695/1990

Given i Helsingfors den 17 augusti 1990

Lag om ändring av lagen om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 december 1989 om fonden för utvecklande av bostadsförhållandena (1144/89) 4 § 3 punkten, 6 § 1 mom. och i 7 § det inledande stycket, 1 mom. 2 punkten och 2 mom. samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. och till 4 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

För fonden för utvecklande av bostadsförhållandena kan lån tas upp inom gränserna för statens lånefullmakter som riksdagen beviljar i samband med behandlingen av statsbudgeten, enligt vad statsrådet bestämmer, för att finansiera de lån som beviljas med stöd av den bevillningsfullmakt som fastställs i statsbudgeten.

4 §

Direktionen för fonden för utvecklande av bostadsförhållandena har till uppgift att


3) svara för att fondens likviditet är tillräcklig och, inom gränserna för de fullmakter som avses i 2 § 2 mom., fatta beslut om de lån som tas upp för fondens verksamhet och om villkoren för dem;


Finansministeriet och statskontoret har till uppgift att ta upp lån och besluta om de närmare villkoren för lånen samt att vidta övriga åtgärder som hör till upplåningen.

6 §

Ur fonden för utvecklande av bostadsförhållandena betalas fondens konsumtionsutgifter samt amorteringar och räntor på lån som har upptagits för fondens verksamhet och andra utgifter för upptagning, skötsel och återbetalning av lånen.


7 §

I samband med behandlingen av statsbudgeten skall


2) bestämmas maximibeloppet för de lån som tas upp för fonden, samt


Det anslag som i statsbudgeten skall överföras till fonden skall vara så stort att det tillsammans med de lån som upptas med stöd av de i 2 § 2 mom. angivna fullmakterna att uppta lån och de medel, som fonden i början av året förfogar över och som influtit under tidigare år eller inflyter under räkenskapsåret, beräknas räcka till för de betalningar som avses i 6 § samt för betalning av de lån och räntestöd som har beviljats med stöd av den fullmakt som avses i 1 mom. 1 punkten i denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1990. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Riksdagen kan 1990 bevilja de i 2 § 2 mom. angivna lånefullmakterna också utanför behandlingen av statsbudgeten.

Regeringens proposition 60/90
Andra lagutsk. bet. 5/90
Stora utsk. bet. 66/90

Helsingfors den 17 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.