708/1990

Finansministeriets beslut om tillämpning av vissa ändringar av de ursprungsregler som skall iakttas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen Utfärdat i Helsingfors den 17 augusti 1990

Finansministeriet har med stöd av lagen den 21 mars 1973 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (243/73) beslutat:

1 §

Besluten nr 6-9/1990 av det råd som avses i artikel 32 i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen, vilka beslut berör ändringar av ursprungsreglerna och ingår som bilagor i detta beslut, skall tillämpas i handeln mellan Finland och de andra medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen såsom därom överenskommits på följande sätt: beslut nr 6/1990 (bilaga 1) från och med den 1 juli 1989. beslut nr 7/1990 (bilaga 2) från och med den 1 juli 1990, beslut nr 8/1990 (bilaga 3) från och med den 1 juli 1990 och beslut nr 9/1990 (bilaga 4) från och med den 1 januari 1988.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1990.

Helsingfors den 17 augusti 1990

Minister
Ulla Puolanne

Yngre regeringssekreterare
Sirkka-Liisa Heino

BILAGA 1

(Översättning)

RÅDSBESLUT nr 6/19901)

Fattat vid 18:e mötet den 28 juni 1990

Ändring av bilaga B till konventionen Rådet,

som beaktar artikel 4 punkt 5 i konventionen,

har beslutat:

1) Artikel 24 i bilaga B till konventionen skall utgå.

2) Ändringen enligt detta beslut skall tillämpas från och med den 1 juli 1989.

3) Generalsekreteraren deponerar texten till detta beslut hos Sveriges regering.

1) Gällande beslut av det gemensamma rådet 4/77 (261/78), 5/78 (1133/78), 6/80 (589/81) och tidigare rådsbeslut 8/86 (669/86), 4/87 (569/87), 13/87 (38/88), 13-15/88 (1093/88), 1/89 (368/89), 7/89 (851/89), 1/90 (586/90) angående bilaga B till konventionen.

BILAGA 2

(Översättning)

RÅDSBESLUT nr 7/199011)

Fattat vid 18:e mötet den 28 juni 1990

Ändring av bilaga B till konventionen Rådet,

som beaktar artikel 4 punkt 5 i konventionen,

har beslutat:

1) Texten till inledande anmärkning 7.1 i bilaga 2 till bilaga B till konventionen skall ersättas med följande text:

"1. I fråga om de textilvaror som är utmärkta i listan genom en fotnot med hänvisning till denna inledande anmärkning får textilmaterial, med undantag av foder och mellanfoder, som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i listan för den ifrågavarande konfektionerade varan användas, förutsatt att de tarifferas enligt annan position än varan och förutsatt att deras värde inte överstiger 8 % av varans pris fritt fabrik."

2) I listan i bilaga 2 till bilaga B till konventionen skall orden "beträffande behandlingen av besättningsartiklar och tillbehör av textilmaterial" strykas i de fotnoter som hänvisar till inledande anmärkning 7.

3) Följande nya position ur 73.07 med motsvarande texter skall fogas till listan i bilaga 2 till bilaga B till konventionen:

HS-position Varuslag Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär
1 2 3
ur 73.07 Kopplingsdelar och andra delar till rör, av rostfritt stål (ISO nr x5CrNiMo 1712), bestående av flera delar Svarvning, borrning, brotschning, gängning, avgradning och sandblästring av smidda ämnen förutsatt att värdet av dessa ämnen inte överstiger 35 % av varans pris fritt fabrik

4) Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1990.

5) Generalsekreteraren deponerar texten till detta beslut hos Sveriges regering.

1) Se bilaga 1.

(Översättning)

BILAGA 3

RÅDSBESLUT nr 8/19901)

Fattat vid 18:e mötet den 28 juni 1990

Ändring av bilaga B till konventionen

Rådet,

som beaktar artikel 4 punkt 5 i konventionen,

har beslutat:

1) I listan i bilaga 2 till bilaga B till konventionen skall texterna till HS-positionerna ur 22.08 och 58.10 ersättas med texterna i bilagan till detta beslut.

2) Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1990.

3) Generalsekreteraren deponerar texten till detta beslut hos Sveriges regering.

Bilaga

HS-position Varuslag Bearbelning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär
1 2 3
ur 22.08 Likörer och andra alkoholhaltiga drycker med tillsats av sackaros, invertsocker, ägg eller äggula Tillverkning varvid:
- allt använt material tarifferas enligt annan position än varan och
- använda druvor eller använt material erhållna ur druvor skall vara helt framställda eller
- om allt övrigt använt material utgör ursprungsvaror, får högst 5 volymprocent arrak användas
58.10 Broderier som längdvara, i remsor eller i form av motiv Tillverkning varvid:
- allt använt material tarifferas enligt annan position än varan och
- värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik

1) Se bilaga 1.

BILAGA 4

(Översättning)

RÅDSBESLUT nr 9/19901)

Fattat vid 18:e mötet den 28 juni 1990

Ändring av bilaga B till konventionen

Rådet,

som beaktar artikel 4 punkt 5 i konventionen,

har beslutat:

1) Listan i bilaga 2 till bilaga B till konventionen skall ändras enligt den text som återges i bilagan till detta beslut.

2) Ändringarna enligt detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1988.

3) Generalsekreteraren deponerar texten till detta beslut hos Sveriges regering.

1) Se bilaga 1.

Bilaga

HS-position Varuslag Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär
1 2 3
13.02 Växtslem och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:
- växtslem och andra förtjockningsmedel erhållna ur vegetabiliska produkter, modifierade Tillverkning utgående från icke modifierat växtslem och icke modifierade förtjockningsmedel
- andra1) Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 39.01-39.15 Plaster i primär form, avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot, med undantag av position ur 39.07 för vilken regeln anges nedan:
- additionshomopolymerer Tillverkning varvid:
- värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik och
- värdet av använt material enligt kap. 39 inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik5)
- andra Tillverkning varvid värdet av använt material enligt kap. 39 inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik5)
ur 39.07 Kopolymer tillverkad av polykarbonat och kopolymer av akrylnitril-butadien-styren (ABS) Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan. Material som tarifferas enligt samma position som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 39.16-39.21 Halvfabrikat av plast och färdiga plastvaror, med undantag av positionerna ur 39.16, ur 39.17 och ur 39.20 för vilka reglerna anges nedan:
- platta produkter, bearbetade utöver endast ytbearbetning eller nedskurna till annan form än rektangulär; andra varor, bearbetade utöver endast ytbearbetning Tillverkning varvid värdet av använt material enligt kap. 39 inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
- andra:
- av additionshomopolymerer Tillverkning varvid:
- värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik och
- värdet av använt material enligt kap. 39 inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik5)
- andra Tillverkning varvid värdet av använt material enligt kap. 39 inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik5)
HS-position Varuslag Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär
1 2 3
ur 39.16 och ur 39.17 Profiler, rör och slangar Tillverkning varvid:
- värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik och
- värdet av material som tarifferas enligt samma position som varan inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
ur 39.20 Duk, folier eller film av jonomer Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande en kopolymer av eten och metakrylsyra delvis neutraliserad med metalljoner (främst zink- och natriumjoner)
ur kap. 50-55 Garn, monofilamentgarn och tråd Tillverkning utgående från7) :
- råsilke, avfall av natursilke, kardat eller kammat eller på annat sätt berett för spinning
- andra naturliga fibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning
- kemiskt material eller dissolvingmassa eller
- material för papperstillverkning
63.01-63.04 Säng- och resfiltar; sänglinne m.m.; gardiner m.m., andra inredningsartiklar:
- av filt eller av fiberduk Tillverkning utgående från7) :
- naturliga fibrer eller
- kemiskt material eller dissolvingmassa
- andra:
- - broderade Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn7) 3)
ELLER
Tillverkning utgående från obroderat tyg (annat än trikå), förutsatt att värdet av använt sådant tyg inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
- - andra Tillverkning utgående från oblekt enkelt garn7) 3)
ur 68.12 Varor av asbest; varor av blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst
ur kap. 76 Aluminium och varor av aluminium, med undantag av positionerna 76.01, 76.02 och ur 76.16; reglerna för positionerna 76.01 och ur 76.16 anges nedan Tillverkning varvid:
- allt använt material tarifferas enligt annan position än varan och
- värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
76.01 Aluminium i obearbetad form Tillverkning genom termisk eller elektrolytisk behandling utgående från olegerat aluminium eller från avfall och skrot

1) Endast EFTA-konventionen

5) Då fråga är om varor tillverkade av material enligt såväl positionerna 39.01-39.06 å ena sidan som enligt positionerna 39.07-39.11 å andra sidan, skall denna inskränkning tillämpas endast med avseende på den materialkategori som överväger viktmässigt i varan.

7) Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6.

13) Beträffande trikåvaror, inte elastiska eller gummibehandlade, som framställts genom sömnad eller annan hopfogning av stycken av trikå (utskurna till eller direkt stickade i avsedd form), se inledande anmärkning 7.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.