyrelsen.


5 §

För utredande av förutsättningarna för godkännande av preparat som är avsedda som bekämpningsmedel är nedan nämnda statliga myndigheter och inrättningar på begäran av jordbruksstyrelsen skyldiga att utföra kontroll och bedömning av dylika preparat samt att avge utlåtanden om dem på följande sätt:

1) för utredande av preparatens biologiska effekt och brukbarhet, lantbrukets forskningscentral, och beträffande preparat som används i skogshushållningen, skogsforskningsinstitutet,

2) för kemisk och fysikalisk kontroll av preparat samt för bestämning av rester i växtprodukter, statens lantbrukskemiska anstalt, beträffande djurprodukter, statens veterinärmedicinska anstalt,

3) för bedömning av preparatens verkningar på hälsan, medicinalstyrelsen,

4) för bedömning av preparatens arbetshygieniska men, arbetarskyddsstyrelsen.

5) för bedömning av preparatens verkningar på miljön, vatten- och miljöstyrelsen.


6 §

Sökanden skall tillhandahålla utredningar om preparatets och den verksamma substansens kemiska och fysikaliska egenskaper, preparatets användningssätt och effektivitet samt de rester som förorsakas av användningen, preparatets och den verksamma substansens giftighet för försöksdjur samt eventuella menliga verkningar för människor och nyttodjur jämte anvisningar om diagnos och vård, preparatets och den verksamma substansens verkningar på naturen och annan miljö, förslag till hur försäljningshöljet skall förstöras samt övriga uppgifter som kan anses behövliga för handläggningen av ärendet i nämnden. Av de undersökningar som bifogats ansökningen och som gäller verkningarna på hälsan och miljön skall även lämnas sammandrag som har uppgjorts på det sätt som nämnden fastställer.


7 §

Jordbruksstyrelsen skall kontrollera att ansökningarna har uppgjorts på det sätt som anges i 6 § och att till dem har fogats de utredningar och uppgifter som förutsätts i nämnda paragraf. Om ansökningen konstateras vara bristfällig, skall jordbruksstyrelsen uppmana sökanden att komplettera sin ansökan före utgången av en bestämd tid, vid hot om att den på grund av de angivna bristerna kan lämnas utan prövning.

Jordbruksstyrelsen skall efter att ha granskat ansökan eller, när det är fråga om en sådan situation som avses i 1 mom. andra meningen, efter att den för sökanden fastställda fristen har löpt ut, anmäla om ansökningen hos bekämpningsmedelsnämnden samt till anmälan foga sitt förslag till kontrollprogram eller om att ärendet skall avvisas utan prövning.

Bekämpningsmedelsnämnden beslutar vilka kontroller preparatet skall genomgå eller, när det är fråga om en sådan situation som avses i 1 mom. andra meningen och ansökan inte har kompletterats inom utsatt tid, om att ärendet eventuellt skall avvisas. Nämnden kan besluta att avgöra ärendet även utan kontroller.

5 kap.

Godkännande och registrering

9 §

Bekämpningsmedelsnämnden skall omedelbart underrätta jordbruksstyrelsen och sökanden om sitt beslut om godkännande av bekämpningsmedel. Jordbruksstyrelsen skall efter att beslutet har vunnit laga kraft göra en anteckning om beslutet i det nedan i 12 § nämnda bekämpningsmedelsregistret. Bekämpningsmedelsnämnden kan dock av särskilda skäl bestämma att beslutet omedelbart skall antecknas i registret.

Om ett beslut som har antecknats i registret senare på grund av ändringssökande ändras, skall jordbruksstyrelsen rätta anteckningen i registret så att den motsvarar det beslut som har meddelats på grund av ändringssökande. Bekämpningsmedelsnämnden skall utan dröjsmål underrätta jordbruksstyrelsen om ett beslut som har givits på grund av ändringssökande.

10 §

Bekämpningsmedelsnämndens beslut om godkännande är i kraft högts åtta år åt gången. Nämnden skall på ansökan ta upp godkännandet till ny behandling och kontrollera huruvida förutsättningarna för godkännande fortfarande finns. Nämnden beslutar vilka uppgifter som härvid skall lämnas i ansökan. Ansökan om förnyat godkännande av ett bekämpningsmedel skall göras senast sex månader innan det gällande godkännandet upphör att vara i kraft. Beträffande förnyat godkännande av ett preparat gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas i 3 och 4 kap.

Bekämpningsmedelsnämnden kan på ansökan av registreringsinnehavaren, på framställning av jordbruksstyrelsen eller på eget initiativ ändra de villkor för användning av registrerade preparat som den har godkänt. Sådana ändringar av anteckningarna på försäljningshöljena för bekämpningsmedel som inte inverkar på användningen av preparaten, på villkoren för användningen eller på varningspåskrifterna får göras även i jordbruksstyrelsen. Jordbruksstyrelsen skall underrätta bekämpningsmedelsnämnden om ändringarna.


12 §

Över godkända preparat skall jordbruksstyrelsen föra ett bekämpningsmedelsregister, ur vilket framgår:


3) de verksamma substanserna och de skadliga substanserna samt en klassificering som anger farlighet;


I registret antecknas datum för godkännande av preparat, den tid godkännandet är i kraft, beslut angående förnyat godkännande av preparat samt beslut om återkallande av godkännande. Återkallar sökanden registreringen skall även detta antecknas i bekämpningsmedelsregistret. Anteckning skall även göras när en ansökan avslås, eller lämnas utan prövning.


14 §

På försäljningshöljet skall finnas följande anteckningar:


3) av kemikalielagstiftningen förutsatta varningspåskrifter angående farligheten samt skyddsanvisningar;


15 §

När bekämpningsmedelsnämnden med stöd av 10 § 2 mom. ändrar begränsningarna eller villkoren i fråga om användningen av ett preparat skall nämnden samtidigt bestämma inom vilken tid anteckningarna på försäljningshöljena för de försäljningspartier av preparatet som finns i handeln skall ändras så att de motsvarar de nya bestämmelserna. Detsamma gäller jordbruksstyrelsen när den med stöd av nämnda stadgande fattar beslut om ändring av anteckningarna på försäljningshöljen.

8 kap.

Transport, överlåtelse, förvaring, industriell hantering och upplagring

17 §

Om framställning, teknisk användning och annan industriell hantering samt upplagring och förvaring av ett bekämpningsmedel som har klassificerats såsom farligt gäller vad som stadgas i kemikalielagen (744/89) eller med stöd av den. Detsamma gäller försäljning eller annan överlåtelse av ett bekämpningsmedel som har klassificerats såsom farligt, om inte något annat följer av 4 e § lagen om bekämpningsmedel.

Med bekämpningsmedel som har klassificerats såsom farligt avses ett enligt kemikalieförordningen (620/90) klassificerat, för hälsan eller miljön farligt bekämpningsmedel samt ett brand- eller explosionsfarligt bekämpningsmedel.

När andra bekämpningsmedel än sådana som nämns ovan i denna paragraf hålls till salu skall de förvaras tillräckligt åtskilda från livsmedel och foder.

I lager- och försäljningsutrymmen för bekämpningsmedel skall finnas framlagd en av jordbruksstyrelsen uppgjord handbok som har godkänts av bekämpningsmedelsnämnden.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

De anteckningar på försäljningshöljen som avses i 14 § 2 mom. denna förordning skall överensstämma med momentets 3 punkt senast den 1 september 1991.

Helsingfors den 24 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.