711/1990

Given i Helsingfors den 17 augusti 1990

Förordning om social- och hälsovårdsministeriet

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22) samt lagen av samma dag om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier (79/22):

Ministeriets organisation
1 §

Vid social- och hälsovårdsministeriet finns en administrativ avdelning, en försäkringsavdelning, en avdelning för social- och hälsovårdstjänster, en avdelning för förebyggande social- och hälsovårdspolitik samt en utvecklingsavdelning.

I anslutning till ministeriet finns jämställdhetsombudsmannens byrå.

Ämbetsverk och inrättningar som lyder under ministeriet
2 §

Underställda ministeriet är socialstyrelsen, medicinalstyrelsen, olycksfallsverket, folkhälsoinstitutet och strålsäkerhetscentralen.

Administrativa avdelningen
3 §

Vid administrativa avdelningen finns en administrativ byrå, en ekonomibyrå och en byrå för internationella ärenden.

4 §

Administrativa avdelningen handlägger ärenden som angår

1) lagstiftning och juridiska frågor, om inte annat stadgas särskilt,

2) ministeriets interna förvaltning,

3) ministeriets personaladministration, om inte annat stadgas särskilt,

4) samordning av den allmänna administrationen, personalutvecklingen samt annan personaladministration vid ämbetsverk och inrättningar inom ministeriets förvaltningsområde,

5) länsstyrelsernas social- och hälsovårdsavdelningar till den del ärendet inte hör till inrikesministeriets verksamhetsområde,

6) ministeriets representation i rättssaker samt i inrättningar, organisationer och andra sammanslutningar,

7) registrering, expediering och arkivering av ministeriets handlingar,

8) ministeriets databehandling och informationsförvaltning samt koordinering av förvaltningsområdets databehandling och informationsförvaltning,

9) jämställdhetsnämnden och den tjänstemannanämnd som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet,

10) förslag till budget och specialbudget,

11) verksamhets- och ekonomiplanering, redovisning och uppgifter som ankommer på ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk,

12) allmän tillsyn över effektiviteten och ekonomin inom ministeriets verksamhetsområde,

13) fördelning av intäkterna av penningautomater och tillsyn över användningen av beviljade understöd,

14) samordning av skötseln av de internationella ärenden som ankommer på ministeriet,

15) frågor som gäller jämställdhet mellan kvinnor och män

16) information och utbildning som hör till avdelningens verksamhetsområde samt

17) andra frågor som hör till ministeriets verksamhetsområde, om inte annat stadgas i denna förordning.

Försäkringsavdelningen
5 §

Vid försäkringsavdelningen finns en socialförsäkringsbyrå och en privatförsäkringsbyrå.

6 §

Försäkringsavdelningen handlägger ärenden som angår

1) socialförsäkrings- och annan försäkringslagstiftning,

2) folkpensions- och familjepensionsförsäkring,

3) sjuk- och moderskapsförsäkring,

4) arbetspensionsförsäkring,

5) olycksfalls- och trafikförsäkring,

6) patientförsäkring,

7) utkomstskydd för arbetslösa,

8) livförsäkring och annan personförsäkring,

9) skadeförsäkring,

10) förtidspension för frontveteraner, frontmannapension och vårdbidrag för barn,

11) folkpensionsanstalten samt andra försäkrings- och pensionsanstalter,

12) pensionsnämnden, trafikskadenämnden, socialförsäkringsnämnderna, ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, olycksfallsnämnden, prövningsnämnden, arbetslöshetsnämnden, examensnämnden för försäkringsmatematiker och statens krigsförsäkringsnämnd,

13) Pensionsskyddscentralen, Understödskasseföreningen, trafikförsäkringsföreningen, patientförsäkringsföreningen, centralkassan för arbetslöshetskassorna, arbetslöshetskassornas stödfond, avgångsbidragsfonden och försäkringsföreningsinspektionen,

14) övervakning och inspektion av de inrättningar, sammanslutningar och nämnder som nämns i 11-13 punkten samt utnämningsärenden, om saken ankommer på ministeriet,

15) understödskasseregistret, registret över pensionsstiftelser, registret över arbetslöshetskassor och registret över koncessioner för försäkringsbolag,

16) försäkringsstatistik,

17) information och utbildning som hör till avdelningens verksamhetsområde samt

18) internationellt samarbete som hör till avdelningens verksamhetsområde.

Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster
7 §

Avdelningen för social- och hälsovårdstjänster handlägger ärenden som angår

1) social- och hälsovårdslagstiftningen,

2) social- och hälsovårdstjänster och utkomstskydd inom socialvården,

3) de ärenden som enligt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82) ankommer på social- och hälsovårdsministeriet, i samarbete med administrativa avdelningen och avdelningen för förebyggande social- och hälsovårdspolitik,

4) att övervaka att lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården tillämpas enhetligt och att utöva tillsyn över verkställigheten i övrigt samt att ge utbildning och annan handledning som gäller lagens tillämpning,

5) läkemedelsförsörjningen,

6) socialstyrelsen och medicinalstyrelsen,

7) olycksfallsverket,

8) nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland, läkemedelsnämnden och patientskadenämnden,

9) ersättningar för skada ådragen i militärtjänst,

10) avbytarservice för lantbruksföretagare, semesterpenningar för småföretagare och annan semesterverksamhet,

11) omsorg om flyktingar och asylsökande som kommit till Finland från utlandet,

12) tjänsteutnämningar vid ämbetsverk och inrättningar som lyder under avdelningen,

13) information och utbildning som hör till avdelningens verksamhetsområde samt

14) internationellt samarbete som hör till avdelningens verksamhetsområde.

Avdelningen för förebyggande social- och hälsovårdspolitik
8 §

Avdelningen för förebyggande social- och hälsovårdspolitik handlägger ärenden som angår

1) främjande av hälsa och social trygghet samt förebyggande av sociala problem och sjukdomar,

2) beaktande av synpunkter som är nödvändiga när det gäller ärenden angående boendemiljön, produkter och service samt kommunikation, informationsomgivning och övrigt samhällspolitik,

3) hälsofostran,

4) kemikalielagstiftningen,

5) hälsovårdslagstiftningen och övrig miljöhälsovård,

6) alkohollagstiftningen och alkoholövervakningen,

7) alkoholbolaget,

8) lagstiftningen om nykterhetsarbete,

9) lagstiftningen om narkotika och förebyggande av narkotikamissbruk,

10) tobakslagstiftningen,

11) strålskyddslagstiftningen,

12) strålsäkerhetscentralen,

13) företagshälsovård,

14) folkhälsoinstitutet,

15) institutet för arbetshygien,

16) den examensnämnd som tillsatts för förhör som avses i 5 § förordningen om strålningskydd (328/57) samt rådet för bedömning av hälsorisken hos kemiska ämnen,

17) tjänsteutnämningar vid ämbetsverk och inrättningar som lyder under avdelningen,

18) information och utbildning som hör till avdelningens verksamhetsområde,

19) internationellt samarbete som hör till avdelningens verksamhetsområde samt

20) socialstyrelsen och medicinalstyrelsen till den del deras verksamhet hänför sig till de ovan nämnda punkterna.

Utvecklingsavdelningen
9 §

Utvecklingsavdelningen handlägger ärenden som angår

1) bedömning av målen för social- och hälsovårdspolitiken, behoven att ändra social- och halsovårdspolitiken samt verkningar av åtgärder inom social- och hälsovårdspolitiken,

2) att följa och förutse social- och hälsovårdspolitikens ekonomiska verkningar,

3) utredning och uppföljning av samband mellan social- och hälsovårdspolitiken och annan samhällspolitik,

4) undersökningar och utredningar som gäller utkomst, sociala förhållanden och hälsotillstånd,

5) datasystem och statistiska system för social- och hälsovårdspolitiken samt dataadministration som gäller detta,

6) ministeriets och ministeriet underlydande ämbetsverks och inrättningars forsknings- och utvecklingsverksamhet samt samordning av statistik som produceras av dessa,

7) publicering av social- och hälsovårdspolitiska översikter och undersökningar,

8) information och utbildning som gäller forsknings- och utvecklingsverksamhet samt

9) internationellt samarbete som hör till avdelningens verksamhetsområde.

Ministeriets tjänstemän
10 §

Vid ministeriet finns en kanslichef, en avdelningschef för administrativa avdelningen med titeln regeringsråd, en avdelningschef för försäkringsavdelningen och en avdelningschef för avdelningen för social- och hälsovårdstjänster, vardera med titeln överdirektör, en avdelningschef för avdelningen för förebyggande social- och hälsovårdspolitik, en avdelningschef för utvecklingsavdelningen, biträdande avdelningschefer, en jämställdhetsombudsman, regeringsråd som byråchefer samt byråchefer.

Vid ministeriet finns dessutom andra ordinarie tjänstemän. Vid ministeriet kan också anställas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
11 §

Utöver vad som i reglementet för statsrådet (995/43) stadgas om behörighetsvillkoren för kanslichefer, avdelningschefer, biträdande avdelningschefer, byråchefer, regeringsråd och regeringssekreterare fordras

1) av kanslichefen god förtrogenhet med social- och hälsovårdspolitiken,

2) av avdelningschefen vid admimistrativa avdelningen vad som i reglementet för statsrådet stadgas om behörighetsvillkoren för regeringsråd, samt god förtrogenhet med den offentliga förvaltningen,

3) av avdelningschefen vid försäkringsavdelningen tillräcklig matematisk utbildning och förtrogenhet med försäkringsmatematik,

4) av andra avdelningschefer god förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde,

5) av biträdande avdelningschefer vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster förtrogenhet med sina verksamhetsområden samt av andra biträdande avdelningschefer förtrogenhet med avdelningens verksamhetsområde,

6) av regeringsråd som byråchef vad som i reglementet för statsrådet stadgas om behörighetsvillkoren för regeringsråd,

7) av byråchefen vid administrativa avdelningens ekonomibyrå förtrogenhet med ekonomisk planering samt med statens betalningsrörelse och bokföring,

8) av byråchefen vid administrativa avdelningens byrå för internationella ärenden förtrogenhet med internationella uppgifter och sådan språkkunskap som tjänsten kräver,

9) av lagstiftningsråd juris kandidatexamen samt sådan förmåga att forska och planera som behövs i lagberedningsarbete,

10) av försäkringsöverinspektör lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med försäkringsverksamhet och dessutom antingen med försäkringsmatematik eller med redovisning och revision,

11) av specialforskare och forskare lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med forskning samt av en av specialforskarna lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med automatisk databehandling,

12) av överläkaren att han är legitimerad läkare eller tandläkare och förtrogen med administrativa uppgifter,

13) av överinspektörer och föredragande lämplig högre högskoleexamen samt av den överinspektör som huvudsakligen sköter internationella ärenden helt tillfredsställande förmåga att muntligt och skriftligt använda engelska, tyska, franska eller ryska,

14) av övermatematikern och matematikern filosofie kandidatexamen, som avlagts enligt utbildningsprogrammet för matematik eller med högsta vitsord i matematik,

15) av utlänningskuratorn lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med administrativa uppgifter och helt tillfredställande förmåga att muntligt och skriftligt använda engelska,

16) av ekonomisekreteraren och planeringssekreterarna lämplig högre högskoleexamen eller ekonomexamen enligt de stadganden som gällde innan förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper (402/77) trädde i kraft samt förtrogenhet med ekonomisk planering,

17) av utbildningschefen lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med personalutbildning,

18) av informationschefen lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med informationsverksamhet,

19) av planerare lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med planeringsuppgifter,

20) av informatikern lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med informationstjänst,

21) av bibliotekarien högre högskoleexamen och facklig biblioteksexamen eller motsvarande examen eller utbildning samt

22) av inspektör lämplig högre högskoleexamen eller sådan ekonomexamen som avses i 16 punkten.

Om behörighetsvillkoren för jämställdhetsombudsmannen och den övriga personalen vid jämställdhetsombudsmannens byrå samt för socialattachéerna stadgas särskilt.

Av övriga ordinarie och tillfälliga tjänstemän krävs för tjänsten lämplig utbildning.

Utnämning av tjänstemän och anställning av annan personal
12 §

Om utnämning av kanslichefen, avdelningschefer, biträdande avdelningschefer, regeringsråd som byråchefer, byråchefer, regeringsråd, lagstiftningsråd och regeringssekreterare stadgas i reglementet för statsrådet.

Om utnämning respektive anställning av jämställdhetsombudsmannen, den övriga personalen vid jämställdhetsombudsmannens byrå samt socialattachéer stadgas särskilt.

Övrig personal utnämns eller anställs av ministeriet.

Tjänstemännens uppgifter
13 §

Kanslichefen skall såsom ministerns närmaste medhjälpare samordna funktionerna mellan ministeriets olika avdelningar och andra verksamhetsenheter samt delta i planering, verkställighet och övervakning av vittsyftande eller annars viktiga ärenden. Dessutom skall kanslichefen, om inte annat följer av denna förordning, utföra de allmänna uppgifter som nämns i reglementet för statsrådet. Kanslichefen handlägger även ärenden som ministern på grund av deras art har ålagt honom.

14 §

En avdelningschef skall, om inte annat följer av vad som stadgas nedan,

1) leda avdelningens verksamhet och se till att uppgifterna fullgörs effektivt,

2) följa förvaltningen och förhållandenas utveckling inom avdelningens verksamhetsområde samt ta behövliga initiativ till lagstiftnings- och andra reformer,

3) på föredragning avgöra de ärenden som åligger honom,

4) dra försorg om en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande planering inom avdelningens verksamhetsområde,

5) se till att de tjänstemän som arbetar vid eller lyder under avdelningen får behövlig kompletterande utbildning eller annan träning för sina uppgifter,

6) se till att behövlig kontakt hålls med statliga och kommunala myndigheter och med privata organisationer samt

7) övervaka ministeriet underställda inrättningars och myndigheters verksamhet inom avdelningens område.

15 §

En biträdande avdelningschef skall

1) såsom avdelningschefens medhjälpare leda avdelningens verksamhet samt

2) handlägga de ärenden som hör till avdelningen och som enligt arbetsordningen åligger biträdande avdelningschefen eller som avdelningschefen har uppdragit åt honom.

En av de biträdande avdelningscheferna vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster bistår avdelningschefen vid de uppgifter som gäller hälsovård, den andra vid de uppgifter som gäller socialvård och den tredje vid de uppgifter som gäller planering av och statsandel för social- och hälsovården.

16 §

Om byråchefernas uppgifter gäller i tillämpliga delar vad som ovan stadgas om avdelningschefernas uppgifter.

17 §

Ett lagstiftningsråd skall bereda lag- och andra författningsförslag och vid behov vägleda vid beredningen av författningar i ministeriet samt för sin del övervaka beredningsarbetet och behandla juridiska frågor.

18 §

Om uppgifterna för avdelningar och andra verksamhetsenheter samt tjänstemännen och om arbetsfördelningen mellan dem bestäms närmare i ministeriets arbetsordning. I arbetsordningen bestäms även vilka tjänstemän vid avdelningarna som är direkt underställda avdelningschefen utan att höra till någon byrå.

Arbetsordningen fastställs av ministeriet.

19 §

Om det är oklart på vem handläggningen av ett ärende ankommer, avgörs frågan av chefen för verksamhetsenheten samt i förhållandet mellan avdelningarna av kanslichefen, om inte ministern bestämmer därom.

Oberoende av fastställd arbetsfördelning är varje tjänsteman skyldig att vid behov utföra de uppgifter som ministern, kanslichefen eller chefen för hans verksamhetsenhet ålägger honom.

20 §

Vid förhinder för kanslichefen är den avdelningschef som ministern förordnar ställföreträdare.

Vid förhinder för en avdelningschef är biträdande avdelningschefen ställföreträdare eller, om någon biträdande avdelningschef inte finns vid avdelningen, en av ministern förordnad annan tjänsteman vid avdelningen.

I andra fall än de som avses i 1 och 2 mom. bestämmer avdelningschefen hur uppgifterna skall skötas när en tjänsteman har förhinder.

Avgörande av ärenden
21 §

Om inte annat följer av denna förordning avgör kanslichefen, utöver de ärenden som nämns i 35 § reglementet för statsrådet, ärenden som angår

1) anställning av tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande, beviljande av tjänstledighet och motsvarande ledighet samt tjänste- och arbetsavtalsförhållandes upphörande samt

2) förordnanden om tjänsteresor med anledning av internationellt samarbete.

22 §

Avdelningscheferna, de biträdande avdelningscheferna och byråcheferna samt övriga tjänstemän avgör de i 23-34 §§ nämnda ärenden som hör till deras verksamhetsområde och som skall avgöras i ministeriet, om inte annat föranleds av 32 § reglementet för statsrådet eller ministern, kanslichefen eller avdelningschefen har förbehållit sig avgörandet.

23 §

En avdelningschef avgör ärenden som angår

1) inhämtande av utlåtanden och avgivande av utlåtanden eller förklaringar till andra myndigheter, om det inte är fråga om utlåtande eller förklaring som gäller förslag till lag eller förordning eller som skall avges till republikens presidents kansli, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, justitiekanslern i statsrådet eller riksdagens justitieombudsman, och som inte gäller ett ärende av mindre betydelse,

2) avgivande av förklaring till beslut som han har fattat,

3) förordnande om inrikes tjänsteresor för avdelningens tjänstemän,

4) användning av medel som anslagits till avdelningens förfogande,

5) fastställande av arvoden för sekreterarna i kommittéer inom avdelningens verksamhetsområde till den del saken inte hör till de ärenden som skall fastställas av kommittén själv samt

6) givande av tillstånd som avses i 20 § 2 mom. lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51).

24 §

En biträdande avdelningschef avgör ärenden som angår avgivande av utlåtanden i ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde, om de inte är av principiell eller vittsyftande betydelse och om inte annat stadgas i denna förordning.

25 §

Chefen för administrativa avdelningen avgör, utöver de ärenden som nämns i 23 §,

1) ärenden som gäller utnämning eller anställning av kalkyleringssekreterare, vaktmästerichef, huvudbokförare, byråsekreterare, expeditionsvakt, vaktmästare, byråtjänsteman, textbehandlare och annan med dem jämförbar personal i tjänsteförhållande samt tjänsteförhållandens upphörande, beviljande av tjänstledighet och anställning av någon att interimistiskt eller som vikarie sköta någon av de nämnda tjänsterna,

2) ärenden som gäller anställning, befrielse och uppsägning av sådan personal i arbetsavtalsförhållande vilken motsvarar de tjänstemän som nämns i punkt 1,

3) ärenden som gäller beviljande av sådan tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal och ålderstillägg, lönetillägg och tilläggsarvoden som är beroende av prövning samt

4) ärenden som nämns i 35 § 1, 7, 8 och 9 punkten reglementet för statsrådet.

26 §

Chefen för administrativa avdelningens administrativa byrå avgör ärenden som angår

1) ålderstillägg, semesterersättningar samt övriga lönetillägg och tilläggsarvoden som grundar sig på tjänstekollektivavtal eller på stadganden om villkor i arbetsförhållande, till den del ärendet inte hör till chefen för administrativa avdelningen samt

2) registrering, arkivering, textbehandling och tryckning, när avdelningarna eller byråerna inte har anvisats medel för tryckning.

27 §

Chefen för administrativa avdelningens ekonomibyrå avgör ärenden som angår

1) de uppgifter som ankommer på ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk,

2) personaladministrativa uppgifter som ankommer på ministeriet enligt sjukförsäkringslagen (364/63) samt

3) i 35 § 6 punkten reglementet för statsrådet nämnd betalning av för sent företedda reseräkningar.

28 §

Chefen för administrativa avdelningens byrå för internationalla ärenden avgör ärenden som angår sådana utredningar om lagstiftningen, läget och praxis inom social- och hälsovården som behövs för att främja internationellt samarbete.

29 §

Chefen för försäkringsavdelningen avgör, utöver de ärenden som nämns i 23 §, ärenden som angår

1) grunderna för uträkningen av premier, återköpsvärden och fribrev i fråga om annan försäkring än trafikförsäkring och lagstadgad olycksfallsförsäkring,

2) uträkning av ansvarsskuld,

3) grunder som avses i 13 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag (1062/79) och i 18 § lagen om utländska försäkringsbolag i Finland (635/89),

4) uträkningsgrunder enligt lagen om understödskassor (471/42),

5) uträkning av pensionsstiftelsers pensionsansvar,

6) försäkringsteknisk undersökning av understödskassor och pensionsstiftelser,

7) arbetslöshetskassornas statsandel och arbetslöshetskassornas stadgar samt utlåtanden om avgångsbidragsfondens beslut,

8) meddelande av föreskrifter och anvisningar i samband med tillsyn över försäkringsanstalter och pensionsstiftelser,

9) försäkringsstatistik samt

10) fastställande av grunderna för den avgift som avses i 12 kap. 9 § lagen om försäkringsföreningar (1250/87).

30 §

Biträdande avdelningschefen för försäkringsavdelningen avgör, utöver de ärenden som nämns i 24 §, ärenden som gäller tillämpning av internationella avtal om social trygghet till den del det gäller socialförsäkring och frågan om vilket avtalsslutande lands lagstiftning som skall tillämpas.

31 §

Byråchefen vid försäkringsavdelningens socialförsäkringsbyrå avgör ärenden som angår

1) försäkringsvillkoren för arbetspensions- och olycksfallsförsäkring,

2) uträkningsgrunder som avses i 61 § sjukförsäkringslagen samt

3) godkännande av att lagen om sjömanspensioner (72/56) tillämpas på arbetstagare vid utländska företag.

32 §

Chefen för försäkringsavdelningens privatförsäkringsbyrå avgör ärenden som angår

1) försäkringsbolagens bolagsordningar, försäkringsföreningars, understödskassors och pensionsstiftelsers stadgar samt instruktionen för försäkringsföreningsinspektionen,

2) övervakning och inspektion av anstalter som nämns i 1 punkten samt bokslut, fusioner, upplösning, avslutande av verksamheten, överlåtelse av försäkringsstocken och överföring av ansvar som gäller dem, ändring av försäkringsbolags bolagsform, ombildning av försäkringsföreningar till ömsesidiga försäkringsbolag samt försäkringsföreningars rätt att bedriva annan personförsäkringsrörelse än liv- eller pensionsförsäkring,

3) godkännande av sådan nedsättning av aktiekapital som avses i 4 kap. 3 § 2 mom. och 5 kap. 1 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag samt godkännande av sådan nedsättning av garantikapitalet som avses i 4 kap. 10 § 2 mom. lagen om försäkringsföreningar,

4) beviljande av dispens från behörighetsvillkoren för medlemmar i ett försäkringsbolags förvaltningsråd och styrelse, verkställande direktören, revisorerna och likvidatorerna och för försäkringsföreningars revisorer samt fast-ställande av beslut om val av försäkringsföreningsinspektionens inspektionsdirektör och inspektörer samt godkännande av en generalagent för ett utländskt försäkringsbolag,

5) försäkringsbolags och understödskassors säkerheter och täckning, säkerhet som krävs för penninglån som beviljas av en försäkringsförening samt försäkringsföreningarnas gemensamma ansvar,

6) försäkringsbolags, försäkringsföreningars och pensionsstiftelsers rätt att äga aktier och andelar i ett annat företag,

7) i 33 § lagen om pensionsstiftelser (469/55) nämnda åtgärder,

8) försäkringsvillkoren i patientförsäkringar samt

9) offentligheten beträffande handlingar som gäller i 1 punkten nämnda inrättningar.

33 §

Chefen för avdelningen för social- och hälsovårdstjänster avgör, utöver de ärenden som nämns i 23 §, ärenden som angår

1) meddelande av anvisningar för ämbetsverk och inrättningar som lyder under avdelningen,

2) beviljande av tillstånd till industriell tillverkning av läkemedel och partihandel med dem samt

3) ärenden som gäller befriande av en sådan lagringsskyldig som avses i lagen om obligatorisk upplagring av läkemedel (402/84) från upplagringsskyldigheten.

34 §

Chefen för avdelningen för förebyggande social- och hälsovårdspolitik avgör, utöver de ärenden som nämns i 23 §, ärenden som angår

1) meddelande av anvisningar för ämbetsverk och inrättningar som lyder under avdelningen,

2) utbetalning av understöd som beviljas med stöd av 10 § lagen om nykterhetsarbete samt tillsyn över användningen av dessa understöd och godkännande av redovisningar för dem,

3) på ministeriet ankommande tillsyn över försäljning av och reklam för alkoholdrycker på finska fartyg och tåg i trafik mellan Finland och utlandet,

4) angivande av de fackpublikationer inom härbärgerings- och förplägnadsbranschen i vilka reklam för alkoholdrycker är tillåten,

5) godkännande av att en fabrik som tillverkar alkoholdrycker och starksprit inleder driften samt av ansvarig föreståndare och ställföreträdare för denne samt

6) godkännande av en inspektör vid alkoholbolaget att verka under tjänsteansvar.

35 §

Utan hinder av vad som stadgas i 35 § reglementet för statsrådet och i denna förordning kan i redovisningsreglementet, som fastställs av finansministeriet, bestämmas om beställning av varor eller arbetsprestationer samt om reseförordnanden, godkännande av utgifter och utanordningar.

Särskilda stadganden
36 §

På samarbetet mellan ministeriet och dess personal skall tillämpas lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som bestäms i avtal som ingåtts med stöd av den.

37 §

Om inte annat stadgas i denna förordning eller någon annanstans, tillämpas reglementet för statsrådet.

Ikraftträdande
38 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 26 maj 1989 om social- och hälsovårdsministeriet (480/89).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 17 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.