696/1990

Given i Helsingfors den 17 augusti 1990

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 9 juni 1989 (557/89),

ändras 1 § 2 mom., 5 § 2 mom., 29 § 3 mom., 32 och 38 §§, 42 § 2 mom. 3 punkten och 3 mom., 43 § 1 mom., 97 §, 100 § 2 mom. 1 punkten, 124 a § 3 mom., 125 §, 132 § 1-3 mom., 137 a § 1 mom., 137 b §, 138 § 2 mom., 138 a § 1 mom. och 140 § 1 mom.,

av dessa lagrum 5 § 2 mom., 132 § 1-3 mom. och 137 b § sådana de lyder i lag av den 2 juli 1973 (588/73), 29 § 3 mom. och 43 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 9 augusti 1968 (493/68), 32 § och 124 a § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 24 juli 1981 (556/81), 38 och 97 §§ samt 100 § 2 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag av den 29 april 1966 (250/66), 125 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 26 juni 1981 (499/81), 137 a § 1 mom., 138 § 2 mom. och 140 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 9 juni 1989 (557/89) samt 138 a § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 10 mars 1989 (245/89), samt

fogas till lagen nya 5 a, 38 a, 39 a och 97 a §§, till 29 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 9 augusti 1968, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 132 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 2 juli 1973, nya 2 och 3 mom., varvid de ändrade 2 och 3 mom. samt det nuvarande 4 mom. blir 4-6 mom., till 138 a §, sådan den lyder i nämnda lag av den 10 mars 1989, nya 2 och 3 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 4 mom., till 139 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. samt till 141 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 26 juni 1981 och 9 juni 1989, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Områden skall planläggas eller nyttjandet annars planeras enligt denna lag så att en bärkraftig utveckling av naturresurserna och miljön stöds.


5 §

På synnerliga skäl kan länsstyrelsen i enskilda fall eller för något område medge undantag från 1 mom. I de kommuner som särskilt anges genom förordning beviljar miljöministeriet dock undantag. Över ansökan om undantag skall kommunen höras. Även grannarna skall ges tillfälle att bli hörda, utom när det är uppenbart att ansökan inte berör deras fördel.


5 a §

Kommunstyrelsen får medge undantag som avses i 5 § 2 mom., när det på ett område som i en av kommunfullmäktige godkänd generalplan har reserverats för boende är fråga om byggande av ett bostadshus med en enda bostad på en byggnadsplats på vilken det redan finns högst en bostad.

Vad som sägs i 1 mom. gäller inte byggande på strandområden eller byggande för vilket länsstyrelsen eller miljöministeriet får medge undantag med stöd av 132 § 1 mom.

29 §

Anses det behövligt att generalplanen skall ha i 30 och 31 §§ samt annars i lag bestämda rättsverkningar, skall fullmäktiges beslut underställas länsstyrelsen. I de kommuner som särskilt anges genom förordning skall beslutet dock underställas miljöministeriet. Ett ärende som gäller fastställande av en generalplan och som ankommer på länsstyrelsen får avgöras av miljöministeriet.

I beslut om fastställande av en generalplan kan på kommunens begäran bestämmas att stadsplaner och stadsplaneändringar på generalplaneområdet inte behöver underställas. Bestämmelsen kan återtas när skäl därtill anses föreligga.


32 §

Har fråga väckts om uppgörande eller ändring av en generalplan, kan miljöministeriet eller länsstyrelsen, beroende på vilkendera myndigheten fullmäktiges beslut om antagande av stadsplanen skall underställas enligt 29 § 3 mom., utfärda byggnadsförbud för området för högst fem år åt gången. När miljöministeriet eller länsstyrelsen inte har fastställt generalplanen eller en del av den, kan ministeriet eller länsstyrelsen utfärda byggnadsförbud för området för högst fem år åt gången.

38 §

Stadsplanen antas av stadsfullmäktige. Fullmäktiges beslutanderätt kan i instruktionen överföras på stadsstyrelsen i fråga om sådana stadsplaneändringar som inte skall anses vara väsentliga.

38 a §

Beslut om antagande eller ändring av stadsplanen skall underställas länsstyrelsen. I de kommuner som särskilt anges genom förordning skall beslutet dock underställas miljöministeriet. Beslut om sådana smärre stadsplaneändringar som närmare preciseras genom förordning underställs inte.

Beslut om antagande eller ändring av stadsplanen underställs inte för generalplaneområdet i de fall då så har bestämts i beslutet om fastställande av generalplanen.

39 a §

Tomtindelningen kan godkännas i samband med stadsplanen. I annat fall godkänns den av stadsstyrelsen. Stadsstyrelsens beslutanderätt kan i instruktionen överföras på någon nämnd.

42 §

Byggnadsförbud gäller:


3) på ett område, för vilket uppgörande av stadsplan eller ändring av stadsplan eller tomtindelning har anhängiggjorts och för vilket stadsfullmäktige eller stadsstyrelsen, om uppgiften i instruktionen ålagts den, har utfärdat byggnadsförbud;


Byggnadsförbud enligt 3 eller 5 punkten är i kraft högst två år. Länsstyrelsen och, i de kommuner som särskilt anges genom förordning, miljöministeriet får likväl på synnerliga skäl förlänga förbudets giltighetstid med högst två år åt gången. I fråga om de städer vilka anges genom förordning har miljöministeriet denna befogenhet.

43 §

I stadsplanen kan för högst tre år uppförande av nybyggnad förbjudas, innan nödvändiga gator och andra trafikleder samt avlopp har anlagts och vattenförsörjningen tryggats (byggnadsförbud). Länsstyrelsen och, i de kommuner som särskilt anges genom förordning, miljöministeriet får på synnerliga skäl förlänga förbudets giltighetstid med högst tre år åt gången.


97 §

Byggnadsplanen antas av kommunfullmäktige. Fullmäktiges beslutanderätt kan i instruktionen överföras på kommunstyrelsen i fråga om sådana byggnadsplaneändringar som inte skall anses vara väsentliga.

97 a §

Beslut om antagande eller ändring av byggnadsplanen skall underställas länsstyrelsen. Beslut om sådana smärre byggnadsplaneändringar som närmare preciseras genom förordning underställs dock inte.

Beslut om antagande eller ändring av en byggnadsplan underställs inte för generalplaneområdet i de fall då så har bestämts i beslutet om fastställande av generalplanen.

100 §

Byggnadsförbud gäller:

1) på ett område för vilket uppgörande eller ändring av byggnadsplan har anhängiggjorts och för vilket kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, om uppgiften i instruktionen ålagts den, har utfärdat byggnadsförbud;


124 a §

Har uppgörande eller ändring av en generalplan anhängiggjorts, kan miljöministeriet eller länsstyrelsen, beroende på vilkendera myndigheten kommunalfullmäktiges beslut om antagande av planen skall underställas enligt 29 § 3 mom., utfärda åtgärdsförbud för området för högst fem år åt gången. Har miljöministeriet eller länsstyrelsen inte fastställt en generalplan helt eller delvis, kan ministeriet respektive länsstyrelsen utfärda åtgärdsförbud för området för högst fem år åt gången.


125 §

De myndigheter som utarbetar planer som avses i denna lag skall informera om planläggningen så att de som berörs av saken har möjlighet att följa och påverka planläggningen. Genom förordning stadgas om kommunens planläggningsöversikt.

När en plan utarbetas skall ägarna av mark på området och de vilkas boende, arbete eller övriga förhållanden i avsevärd mån kan påverkas, ges tillfälle att yttra sig antingen skriftligen eller muntligen så som närmare stadgas genom förordning.

Innan en byggnadsordning eller plan godkänns skall förslaget anslås offentligt så som stadgas genom förordning. Markägarna och medlemmarna av kommunen skall ges tillfälle att framställa skriftliga anmärkningar mot förslaget.

Vad som stadgas i 2 och 3 mom. tillämpas också på tomtindelning. Vid beredningen av den skall dock endast markägarna ges tillfälle att yttra sig. Innan tomtindelningen fastställs skall tillfälle att framställa anmärkningar endast ges dem som äger eller innehar mark i det kvarter där tomtindelningen utförs. Om de som enligt 138 § 2 mom. har rätt att överklaga beslutet om godkännande av tomtindelning skriftligen har godkänt förslaget, behöver tomtindelningen inte anslås.

Byggnadsordningar, planer, tomtindelningar och byggnadsförbud träder i kraft när de har offentliggjorts enligt förordning.

132 §

Länsstyrelsen och, i de kommuner som anges genom förordning, miljöministeriet får medge undantag från stadganden, påbud, förbud och andra inskränkningar som gäller byggande och som stadgas i denna lag eller har utfärdats med stöd av den, om detta inte befinns medföra betydande olägenhet för genomförande av planläggningen eller för annan reglering av bosättningen. Över ansökan om undantag skall även grannarna ges tillfälle att bli hörda, om det är uppenbart att ansökan berör deras fördel. Från byggnadsinskränkning, som grundar sig på 42 § 1 mom. eller 100 § 1 mom. eller på bestämmelser i en byggnadsordning, får undantag likväl inte medges i fråga om byggnaders höjd, antalet helt ovan jord belägna våningar eller tillåten våningsyta, om kommunen motsätter sig detta.

Kommunstyrelsen får under de förutsättningar som nämns i 1 mom. medge i momentet åsyftade undantag då det inte är fråga om

1) byggande på ett strandområde som avses i 123 a § 1 mom.,

2) byggande som strider mot en fastställd region- eller generalplan,

3) avvikelse från byggnadsrätt som har anvisats i en stads-, byggnads- eller strandplan,

4) avvikelse från byggnadsförbud som avses i 32 §, 42 § 2 mom. 4 eller 5 punkten, 100 § 2 mom. 2 eller 3 punkten eller 143 § 7 mom., eller

5) byggnadsinskränkning som avses i 27 § 3 mom.

Då byggande förutsätter undantag enligt 1 mom. kan länsstyrelsen eller miljöministeriet oberoende av 2 mom. behandla ärendet i sin helhet.

Byggnadsnämnden får under de förutsättningar och med de begränsningar som nämns i 1 mom. bevilja byggnadslov då det är fråga om avvikelse från förbud som avses i 42 § 2 mom. 1 eller 2 punkten och sökanden äger hela kvarteret eller då det är fråga om mindre avvikelse från andra stadganden, påbud, förbud eller andra inskränkningar som gäller uppförande av nybyggnad eller då det är fråga om uppförande av tillfällig nybyggnad för en tid av högst fem år. Detsamma gäller i 42 § 2 mom. 3 punkten eller i 100 § 2 mom. 1 punkten nämnda fall, dock med beaktande av 5 §. Såsom tillfällig anses en nybyggnad som med beaktande av konstruktion, värde och användningssyfte skall anses vara avsedd att stå kvar högst nämnda tid.

Innan byggnadslov beviljas i ett fall som avses i 4 mom. skall på byggnadsplatsen förrättas syn, om det är uppenbart att byggnadslovet berör någon grannes fördel.


137 a §

Miljöministeriet kan i ärenden som nämns i 123 b § 3 mom., 123 c § 2 mom. och 123 d § 1 mom. överföra sina befogenheter på länsstyrelsen.


137 b §

Vad som stadgas om en fastställd stads-, byggnads- eller strandplan gäller på motsvarande sätt också en godkänd plan eller ändringar i den, om beslutet inte skall underställas.

138 §

Besvärsrätt har den vars rätt beslutet omedelbart berör samt ägaren och innehavaren av en invid eller mittemot belägen tomt eller byggnadsplats eller av en fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka. I ärenden som gäller godkännande av tomtindelning har dock endast ägarna och innehavarna av mark i samma kvarter rätt att anföra besvär. Även kommunen har rätt att besvära sig över byggnadsnämndens beslut.

138 a §

Besvär över sådana beslut om stads-, byggnads- eller strandplan som inte skall underställas samt över sådana beslut om generalplan, som inte underställs, anförs hos den myndighet hos vilken besvär över motsvarande planebeslut anförs i det fall att planen underställs. Besvär över beslut om byggnadsordningar anförs hos den myndighet hos vilken beslut om planer överklagas. I övrigt skall vid sökande av ändring iakttas kommunallagen (953/76).

Ändring i beslut som kommunstyrelsen har fattat med stöd av 5 a § och 132 § 2 mom. söks genom besvär hos miljöministeriet respektive länsstyrelsen enligt vad som stadgas om deras befogenheter i undantagslovsärenden. I övrigt skall då ändring söks lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) iakttas.

Besvär över en stadsplan, en byggnadsplan eller en i 29 § 4 mom. nämnd generalplan som med tanke på bostadsbyggande eller annars av samhälleliga orsaker skall anses vara betydelsefull behandlas såsom brådskande.


139 §

I ett beslut av miljöministeriet eller länsstyrelsen, genom vilket besvär över en stads- eller byggnadsplan på ett generalplaneområde som avses i 29 § 4 mom. har förkastats, får ändring inte sökas genom besvär till den del markanvändningen på området har avgjorts i generalplanen.

140 §

Beslut i tillståndsärenden av byggnadsnämnden eller en sektion eller tjänsteinnehavare vid den, kommunstyrelsens eller en nämnds beslut i ärenden som avses i 5 a §, 124 a § och 132 § 2 mom. skall meddelas efter anslag. Likaså meddelas efter anslag beslut av miljöministeriet eller länsstyrelsen som inte är sådant som avses i 143 och 143 a §§ och som grundar sig på denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser. Den som saken gäller anses ha fått del av beslutet när det meddelades.


141 §

I beslut om fastställande av en plan kan bestämmas att planen helt eller delvis skall bli gällande innan den har vunnit laga kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1990.

I ärenden som är anhängiga vid domstolar och förvaltningsmyndigheter när denna lag träder i kraft tillämpas den tidigare lagen.

Regeringens proposition 135/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 65/90

Helsingfors den 17 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.