700/1990

Given i Helsingfors den 17 augusti 1990

Lag om ändring av ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/65) 14 kap. 1, 2 och 3 §§,

ändras 7 kap. 5 § 1 mom. samt i 14 kap. rubriken, 4 § 1 mom. och 5 § samt

fogas till 7 kap. 5 § ett nytt 3 mom. och till 14 kap. 4 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

7 kap.

Om laglott

5 §

Ett testamente är utan verkan gentemot en arvinge till den del det hindrar honom att få ut sin laglott ur kvarlåtenskapen eller inskränker hans rätt att förfoga över egendom som tillkommer honom som laglott.


Vill en arvinge göra gällande att ett testamente är utan verkan, skall han tillkännage testamentstagaren sitt anspråk på laglott genom stämningsman eller på annat sätt bevisligen inom sex månader från det han på det sätt som anges i 14 kap. 4 § 1 mom. fick del av testamentet. En arvinge kan inte göra gällande att ett testamente är utan verkan, om han efter arvlåtarens död har avsagt sig sin laglott. Om avsägelse av laglott under arvlåtarens livstid stadgas i 17 kap. 1 § 2 mom.

14 kap.

Om delgivning och klander av testamente

4 §

Efter testators död skall testamentstagaren delge arvingarna testamentet genom stämningsman eller på annat sätt bevisligen. Till arvingarna skall samtidigt överlämnas en bestyrkt avskrift av testamentet. Om testamentet har gjorts muntligen, skall till arvingarna överlämnas en bestyrkt avskrift av domstolens protokoll över förhör med testamentsvittnena eller någon annan skriftlig uppgift om testamentets innehåll.

Om testators efterlevande make är arvinge, skall testamentet även delges sådana i 3 kap. 1 § 2 mom. nämnda arvingar som vid tiden för delgivningen är närmast till arv efter testator. Har testator inte efterlämnat några arvingar, skall testamentet delges statskontoret.


5 §

Vill en arvinge klandra ett testamente på någon grund som nämns i 13 kap., skall han väcka talan inom sex månader från det han fick del av testamentet enligt 4 §. En arvinge har likväl inte rätt att väcka klandertalan, om han har godkänt testamentet eller på något annat sätt bevisligen har avsagt sig sin klanderrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1990.

Denna lag tillämpas även om testator har avlidit innan lagen träder i kraft. Har en testamentstagare före ikraftträdandet förlorat sin rätt mot en arvinge på grund av att testamentet inte har bevakats, tillämpas dock den tidigare lagen. Likaså skall den tidigare lagen tillämpas, om ett testamente innan lagen träder i kraft har fått verkan mot en laglottsberättigad arvinge på grund av att tillkännagivande om anspråk på laglott inte har skett inom stadgad tid.

Regeringens proposition 1/90
Lagutsk. bet. 5/90
Stora utsk. bet. 39/90

Helsingfors den 17 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.