697/1990

Given i Helsingfors den 17 augusti 1990

Förordning om ändring av byggnadsförordningen

På föredragning av miljöministern

upphävs i byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) 19 a §, 116 § 6 mom., 158 och 159 §§,

dessa sådana de lyder, 19 a § i förordning av den 30 december 1981 (1059/81), 116 § 6 mom. i förordning av den 16 december 1966 (673/66), 158 § delvis ändrad genom förordning av den 20 januari 1961 (23/61) och 159 § i förordning av den 16 december 1983 (999/83),

ändras 4 §, 5 § 1 och 2 mom., 14 och 17 §§, 39 § 1 mom., 41 § 2 mom., 110 och 113 §§, 116 § 1 och 7 mom., 118 § 2 mom., 147 a § 2 mom., 150 § 5 mom. och 154 § och 155 a §§ samt 155 b § 1 mom.,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i förordning av den 5 februari 1982 (87/82), 5 § 1 och 2 mom., 41 § 2 mom. samt 118 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 31 oktober 1973 (791/73), 14 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 16 december 1966, 17 § sådan den lyder i förordning av den 10 oktober 1969 (628/69), 110 § sådan den lyder i förordning av den 20 oktober 1989 (930/89), 113 § samt 116 § 1 och 7 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 16 december 1966, 147 a § 2 mom., 155 a § och 155 b § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 30 december 1977 (1080/77) samt 150 § 5 mom. sådant det lyder i förordning av den 5 februari 1982 (92/82) samt

fogas till förordningen nya 2 a, 5 b och 146 e §§ och i stället för de genom nämnda förordning av den 16 december 1966 upphävda 8 och 15 §§ nya 8 och 15 §§ samt till 146 b §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 31 oktober 1973 nya 2 och 3 mom., till 150 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 26 september 1975 (745/75) och genom nämnda förordningar av den 5 februari 1982 ett nytt 6 mom. som följer:

2 a §

De uppgifter om vilka stadgas i 5 § 2 mom., 29 § 3 mom., 32 §, 38 a § 1 mom., 42 § 3 mom., 43 § 1 mom., 124 a § 3 mom. och 132 § 1 mom. byggnadslagen (370/58) hör till miljöministeriet för följande kommuners del: Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Åbo, Nådendal, Reso, Tammerfors, Kouvola, S:t Michel, Joensuu, Kuopio, Jyväskylä, Vasa, Uleåborg och Rovaniemi. För övriga kommuners del sköts nämnda uppgifter av länsstyrelsen.

4 §

Byggnadslov får inte i strid med stadgandet 5 § byggnadslagen ges för uppförande av nybyggnad, då det är fråga om tätbebyggelse på ett område som inte har gällande stads-, byggnads- eller strandplan, om inte undantag enligt sagda paragrafs 2 mom. eller 5 a § byggnadslagen har medgivits. Byggnadslov får likväl beviljas då det är fråga om en med nybyggande jämförbar reparation av ett bostadshus med högst två bostäder eller om ringa tillbyggnad av sådant.

5 §

Miljöministeriet och länsstyrelsen skall förutom kommunen vid behov även höra grannkommunen, innan undantag enligt 5 § 2 mom. eller 132 § 1 mom. byggnadslagen medges. På motsvarande sätt skall kommunstyrelsen vid behov höra grannkommunen, innan undantag enligt 5 a § eller 132 § 2 mom. byggnadslagen medges. Om en ansökan som skall behandlas vid miljöministeriet eller vid länsstyrelsen har inlämnats till kommunstyrelsen skall denna tillställa ansökan och kommunens utlåtande i saken till den myndighet som beviljar undantag.

Innan byggnadslov beviljas i enlighet med 132 § 4 mom. byggnadslagen skall vid behov inhämtas ett utlåtande av kommunstyrelsen eller av den kommunala myndighet till vilken avgivandet av utlåtande har överförts.


5 b §

Kommunen skall tillställa det beslut som den fattat med stöd av 5 a § eller 132 § 2 mom. byggnadslagen miljöministeriet eller länsstyrelsen till kännedom, beroende på kompetensfördelningen.

8 §

Kommunen skall minst en gång om året göra upp en översikt över de planärenden som är anhängiga eller blir anhängiga i kommunen under den närmaste tiden och som inte är av ringa betydelse (planläggningsöversikt). I den redogörs kortfattat för planärendena och deras beredningsskeden samt för sådana beslut och åtgärder av kommunen som direkt inverkar på planläggningens utgångspunkter och mål.

Om planläggningsöversikten skall informeras på ett ändamålsenligt sätt.

14 §

Ett förslag till byggnadsordning skall vara offentligt framlagt i minst 30 dagar efter det framläggandet har kungjorts i den ordning som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Anmärkningar mot förslaget skall tillställas kommunstyrelsen skriftligen före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt. Länsstyrelsen, och vid behov grannkommunerna, skall ges tillfälle att avge utlåtande om förslaget.

15 §

Ett beslut om godkännande av byggnadsordning skall bringas till allmän kännedom i den ordning som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. I tillkännagivandet skall även nämnas var byggnadsordningen finns framlagd och var den kan fås. Byggnadsordningen skall utan dröjsmål sändas till miljöministeriet, länsstyrelsen och lantmäterikontoret.

17 §

Bestämmelserna i byggnadsordningen skall följas, om inte något annat föreskrivs i fastställd generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller strandplan.

39 §

Ett förslag till stadsplan skall vara offentligt framlagt i minst 21 dagar efter det framläggandet kungjorts i den ordning som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i staden. Anmärkningar mot förslaget skall tillställas stadsstyrelsen skriftligen före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt till påseende.


41 §

Om ett beslut om godkännande eller ändring av stadsplan inte skall underställas miljöministeriet eller länsstyrelsen, skall staden sända en avskrift av beslutet jämte stadsplanekarta och beskrivning till miljöministeriet och länsstyrelsen samt, om det är fråga om ett i jordregistret infört område, till lantmäterikontoret. I övrigt skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i 40 § 2 mom.

110 §

Ett byggnadsservitut som har införts i fastighetsregistret är i kraft även om tomten övergår i någon annans ägo.

113 §

Då uppgörandet av en byggnadsplan som har väsentlig betydelse för samhällsstrukturen eller som kan orsaka betydande förändringar i miljön inleds, skall kommunen hålla kontakt med länsstyrelsen.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte en kommun vars planläggningsväsen på det sätt som avses i 137 a § 2 mom. byggnadslagen har konstaterats vara tillräckligt utvecklat.

116 §

Ett förslag till byggnadsplan skall vara offentligt framlagt i 21 dagar efter det framläggandet kungjorts i den ordning som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Anmärkningar mot förslaget skall tillställas kommunen skriftligen före utgången av den tid under vilken förslaget är framlagt till påseende.


Stadgandet i 2 mom. tillämpas inte på ett förslag till byggnadsplan som endast gäller i 114 § 3 mom. nämnda namn och nummer.

118 §

Om ett beslut om godkännande eller ändring av byggnadsplan inte underställs länsstyrelsen, skall kommunen sända en avskrift av beslutet jämte byggnadsplanekarta och beskrivning till miljöministeriet, länsstyrelsen och lantmäterikontoret. I övrigt skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i 117 § 1 mom.

146 b §

En ändring av en stads- eller byggnadsplan skall anses vara smärre på det sätt som avses i 38 a § 1 mom. och 97 a § 1 mom. byggnadslagen, om den innebär

1) en ändring av en stadsdels namn eller nummer, ett byggnadskvarters nummer eller namn på gator, vägar, parker, torg eller övriga dylika områden,

2) en ändring av bestämmelser om byggnadsmaterial, om byggnaders fasader, fönster och tak, om anordnande av genomfartsöppning i en byggnad, om maximiantalet bostäder eller genomsnittlig bostadsyta, om antalet bilplatser, om användningen av en del av en tomt eller byggnadsplats som skall lämnas obebyggd, om placering av avlopp och andra ledningar eller om anordnande av en utfartsväg till ett gatu- eller vägområde,

3) en ändring av tal som utvisar byggnadsytor, byggnadsgränser eller ungefärlig markhöjd,

4) en ändring av en byggnads högsta tillåtna våningstal från två till ett eller från ett till två eller någon annan ökning av en byggnads högsta tillåtna våningstal så att byggnadens höjd inte ändras,

5) en ändring av hustypen för en byggnad som får uppföras i ett kvartersområde för byggnader med högst två våningar,

6) sådana justeringar av gränserna mellan områden som anvisats för olika ändamål vilka syftar till att underlätta genomförandet av planen,

7) en ändring av byggnadsrätten

a) så att byggnadsrätter inom ett kvarter med markägarens tillåtelse överförs utan att den totala tillåtna byggnadsrätten i kvarteret ökar,

b) så att byggnadsrätten i kvarteret minskar obetydligt,

c) så att byggnadsrätten i ett kvarter för småhus ökas så att den motsvarar högst exploateringstalet 0.25 eller med högst 10 % av vad som anges i den fastställda planen,

d) på grund av att användningsändamålet för en existerande bostadsbyggnads vindsutrymmen ändras, eller

8) någon annan, med ovan nämnda ändringar jämförbar justering av planen.

En ändring kan dock inte anses vara smärre om den skulle innebära att den allmänna karaktären hos områdets markdisposition ändras jämfört med planen eller en avvikelse från de principer som omfattats vid uppgörandet av planen, en ändring av det enhetliga byggnadssätt som iakttagits på området eller att bevarandet av värden som är betydande från miljösynpunkt äventyras.

146 e §

Meddelande angående beslut om antagande av generalplan som skall underställas eller stads-, byggnads- eller strandplan skall utan dröjsmål sändas till de kommunmedlemmar samt till andra, som har framställt anmärkning och vilka då planen varit framlagd skriftligen har bett om det och samtidigt anmält sin adress. Om en skrivelse i vilken begäran har framförts har flera undertecknare, kan meddelande om godkännande av planen sändas endast till den första undertecknaren.

147 a §

Vad i 1 mom. stadgas om tillkännagivande av beslut om fastställelse av planer gäller även på ett beslut genom vilket byggnadsförbud har utfärdats för ett område för vilket stads- eller byggnadsplan skall uppgöras. Detsamma gäller miljöministeriets eller länsstyrelsens beslut om utfärdande av byggnadsförbud för ett område för vilket generalplan skall uppgöras.


150 §

Då undantag som avses i 5 § 2 mom., 5 a § eller 132 § 1 eller 2 mom. byggnadslagen medges skall miljöministeriet, länsstyrelsen och kommunstyrelsen i sina beslut bestämma undantagslovets giltighetstid, som kan vara högst två år. Byggnadslov som motsvarar undantagslovet skall sökas inom sagda tid. Ett undantagslov som avser ett större område än en byggnadsplats kan dock föreskrivas att gälla högst fem år.

Byggnadslov kan medges på basis av ett undantagslov som inte har vunnit laga kraft. I byggnadslovet skall härvid bestämmas att byggandet inte får inledas förrän undantagslovet har vunnit laga kraft.

154 §

När en plan utarbetas skall ägarna av mark på området samt de vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden planen i avsevärd mån kan påverka, i god tid ges tillfälle att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen (hörande i beredningsskedet). I detta sammanhang kan även andra kommunmedlemmar samt alla de på vilkas förhållanden lösningen inverkar yttra sig i saken.

Tillfälle att yttra sig kan ges antingen genom att de personer som avses i 1 mom. underrättas om beredningsarbetet eller genom ett särskilt möte för information och framställande av anmärkningar (planmöte) eller genom att beredningsmaterialet framläggs efter det framläggandet kungjorts i den ordning som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen eller på något annat lämpligt sätt.

När tillfälle att yttra sig ges skall redogöras för beredningsarbetets utgångspunkter och begränsningar, de allmänna mål som uppställts för planen och möjliga alternativa lösningar som kommer fram vid beredningen.

155 a §

Beslut om i 52 § 1 mom. byggnadslagen avsedd uppmaning delgives tomtens eller byggnadsplatsens ägare och innehavare på sätt i 8 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) är stadgat.

155 b §

Förteckning, som avses i 52 § 3 mom. byggnadslagen, skall beträffande envar tomt eller byggnadsplats, vars ägare och innehavare erhållit byggnadsuppmaning, innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) datum för beslutet om byggnadsuppmaning samt det lagrum, varpå uppmaningen grundar sig;

2) utredning över vem och när uppmaningen delgivits;

3) anteckning om återkallande av uppmaning och om att uppmaning förfallit samt om att förpliktelsen uppfyllts; och

4) anteckning om anmälningar, som med stöd av 52 § 6 mom. byggnadslagen tillställts fastighetsdomaren eller häradshövdingen.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

Stadgandena om framläggande, tillkännagivande och hörande tillämpas inte på förvaltningsförfarande till den del dessa åtgärder har vidtagits med stöd av de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. En planläggningsöversikt som avses i 8 § denna förordning skall uppgöras före den 31 december 1991.

Helsingfors den 17 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.