710/1990

Given i Helsingfors den 17 augusti 1990

Förordning om ändring av förordningen om studentexamen

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 26 september 1947 om studentexamen (717/47) den inledande meningen i 3 § 3 mom. samt 3 § 3 mom. c- och e-punkten och 9 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 3 mom. den inledande meningen och c-punkten i förordning av den 18 januari 1974 (65/74), 3 mom. e-punkten i förordning av den 8 maj 1987 (504/87) och 9 mom. i förordning av den 24 juni 1982 (503/82), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 15 maj 1964, den 29 oktober 1965, den 24 oktober 1969 och den 23 december 1988 (253/64, 567/65, 665/69 och 1204/88), ett nytt 6 mom., varvid nuvarande 6-7 mom. blir 7-8 mom., samt till förordningen en ny 3 b § som följer:

2 §

För uppgifter av bestående natur kan en i 3 mom. nämnd tillfällig tjänsteman anställas även tills vidare.


3 §

Proven är följande:


c) prov i främmande språk, som omfattar en del som visar förmåga att i tal förstå det främmande språket, en del som visar förmåga att förstå text på språket samt en del som visar förmåga att i skrift använda språket; till dispensprov och till extra prov i sådana främmande språk i vilka undervisning i gymnasiet meddelas mera sällan hör dock inte en del som visar förmåga att i tal förstå språket; de extra proven i latin och klassisk grekiska består av en översättningsdel samt delar som hänför sig till texten och visar kännedom om den antika kulturen och förmåga att förstå text på språket.


e) realprovet, i vilket tillräcklig mogenhet i realämnen skall visas i högst åtta uppgifter som hänför sig till huvuddelarna av lärokurserna och ges från följande ämnesgrupper:

1) religion eller livsåskådningskunskap,

2) psykologi och filosofi,

3) historia och samhällslära,

4) fysik,

5) kemi,

6) biologi, samt

7) geografi.


Varje prov skall avläggas inom sex timmar räknat från det uppgifterna på behörigt sätt gavs till examinanderna. Om en examinand avlägger två extra prov i främmande språk, får han för dem använda sammanlagt åtta timmar. Den tid som använts för en sådan i 3 mom. b- och c-punkten nämnd deluppgift, som visar förmåga att i tal förstå språket, ingår dock inte i dessa tider, om inte undervisningsministeriet bestämmer annat.


3 b §

En gymnasielev kan innan han deltar i studentexamen delta i ett särskilt prov i ett sådant ämne vars lärokurs han har avlagt innan han anmäler sig till provet.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990. Stadgandena i 3 § 3 mom. c- och e-punkten tillämpas dock första gången vid studentexamen våren 1993.

Helsingfors den 17 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.