682/1990

Given i Nådendal den 3 augusti 1990

Förordning om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53) och kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller säkerhetskraven i fråga om anläggningar där brännbara vätskor, brännbara gaser eller hälso- eller miljöfarliga kemikalier lagras och hanteras industriellt, det tillstånds- och anmälningsförfarande som rör anläggningarna och bestämmandet av detta, inspektioner av anläggningarna, hanterings- och upplagringsövervakare, säkerhetsutredningar i fråga om anläggningarna samt åtgärder i samband med olyckor som inträffar i anläggningarna.

Förordningen gäller även förvaring och hantering av brännbara vätskor och gaser utan samband med industriell hantering och upplagring samt tillverkning av cisterner avsedda för upplagring av brännbara vätskor och gaser, tillsyn över tillverkningen av cisterner och rörsystem samt fastställande av upplagsområden.

2 §
Tillämpning inom försvarsmakten

Denna förordning tillämpas inte på industriell hantering och upplagring av kemikalier inom försvarsmakten till den del därom stadgas särskilt.

3 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

De stadganden i denna förordning som gäller brännbara vätskor och gaser tillämpas inte på industriell hantering, upplagring och förvaring till den del därom stadgas i förordningen om oljeeldningsaggregat (276/83), flytgasförordningen (316/79) eller naturgasförordningen (623/87).

Stadgandena om brännbara vätskor tillämpas inte heller på

1) sådana vattenlösningar och vattenemulsioner av brännbara vätskor som blandar sig med vatten i alla mängdproportioner, om deras flampunkt är över 55°C och de inte brinner,

2) sådana vattenlösningar av etylalkohol som innehåller högst 70 viktprocent etylalkohol och vilkas mängd i kärlet är högst 3 liter, eller på

3) högst 250 liter stora kärl som innehåller en alkoholdryck vars flampunkt är 21°C eller högre.

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) brännbar gas ett gasformigt ämne vars kokpunkt vid normalt lufttryck är högst 20°C och som vid normalt lufttryck tillsammans med luften bildar antändliga blandningar,

2) brännbar vätska en vätska vars flampunkt är högst 100°C och vars tillstånd förändras från fast form till pastaform eller flytande form vid 35°C eller vid lägre temperatur vid normalt lufttryck samt en vätska vars flampunkt är högre än 100°C då den hanteras eller lagras vid en temperatur som är högre än flampunkten.

Brännbara gaser och vätskor vilkas kokpunkt är högst 35°C och flampunkt högst 0°C klassificeras som mycket lättantändliga, brännbara vätskor vilkas flampunkt är under 21°C som lättantändliga och brännbara vätskor vilkas flampunkt är 21°C eller högre, men högst 55°C som antändliga, enligt vad som i kemikalieförordningen (620/90) stadgas och med stöd av den bestäms om klassificering.

En brännbar vätska som inte är mycket lättantändlig skall, om den hanteras i en temperatur som är högre än dess flampunkt, vid den temperaturen anses höra till de lättantändliga brännbara vätskorna.

Hälsofarliga eller miljöfarliga kemikalier klassificeras och märks enligt kemikalieförordningen och vad som bestäms med stöd av den.

5 §
Klarläggande av kemikaliernas egenskaper

En verksamhetsidkare skall för iakttagande av skyldigheterna enligt denna förordning klarlägga om de kemikalier som han hanterar och lagrar är brandfarliga samt om de har hälso- eller miljöfarliga egenskaper.

Handels- och industriministeriet publicerar en förteckning över de allmännaste brännbara gaserna och vätskorna. I förteckningen lämnas uppgifter om klassificeringen av och egenskaperna hos gaserna och vätskorna.

2 kap.

Säkerhetskrav vid industriell hantering och upplagring

6 §
Allmänt krav

En anläggning där kemikalier lagras eller hanteras industriellt skall på ett sätt som är tillräckligt effektivt med hänsyn till verksamheten och dess omfattning se till att kemikalierna hanteras och lagras vid anläggningen så att verksamheten inte medför person-, miljö- eller egendomsskador.

7 §
Förläggningsplats

En anläggning där kemikalier lagras eller hanteras industriellt skall placeras på ett visst avstånd från bosättning, skolor, vårdinrättningar, industriföretag, upplag, trafikleder och annan utan anläggning bedriven verksamhet samt från viktiga grundvattenområden och andra grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, naturskyddsområden och andra objekt som är viktiga med tanke på miljövården. Avståndet skall vara sådant att de kemikalier som hanteras och lagras inte vid olyckor eller störningar medför en uppenbar fara för person-, miljö- eller egendomsskador.

När platsen för anläggningen väljs skall dessutom beaktas att verksamhet utanför anläggningen inte leder till att risken för olyckor ökar vid denna.

8 §
Planering, dimensionering och byggande

Byggnaderna och anordningarna inom en anläggning där kemikalier hanteras industriellt eller lagras skall planeras, dimensioneras och byggas så att olycksriskerna förebyggs tillräckligt effektivt med hänsyn till kemikaliernas egenskaper samt hanterings- och upplagringsförhållandena.

Tillverknings- och hanteringsanordningarna, cisternerna, rörsystemen och anordningarna i anslutning därtill skall planeras, dimensioneras och byggas så samt utrustas med sådana skydds- och styrningssystem samt kontroll- och säkerhetsanordningar att

1) anordningarnas drift inte medför omedelbara person-, miljö- eller egendomsskador,

2) den kemikaliemängd som släpps ut i samband med en skada på anläggningarna, en driftsstörning eller en felfunktion blir så liten som möjligt och att kemikalierna kan ledas till en sådan plats eller behandlas så att de medför så liten skada som möjligt,

3) en anordning vid reaktions- och driftsstörningar med egen eller yttre hjälp kan göras säker,

4) en så liten skada som möjligt uppstår när trycket frigörs vid driftsstörningar, samt att

5) kemikalier inte blandas med varandra på ett sätt som kan medföra risk vid senare upplagring eller hantering av en kemikalie eller en produkt i vilken kemikalien ingår.

Med konstruktiva åtgärder eller på något annat sätt som är tillräckligt effektivt med hänsyn till verksamhetens natur skall det ses till att obehöriga inte får tillträde till anläggningens område och kommer åt kemikalier.

9 §
Varningspåskrifter på förvaringsutrymmen, cisterner och anordningar

Anordningarna, cisternerna och förvaringsutrymmena för kemikalier vid en anläggning där kemikalier hanteras industriellt eller lagras skall utrustas med sådana varningspåskrifter som är tillräckliga med hänsyn till verksamheten och dess omfattning och som förutsätts för att anordningarnas drift skall vara säker och för att beredskap skall finnas vid olyckor.

10 §
Drift och underhåll

Servicen för och underhållet av konstruktionerna, anordningarna och utrustningen vid en anläggning där kemikalier hanteras industriellt eller lagras skall ordnas på ett sätt som är effektivt med hänsyn till verksamheten och dess omfattning.

De som arbetar i drifts-, underhålls- och installationsuppgifter vid anläggningen skall ges en med hänsyn till verksamheten och dess omfattning tillräcklig utbildning och handledning som tar sikte på en säker drift.

3 kap.

Bestämmande av tillstånds- och anmälningsskyldigheten

11 §
Avgränsning av objekten

När tillstånds- eller anmälningsskyldigheten bestäms i fråga om en anläggning där kemikalier hanteras industriellt eller lagras, beaktas hela den kemikaliehantering och kemikalieupplagring som förekommer på den plats där verksamhetsidkaren är verksam.

Som upplagring anses fortlöpande eller upprepad förvaring av en kemikalie på en bestämd plats i en fast cistern eller silo, i löscisterner eller förpackningar eller i ett transportmedel.

När tillstånds- och anmälningsskyldigheten bestäms jämställs med upplagring en sådan verksamhet där en kemikalie används för kylning eller uppvärmning i ett slutet system, där en kemikalie transporteras i ett rörsystem, där cisterner eller förpackningar fylls med en kemikalie samt en sådan verksamhet där en kemikalie utspäds med vatten eller där vatten eller orenheter mekaniskt avskiljs ur en kemikalie eller där en kemikalie behandlas på något annat motsvarande enkelt sätt.

12 §
Jämförelsetal

Med jämförelsetal för industriell hantering avses ett tal som fås genom att den kemikaliemängd som används eller tillverkas per dygn eller den ämnesmängd som tillverknings- eller bruksanordningen innehåller, om den är större, multipliceras med en ämnesspecifik kalkylfaktor.

Med jämförelsetal för upplagring avses ett tal som fås genom att upplagsmängden multipliceras med en ämnesspecifik kalkylfaktor.

Som enhet för ämnesmängden används i fråga om brännbara vätskor kubikmeter samt i fråga om brännbara gaser och hälso- eller miljöfarliga kemikalier ton.

13 §
Kalkylfaktor

Kalkylfaktorerna ingår i den förteckning över ämnen som utgör bilaga till denna förordning. Om en kemikalie eller en kemikalieblandning inte har nämnts i förteckningen över ämnen, är kalkylfaktorn

1) 100, när det är fråga om en mycket giftig kemikalie eller en giftig gas,

2) 50, när det är fråga om en brännbar gas eller en mycket lättantändlig brännbar vätska,

3) 10, när det är fråga om en lättantändlig brännbar vätska eller en giftig eller miljöfarlig kemikalie,

4) 2, när det är fråga om en antändlig brännbar vätska eller en frätande kemikalie,

5) 1, när det är fråga om en brännbar vätska vars flampunkt är över 55°C, eller en vådlig eller irriterande kemikalie.

När det är fråga om en kemikalie som har flera än en farlig egenskap som avses i 1 mom., används det högsta värdet på kalkylfaktorn som kalkylfaktor.

Har en brännbar vätska eller en under normala förhållanden flytande giftig eller mycket giftig kemikalie en temperatur som är högre än dess kokpunkt och ett övertryck på minst 0,5 bar, ökas kalkylfaktorn med talet 10.

Om antalet olika kemikalier, förpackade i transportemballage eller kärl, i upplaget överstiger 20, får i stället för de ämnesspecifika jämförelsetalen i bilagan användas de gruppspecifika jämförelsetal som avses i 1 mom.

14 §
Omfattande industriell hantering och upplagring

En industriell hantering är omfattande, om summan av jämförelsetalen för de kemikalier som hanteras vid en anläggning där hanteringen bedrivs är större än 100.

En upplagring är omfattande, om summan av jämförelsetalen för de kemikalier som lagras är större än 5000.

15 §
Medelstor industriell hantering och upplagring

En industriell hantering är medelstor, om summan av jämförelsetalen för de kemikalier som hanteras vid en anläggning där hanteringen bedrivs är större än 10 men högst 100.

En upplagring är medelstor, om summan av jämförelsetalen för de kemikalier som lagras är större än 1000 men högst 5000.

16 §
Särskilda påfyllnings- och tömningsplatser

Med medelstor upplagring jämställs verksamhet där ett tankfartyg, en järnvägstankvagn eller ett tankfordon eller någon annan motsvarande transportbehållare töms på brännbar gas samt verksamhet där ett tankfartyg, en järnvägstankvagn eller ett tankfordon eller någon annan motsvarande transportbehållare fylls med brännbar gas.

Med medelstor upplagring jämställs verksamhet där en gasformig eller under tryck eller genom kylning kondenserad giftig, mycket giftig eller miljöfarlig kemikalie behandlas enligt 1 mom.

17 §
Mindre industriell hantering och upplagring av brännbara gaser och vätskor

Den industriella hanteringen av en brännbar gas eller vätska är mindre, om summan av jämförelsetalen för de brännbara gaser eller vätskor som hanteras vid anläggning där industriell hantering bedrivs är större än 2 men högst 10.

Upplagringen av en brännbar gas eller vätska är mindre, om summan av jämförelsetalen för de brännbara gaser eller vätskor som lagras är större än 10 men högst 1000.

Sprutmålning, vars jämförelsetal är högst 2, är mindre industriell hantering av brännbara vätskor, om en mycket lättantändlig, lättantändlig eller antändlig brännbar vätska återkommande används på samma plats och om den mängd målfärg som sprutas kan uppgå till totalt över 0,5 liter per minut eller om den färgbehållare som sprutan är ansluten till rymmer över 60 liter.

18 §
Distributionsstation

En distributionsstation från vilken brännbar vätska överförs huvudsakligen till motorfordons eller motorbåtars bränsletankar, anses bedriva mindre upplagring av brännbar vätska, om

1) vid stationen lagras lättantändliga och antändliga brännbara vätskor, avsedda för energiproduktion och som motorbränsle, i ovan jord belägna cisterner och underjordiska cisterner till en sammanlagd mängd av högst 140 m3, varav i ovan jord belägna cisterner eller kärl högst 20 m3, och

2) vid stationen lagras andra kemikalier som avses i denna förordning till en sådan mängd att det jämförelsetal som anges i 12 § med beaktande av hela kemikalieupplagringen inte överstiger 2300.

4 kap.

Tillstånds- och anmälningsförfarande

Omfattande industriell hantering och upplagring
19 §
Tillståndsansökan för industriell hantering

Tillstånd till omfattande industriell hantering av kemikalier skall innan byggandet av anläggningen inleds sökas med en skriftlig ansökan som riktas till tekniska kontrollcentralen. I ansökan skall anges

1) sökandens firma och hemort samt hur sökanden kan kontaktas,

2) verksamhetsorten,

3) de brännbara gaser, brännbara vätskor samt hälso- eller miljöfarliga kemikalier som tillverkas, används tekniskt, lagras eller annars hanteras på verksamhetsstället,

4) de största mängder av kemikalier enligt 3 punkten som tillverkas och används per dygn samt de största mängder kemikalier som samtidigt finns i tillverknings- och användningsanläggningarna samt i upplaget, och

5) om sökanden bedriver verksamhet som avses i 36 § kemikalielagen (744/89).

Till ansökan skall fogas för behandlingen av ansökan nödvändiga upplysningar om verksamhetsidkaren, de kemikalier som hanteras och lagras, anläggningen och dess drift, de åtgärder som har planerats för förebyggande av olyckor och brandskyddet.

20 §
Tillståndsansökan för upplagring

Tillstånd till omfattande upplagring av kemikalier skall innan byggandet av upplaget inleds sökas med en skriftlig ansökan som riktas till tekniska kontrollcentralen. I ansökan skall anges

1) sökandens firma och hemort samt hur sökanden kan kontaktas,

2) upplagsplatsen,

3) de brännbara gaser, brännbara vätskor samt hälso- eller miljöfarliga kemikalier som lagras och de största upplagringsmängderna samt

4) om sökanden bedriver verksamhet som avses i 36 § kemikalielagen.

Till ansökan skall fogas för behandlingen av ansökan nödvändiga upplysningar om verksamhetsidkaren, de kemikalier som lagras, upplaget och dess verksamhet, de åtgärder som har planerats för förebyggande av olyckor och brandskyddet.

21 §
Behandling av ansökan

Tekniska kontrollcentralen skall när den behandlar en tillståndsansökan för omfattande industriell hantering eller upplagring vid behov inhämta utlåtanden av vatten- och miljödistriktet, arbetarskyddsdistriktet och kommunens brandchef.

22 §
Tillståndsbeslut

Tillstånd till omfattande industriell hantering och upplagring skall ges, om verksamheten fyller de krav som stadgas i denna förordning och föreskrivs med stöd av den. I tillståndsbeslutet skall anges

1) vilket slags industriell hantering eller upplagring tillståndet gäller,

2) den plats där tillverkningsanläggningen, den tekniska användningsanläggningen eller upplaget finns,

3) uppgifter om de kemikalier vars hantering eller upplagring är tillåten,

4) de tillåtna mängder kemikalier som tillverkas, hanteras och lagras samt

5) tillståndsvillkoren.

I tillståndsbeslutet får bestämmas att när byggandet av anläggningen nått ett bestämt skede detta skall anmälas till tekniska kontrollcentralen eller dess distriktsbyrå, för att de inspektioner som under byggandet behövs med tanke på anläggningens eller upplagets säkerhet skall kunna göras. I tillståndsbeslutet kan dessutom förutsättas att för anläggningen eller upplaget skall utses en person med tillräcklig utbildning och arbetserfarenhet med hänsyn till de krav som byggnadsarbetet ställer, för att övervaka att denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av den samt tillståndsbeslutet och tillståndsvillkoren iakttas när anläggningen byggs.

Till tillståndsbeslutet skall fogas den situationsplan som anslutits till ansökningen och ett behövligt antal ritningar, försedda med anteckning om godkännande.

23 §
Meddelanden om tillståndsbeslut

Tekniska kontrollcentralen skall underrätta länsstyrelsen, vatten- och miljödistriktet, arbetarskyddsdistriktet, kommunens brandchef och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten samt vid behov elinspektionscentralen om tillståndsbeslutet.

Medelstor industriell hantering och upplagring
24 §
Tillståndsansökan för industriell hantering

Tillstånd till medelstor industriell hantering av kemikalier skall innan byggandet av anläggningen inleds sökas genom en skriftlig ansökan som riktas till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå. Om ansökningens innehåll och bilagorna till den gäller vad som stadgas i 19 §.

25 §
Anmälan om upplagring

Om medelstor upplagring av brännbara gaser, brännbara vätskor eller hälso- eller miljöfarliga kemikalier skall innan byggandet av upplaget inleds göras anmälan till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå.

I fråga om innehållet i och bilagorna till anmälan gäller vad som i 20 § stadgas om tillståndsansökan för upplagring.

26 §
Behandling av ansökan

Tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå skall, när den behandlar en ansökan om medelstor industriell hantering, vid behov inhämta utlåtanden av vatten- och miljödistriktet, arbetarskyddsdistriktet och kommunens brandchef.

27 §
Tillståndsbeslut

Om tillståndsbeslut gäller vad som stadgas i 22 § 1 och 3 mom.

28 §
Meddelande om beslut och mottagande av anmälan

Distriktsbyrån skall underrätta länsstyrelsen, vatten- och miljödistriktet, arbetarskyddsdistriktet, kommunens brandchef och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten samt vid behov elinspektionscentralen om tillståndsbeslutet och mottagandet av den anmälan som avses i 25 §.

Mindre industriell hantering och upplagring av brännbara gaser och vätskor
29 §
Anmälan

Om mindre industriell hantering eller upplagring av brännbara gaser eller vätskor skall göras en anmälan till brandchefen. I anmälan skall anges

1) verksamhetsidkarens firma och hemort samt hur han kan kontaktas,

2) verksamhetsorten,

3) de brännbara gaser och vätskor som tillverkas, används tekniskt, lagras eller annars hanteras på verksamhetsstället,

4) de största mängder brännbara gaser och vätskor som tillverkas och används per dygn, de mängder brännbara gaser och vätskor som samtidigt finns i tillverknings- och bruksanläggningarna samt de mängder brännbara gaser och vätskor som lagras, samt

5) när verksamheten skall inledas.

Till anmälan skall fogas

1) skyddsinformationsblad eller motsvarande uppgifter om de huvudsakliga brännbara gaser och vätskor som skall tillverkas och om råvarorna till dem samt om de brännbara gaser och vätskor som skall användas tekniskt eller lagras eller i övrigt hanteras,

2) en redogörelse i stora drag för hur den industriella hanteringen eller upplagringen är planerad att ske,

3) en utredning om brandskyddsarrangemangen samt

4) en utredning om vilka andra hälso- eller miljöfarliga kemikalier som hanteras eller lagras på verksamhetsstället.

Anmälan skall göras i god tid innan den industriella hanteringen eller upplagringen inleds.

30 §
Införande av anmälan i kemikalieregistret

Brandchefen skall sända uppgifterna om en anmälan till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå för införande i det tillståndsregister som avses i kemikalieförordningen.

Tillverkning och import av hälsofarliga kemikalier för försäljning
31 §
Anmälningsskyldighet

Om skyldigheten att göra anmälan till den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten om tillverkning och import av hälsofarliga kemikalier för försäljning i de fall där omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring inte bedrivs samtidigt stadgas i förordningen om försäljning och förvaring av hälso- och miljöfarliga kemikalier (621/90).

5 kap.

Inspektioner

Omfattande och medelstor industriell hantering och omfattande upplagring
32 §
Ibruktagningsinspektion

En anläggning eller en del av den där omfattande industriell hantering eller upplagring eller medelstor industriell hantering bedrivs får inte tas i bruk förrän den har inspekterats som funktionsberedd och vid inspektionen (ibruktagningsinspektion) har konstaterats att anläggningen eller en del av den uppfyller kraven enligt denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den samt villkoren i tillståndsbeslutet.

Anhållan om inspektion skall göras skriftligt hos tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå. Denna skall vid behov underrätta arbetarskyddsdistriktet, vatten- och miljödistriktet samt kommunens brandchef och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten om inspektionen.

33 §
Inspektionsprotokoll

Över en ibruktagningsinspektion skall uppsättas ett inspektionsprotokoll, i vilket antecknas om anläggningen uppfyller kraven enligt denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den samt villkoren i tillståndsbeslutet.

Om det vid inspektionen observeras att anläggningen inte till alla delar uppfyller kraven enligt denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den eller villkoren i tillståndsbeslutet, skall de brister som observerats antecknas i protokollet. Inspektören kan trots bristerna godkänna att anläggningen tas i bruk på de villkor som han bestämmer för högst sex månader, om detta är möjligt utan att säkerheten äventyras. Även om detta och den tid som har satts ut för avhjälpande av bristerna skall göras en anteckning i protokollet.

Om det vid inspektionen observeras omständigheter som väsentligt påverkar anläggningens säkerhet och som uppenbart inte var kända när tillståndet behandlades, skall även detta nämnas i protokollet.

Inspektionsprotokollet skall ges till verksamhetsidkaren och tillställas tekniska kontrollcentralen eller distriktsbyrån beroende på vilken av dessa som har meddelat tillståndet för anläggningen.

34 §
Beslut om ibruktagande

Om det vid inspektionen kommer fram omständigheter som väsentligt påverkar anläggningens säkerhet och som inte var kända då tillståndet gavs, eller framgår att anläggningen inte uppfyller kraven enligt denna förordning eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av den eller villkoren i tillståndsbeslutet, beslutar tekniska kontrollcentralen i fråga om en anläggning där omfattande industriell hantering och upplagring bedrivs och tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå i fråga om en anläggning där medelstor industriell hantering bedrivs om anläggningen kan tas i bruk och om de villkor som verksamheten vid anläggningen skall uppfylla i ett sådant fall.

Medelstor upplagring
35 §
Ibruktagningsinspektion

En verksamhetsidkare skall skriftligen anhålla om inspektion av ett medelstort upplag eller en del av det hos tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå minst 30 dygn innan verksamheten inleds. Distriktsbyrån skall inspektera upplaget eller en del av det före den angivna dagen för verksamhetens inledande. Den skall vid behov underrätta arbetarskyddsdistriktet, vatten- och miljödistriktet samt kommunens brandchef och den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten om inspektionen.

Över inspektionen skall sättas upp ett protokoll, av vilket framgår de brister som eventuellt har observerats vid anläggningen och de åtgärder och tidsfrister som har bestämts för deras avhjälpande.

Mindre industriell hantering och upplagring av brännbara gaser och vätskor
36 §
Inspektion

Brandchefen eller en av honom förordnad tjänsteinnehavare inom brandväsendet skall inom tre månader från det verksamheten inleddes inspektera en anläggning där en mindre industriell hantering eller upplagring av brännbara gaser och vätskor bedrivs.

Över inspektionen skall sättas upp ett protokoll, av vilket framgår de brister som eventuellt har observerats vid anläggningen och de åtgärder och tidsfrister som har bestämts för deras avhjälpande.

Mindre industriell hantering och upplagring av hälso- och miljöfarliga kemikalier
37 §
Inspektion

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten skall vid behov utföra inspektioner vid sådana i kommunen verksamma anläggningar som bedriver mindre industriell hantering eller upplagring av hälso- eller miljöfarliga kemikalier.

6 kap.

Övervakare av industriell hantering och upplagring

38 §
Förordnande av övervakare

Den som bedriver omfattande eller medelstor industriell hantering och upplagring skall förordna en övervakare av den industriella hanteringen eller upplagringen samt vid behov en eller flera ersättare för honom.

Övervakaren skall vara anställd hos det företag som bedriver verksamheten och ha anläggningen i fråga som sitt verksamhetsställe, om inte tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå har godkänt något annat arrangemang av särskilda skäl.

Övervakaren och hans ersättare skall känna till anläggningens verksamhet, stadgandena och bestämmelserna om de kemikalier som hanteras vid anläggningen, kemi- och processteknik i tillräcklig utsträckning med hänsyn till anläggningens verksamhet och omfattning samt egenskaperna hos de kemikalier som hanteras vid den och avvärjandet av kemikalieskador.

39 §
Konstaterande av behörighet

En person som förordnats av tekniska kontrollcentralen skall genom ett prov konstatera om en övervakare för den industriella hanteringen och upplagringen och hans ställföreträdare har behörighet för uppgiften. Över avlagt prov skall ges ett intyg, i vilket skall antecknas vid vilket slags anläggning den som blivit godkänd i provet får vara verksam som övervakare.

40 §
Övervakarens uppgifter

En övervakare av industriell hantering och upplagring skall se till att anläggningen tekniskt sköts på rätt sätt enligt de stadganden och bestämmelser samt de tillståndsbeslut som gäller anläggningen.

Verksamhetsidkaren skall se till att övervakaren har möjlighet att sköta sina uppgifter.

41 §
Anmälan om övervakare

När en övervakare av industriell hantering och upplagring och ersättare för honom har förordnats skall detta anmälas skriftligen till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå. Till anmälan skall fogas

1) ett intyg som avses i 39 §,

2) uppgifter om utbildningen,

3) samtycke av övervakaren samt

4) upplysningar om övervakarens ansvarsområde.

42 §
Förordnande av ny övervakare

Om en övervakare av industriell hantering och upplagring lämnar sin befattning, skall en ny övervakare utan dröjsmål, och senast innan tre månader har gått, förordnas.

Tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå kan kräva att en ny övervakare eller en ersättare för honom skall förordnas, om den som anläggningens ägare eller innehavare har utsett inte har tillräckliga förutsättningar att sköta uppgiften.

7 kap.

Särskilda stadganden om brännbara gaser och vätskor

Begränsningar gällande förvaring
43 §
Bostads-, kontors-, inkvarterings-, dagvårds- och samlingslokaler

I bostads-, kontors-, inkvarterings-, dagvårds- och samlingslokaler samt i med dessa jämförbara lokaliteter får mycket lättantändliga, lättantändliga och antändliga brännbara vätskor samt aerosoler som innehåller brännbara gaser och brännbara vätskor förvaras i en mängd av totalt högst 25 liter. Andra brännbara gaser får inte förvaras i dessa lokaliteter. Brännbara vätskor med en flampunkt på över 55°C får förvaras i en mängd av högst 50 liter.

I ett separat lagerutrymme eller service- eller arbetsrum i en byggnad som omfattar sådana lägenheter som nämns i 1 mom. får dock brännbara gaser, mycket lättantändliga, lättantändliga och antändliga brännbara vätskor förvaras i en mängd av totalt högst 100 liter. Brännbara vätskor med en flampunkt på över 55°C får förvaras i en mängd av totalt högst 200 liter.

I sjukhus och andra därmed jämförbara inrättningar får dessutom finnas sådana för deras verksamhet nödvändiga separata lager av brännbara vätskor som utgör en egen brandteknisk sektion och som har anmälts i enlighet med 29 §.

Brännbara gaser och brännbara vätskor får inte förvaras i källar- eller vindsutrymmen som är gemensamma för en byggnad med två eller flera bostadslägenheter och som är avsedda för förvaring av bostädernas hushållslösöre.

44 §
Garage för motorfordon

I ett garage för motorfordon får brännbar gas och brännbar vätska förvaras i en fast bränslecistern som hör till ett fordon, en arbetsmaskin eller en med dem jämförbar anordning och som är ansluten till motorn, i så stor mängd som cisternens kapacitet medger. Utöver detta får mycket lättantändliga, lättantändliga och antändliga brännbara vätskor samt aerosoler som innehåller brännbara gaser och brännbara vätskor förvaras i en mängd av totalt högst 60 liter i kärl som rymmer högst 25 liter samt brännbara vätskor med en flampunkt på över 55°C i en mängd av högst 200 liter.

45 §
Butikslokal

I en brandteknisk sektion, som används som butiksrum, får brännbara vätskor förvaras i kärl som rymmer högst 25 liter och den totala mängden får vara högst 1000 liter. Av denna mängd får mycket lättantändliga brännbara vätskor och aerosoler som innehåller brännbara gaser och brännbara vätskor utgöra totalt högst 200 liter, förpackade i kärl som rymmer högst 2 liter.

I en butikslokal får dessutom finnas sådana lager av aerosoler och brännbara vätskor som är avskilda från butiksrummet och utgör en egen brandteknisk sektion och som har anmälts i enlighet med 29 §.

46 §
Avvikelser från begränsningarna gällande förvaring och begränsningarna

Brandchefen kan på grundval av en inspektion tillåta att brännbara gaser och brännbara vätskor förvaras i utrymmen som avses i 43-45 §§ i större mängder än vad stadgas i 43-45 §§, om detta är möjligt utan att brandsäkerheten äventyras.

Brandchefen kan i enskilda fall begränsa de mängder brännbara gaser och brännbara vätskor som får förvaras i utrymmen som avses i 43-45 §§ eller i fråga om förvaringen uppställa andra begränsningar eller villkor, som befunnits vara nödvändiga med tanke på brandsäkerheten.

Upplagsområde
47 §
Fastställande av upplagsområde

För ett upplagsområde där det finns två eller flera omfattande eller medelstora upplag för brännbara gaser och vätskor skall hos tekniska kontrollcentralen ansökas om att det fastställs att området skall vara upplagsområde för brännbara vätskor, om

1) upplagen har gemensamma anordningar, trafikområden, lossnings- eller lastningsbryggor eller därmed jämförbara arrangemang eller

2) brandskyddet och den övriga beredskapen med tanke på olyckor vid upplagen helt eller delvis har planerats bli skötta med gemensamma anordningar och gemensam utrustning.

I samband med att ett område fastställs att vara upplagsområde skall det klarläggas hur områdets placering, trafikarrangemang, mark, de transportrörsystem samt tömnings- och påfyllningsanläggningar som är i gemensamt bruk och deras driftsarrangemang liksom även service- och underhållsåtgärderna lämpar sig för upplagsområdets verksamhet samt om passagekontrollsystemet, brandskyddet och beredskapen med tanke på olyckor räcker till med beaktande av den för området planerade verksamheten och dess omfattning.

skall göras en anmälan till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå. Tillverkaren eller importören skall dessutom årligen till distriktsbyrån göra anmälan om antalet tillverkade cisterner, tillverkningsnumren och inspektionsuppgifterna.

Stadgandena i 1 och 2 mom. gäller inte cisterner som motsvarar stadgandena och bestämmelserna om tryckkärl.

51 §
Meddelande av föreskrifter

Genom handels- och industriministeriets beslut kan i fråga om cisterner för brännbar gas och vätska föreskrivas att

1) grunden till en cistern skall inspekteras innan installationsarbetet inleds,

2) en tillverkare av cisterner i sin tjänst skall ha en tillverkningsövervakare som har tillsyn över tillverkningen och inspektionen av cisternerna, samt

3) för cisterner av en bestämd typ skall ansökas om typgodkännande hos tekniska kontrollcentralen innan tillverkningen inleds.

Rörsystem
52 §
Tillverkningstillstånd

De rörsystem som används vid en anläggning som bedriver omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring av brännbar gas eller vätska skall vara byggda av en tillverkare som har tillstånd enligt stadgandena och bestämmelserna om tryckkärl att tillverka rörsystem samt en tillverkningsövervakare som nämnda stadganden förutsätter.

8 kap.

Olyckor vid industriell hantering och upplagring

53 §
Anmälan om olyckor

Har en allvarlig olycka, i vilken en brännbar gas, en brännbar vätska eller en hälso- eller miljöfarlig kemikalie haft sin andel, inträffat vid en anläggning där omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring bedrivs, skall verksamhetsidkaren göra anmälan därom till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå.

Om en allvarlig olycka, i vilken kemikalier som avses i 1 mom. haft sin andel, har inträffat i samband med någon annan industriell hantering eller upplagring, skall anmälan därom göras till den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten, som i sin tur skall anmäla olyckan till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå och vid behov till vatten- och miljödistriktet.

Olyckan skall anses vara allvarlig, om

1) den har lett till dödsfall eller allvarligt men för människors hälsa,

2) den har lett till en miljö- eller egendomsskada som inte är lindrig, eller om

3) en brännbar gas, en brännbar vätska eller en hälso- eller miljöfarlig kemikalie har kommit ut i omgivningen i en sådan mängd att den har medfört uppenbar fara för person-, miljö- eller egendomsskador.

54 §
Olycksundersökningar

Tekniska kontrollcentralen skall undersöka en olycka, om detta är nödvändigt för utredande av orsaken till olyckan eller med tanke på den tekniska säkerheten vid anläggningen i fråga eller förebyggandet av olyckor.

55 §
Ibruktagande efter en olycka

Tekniska kontrollcentralen kan bestämma att en anläggning som har skadats vid en olycka i samband med omfattande industriell hantering eller upplagring eller en del av en sådan anläggning inte på nytt får tas i bruk förrän ett nytt tillstånd har beviljats för hanteringen eller upplagringen eller förrän anläggningen eller delen därav har godkänts vid en inspektion. Motsvarande rätt har tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå i fråga om medelstor industriell hantering.

Vad beträffar medelstor upplagring kan distriktsbyrån bestämma att ett upplag inte får tas i bruk efter en olycka förrän det har godkänts vid en inspektion.

9 kap.

Ändringar

56 §
Ändringsanmälningar

Om avsikten är att verksamheten vid en anläggning där omfattande industriell hantering eller upplagring bedrivs skall utvidgas eller ändras efter ibruktagningsinspektionen, skall en skriftlig anmälan om detta göras till tekniska kontrollcentralen. En motsvarande anmälan om utvidgningar och ändringar av medelstor industriell hantering eller upplagring skall göras till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå.

Ändringar som gäller mindre industriell hantering eller upplagring av brännbara gaser eller brännbara vätskor skall på motsvarande sätt anmälas till brandchefen.

57 §
Ändringstillstånd och inspektion av ändringar

Om en utvidgning eller ändring som gäller omfattande industriell hantering eller upplagring eller medelstor industriell hantering är väsentlig med hänsyn till säkerheten, skall tillstånd utverkas. Anläggningen skall inspekteras på nytt innan ändringarna tas i bruk. I fråga om tillståndsförfarandet och inspektionen i anslutning därtill gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 4 och 5 kap. På motsvarande sätt skall ett medelstort upplag inspekteras innan ändringarna tas i bruk och inspektionen skall härvid begäras i god tid.

Även om en utvidgning eller ändring av en anläggning som är beroende av tillstånd inte är så väsentlig med tanke på säkerheten att den skulle förutsätta ett nytt tillstånd, kan tekniska kontrollcentralen dock bestämma att anläggningen skall inspekteras ifall där bedrivs omfattande industriell hantering eller upplagring. Motsvarande rätt har tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå i fråga om medelstor industriell hantering.

58 §
Ändring som gäller verksamhetsidkaren

Om en anläggning där omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring bedrivs övergår till en ny verksamhetsidkare, skall denne utan dröjsmål anmäla detta till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå.

En ändring som gäller verksamhetsidkaren vid en anläggning där mindre industriell hantering av brännbara gaser eller vätskor bedrivs skall på motsvarande sätt anmälas till brandchefen.

59 §
Nedläggning av industriell hantering och upplagring

Om den industriella hanteringen eller upplagringen upphör helt eller om någon del av anläggningen tas ur bruk, skall anläggningens ägare och innehavare efter nedläggningen av verksamheten se till att konstruktionerna och områdena för anläggningen eller den del av den som tagits ur bruk vid behov rengörs så att de inte medför person-, miljö- eller egendomsskador.

Om verksamheten vid en anläggning där omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring bedrivs upphör eller avbryts för en längre tid än ett år, skall detta anmälas till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå. Upphör eller avbryts mindre industriell hantering eller upplagring av brännbara gaser eller brännbara vätskor, skall detta på motsvarande sätt anmälas till brandchefen.

10 kap.

Särskilda stadganden

60 §
Säkerhetsutredning

Tekniska kontrollcentralen kan vid behandlingen av tillstånd som gäller omfattande industriell hantering och upplagring, och tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå vid behandling av tillstånd som gäller medelstor industriell hantering och anmälan som gäller medelstor upplagring förutsätta att i fråga om en anläggning där industriell hantering eller upplagring bedrivs eller i fråga om en del av den skall göras en särskild säkerhetsutredning, om

1) summan av jämförelsetalen för de kemikalier som hanteras eller lagras vid anläggningen betydligt överstiger jämförelsetalen enligt 14 §,

2) de kemikalier som hanteras eller lagras vid anläggningen är exceptionellt farliga eller om

3) det vid anläggningen annars finns större faromoment än normalt.

I säkerhetsutredningen skall med hänsyn till verksamheten, omfattningen och farligheten samt tillräckligt detaljerat och systematiskt göras en bedömning av de anordningar och funktioner som orsakar fara, och klarläggas

1) möjligheterna till felfunktioner och skador eller fel på anordningarna och följderna därav inom anläggningen samt verkningarna utanför anläggningen, och

2) vilken beredskap som finns vid anläggningen att förebygga olyckor och begränsa följderna.

61 §
Anmälan om tillfällig industriell hantering och upplagring

Bedrivs omfattande eller medelstor industriell hantering eller omfattande upplagring såsom en engångsföreteelse under högst sex månader på samma plats, skall om detta göras anmälan till tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå. Anmälan skall göras i god tid innan verksamheten inleds. I fråga om dess innehåll gäller i tillämpliga delar 19, 20, 24 och 25 §§.

Distriktsbyrån kan genom sitt beslut förbjuda inledandet av verksamheten, om den inte kan anses vara tillräckligt säker, eller beträffande verksamheten ställa villkor och göra begränsningar som är nödvändiga med hänsyn till en säker drift.

62 §
Provanläggningstillstånd

Tekniska kontrollcentralen kan på ansökan särskilt bevilja tillstånd för en provanläggning där brännbara gaser, brännbara vätskor eller hälsofarliga eller miljöfarliga kemikalier hanteras industriellt i forsknings- eller utvecklingssyfte. I fråga om ansökan om tillstånd för en provanläggning gäller i 19 § tillämpliga delar. Tekniska kontrollcentralen får till tillståndet för en provanläggning foga villkor som rör säkerheten och bemyndiga en inspektör vid centralen att godkänna de ändringar som sker i provanläggningen, inom de gränser som anges i tillståndsbeslutet.

63 §
Provdrift

En anläggning där industriell hantering eller upplagring bedrivs eller en del av den får användas på prov för reglering i installeringsskedet före inspektionen. Provdriften skall ske utan att säkerheten äventyras och så att anläggningen eller upplaget kan inspekteras till alla delar.

64 §
Undantag

Tekniska kontrollcentralen får i enskilda fall på de villkor som den anser nödvändiga bevilja en anläggning där omfattande industriell hantering eller upplagring bedrivs undantag från denna förordning, om det skulle medföra oskäliga kostnader eller avsevärda olägenheter att iaktta stadgandena och om den åsyftade säkerheten kan nås på något annat sätt. Motsvarande rätt har tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå i fråga om medelstor industriell hantering och upplagring.

I fråga om anläggningar där mindre industriell hantering eller upplagring av brännbara gaser eller vätskor bedrivs har brandchefen den rätt som avses i 1 mom.

65 §
Bokföring över försäljning

En verksamhetsidkare som bedriver omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring och som säljer giftiga eller mycket giftiga kemikalier skall föra bok över försäljningen. Av bokföringen skall framgå

1) till vem en kemikalie har överlåtits,

2) överlåtna kemikalier och mängden av dem samt

3) överlåtelsetiden.

Bokföringen skall förvaras i fem år.

66 §
Tillsyn

Den högsta tillsynen över att denna förordning och de föreskrifter som meddelas med stöd av den blir iakttagna utövas av tekniska kontrollcentralen.

Tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå skall se till att denna förordning och de föreskrifter som meddelas med stöd av den följs vid anläggningar där omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring bedrivs, vid behov genom inspektioner.

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten skall utöva tillsyn över iakttagandet av de stadganden i denna förordning som gäller hälso- eller miljöfarliga kemikalier och de föreskrifter som meddelas med stöd av den, i samband med mindre industriell hantering och upplagring, vid behov genom inspektioner.

På brandchefen ankommer att se till att de stadganden i denna förordning och de föreskrifter som meddelas med stöd av den som gäller brännbara gaser och brännbara vätskor iakttas vid mindre industriell hantering och upplagring, vid behov genom inspektioner.

67 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Handels- och industriministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om industriell hantering och upplagring av brännbara gaser och vätskor samt hälso- eller miljöfarliga kemikalier och om annan tillämpning av denna förordning.

Genom handels- och industriministeriets beslut kan bestämmas att de anordningar som används i industriell hantering eller upplagring skall inspekteras med jämna mellanrum, och meddelas närmare föreskrifter om periodiska inspektioner och godkännande av samt behörighetsvillkoren för de rörelser som utför dessa.

Tekniska kontrollcentralen kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av ett beslut av handels- och industriministeriet enligt denna förordning och bestämma att en standard skall iakttas vid dess tillämpning eller meddela anvisningar.

11 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

68 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990. De skyldigheter enligt 1, 5, 13, 16, 19, 20, 25, 29, 37, 53, 62 och 66 §§ som gäller miljöfarliga kemikalier träder i kraft vid en tidpunkt som stadgas särskilt.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 19 november 1976 om brännbara vätskor (921/76) jämte senare ändringar. Handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor (313/85), handels- och industriministeriets beslut om periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner (344/83) samt handels- och industriministeriets beslut om cisterner för transport av brännbara vätskor (649/78) förblir dock i kraft till dess något annat bestäms genom ministeriets beslut.

Tills något annat bestäms genom handels- och industriministeriets beslut tillämpas i fråga om kraven på industriell hantering och upplagring av brännbara vätskor som avses ovan i 4 § 3 mom. bestämmelserna om brännbara vätskor i handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor med iakttagande av klassificeringen i 4 § förordningen om brännbara vätskor. Den farlighetsetikett som avses i 53 § handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor behöver dock inte fästas på emballaget till en löscistern eller ett kärl som har märkts enligt 7 § kemikalieförordningen.

69 §
Förhållandet mellan tidigare och nuvarande klassificering av brännbara vätskor

Vad som tidigare stadgats eller föreskrivits om brännbara vätskor av klass I, II och III gäller brännbara vätskor, som har klassificerats i enlighet med denna förordning, som följer:

- föreskrifterna om brännbara vätskor av klass I gäller mycket lättantändliga och lättantändliga brännbara vätskor,

- föreskrifterna om brännbara vätskor av klass II gäller antändliga brännbara vätskor,

- föreskrifterna om brännbara vätskor av klass III gäller brännbara vätskor med en flampunkt på över 55°C.

70 §
Tidigare tillstånd

Tillstånd till industriell hantering och upplagring som avses i denna förordning behöver inte sökas eller anmälan därom göras av den som till verksamheten har tillstånd för tillverkning av gift enligt lagen om gifter (309/69) eller tillstånd för tillverkning, teknisk användning, upplagring eller hantering av brännbar vätska enligt förordningen om brännbara vätskor, eller vars verksamhet har godkänts vid en besiktning som företagits av brandmyndigheten enligt förordningen om brännbara vätskor.

71 §
Verksamhetsanmälningar i verksamhet som inletts före ikraftträdandet

Om en anläggning inte har ett tillstånd eller godkännande som avses i 70 §, skall den i fråga om industriell hantering och upplagring som inletts innan denna förordning träder i kraft senast den 1 september 1991 göra en verksamhetsanmälan till tekniska kontrollcentralen eller dess distriktsbyrå eller till brandchefen enligt vad 3 kap. stadgar om krav på tillstånd eller anmälan.

Av en verksamhetsanmälan skall förutom uppgifterna om verksamhetsidkaren framgå vilket slag av industriell hantering eller upplagring det är fråga om, anläggningens plats, de kemikalier som huvudsakligen hanteras eller lagras samt verksamhetens omfattning.

Den som tar emot en anmälan kan kräva att verksamhetsidkaren skall komplettera denna med de uppgifter som avses i 19, 20, 24, 25 och 29 §§, om tillsynen över iakttagandet av denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av den förutsätter detta.

Uppgifterna i en verksamhetsanmälan skall enligt tekniska kontrollcentralens anvisningar föras in i det tillståndsregister som avses i kemikalieförordningen.

72 §
Förändringar i verksamhet som inletts före ikraftträdandet

Om de anmälningar och tillståndsansökningar vad beträffar förändringar i verksamheten som avses i 70 eller 71 § gäller 56-58 §§.

73 §
Tiden för tillståndsansökan eller anmälan i vissa fall

Genom handels- och industriministeriets beslut kan bestämmas hur snart tillstånd skall sökas eller anmälan göras i fråga om industriell hantering eller upplagring av en kemikalie, som först sedan denna förordning trätt i kraft klassificerades som hälso- eller miljöfarlig.

74 §
Upplagsområden för brännbara vätskor

För ett upplagsområde, som avses i 47 § och på vilket verksamheten har inletts innan denna förordning trätt i kraft, men som inte har fastställts att vara upplagsområde enligt 51 § förordningen om brännbara vätskor, skall verksamhetsidkarna eller med fullmakt av dem kommunen, områdets ägare eller innehavare eller någon annan representant för verksamhetsidkarna före den 1 september 1991 ansöka om att det skall fastställas att vara upplagsområde.

75 §
Övervakare av industriell hantering och upplagring som inletts före ikraftträdandet

För en anläggning där omfattande eller medelstor industriell hantering eller upplagring bedrivs och där verksamheten inletts innan förordningen träder i kraft skall före den 1 september 1991 förordnas en sådan övervakare för den industriella hanteringen och upplagringen som avses i 38 §.

En övervakare för industriell hantering och upplagring, som avses i 1 mom. behöver inte utses för en sådan anläggning för vilken, innan denna förordning träder i kraft, har godkänts en driftsövervakare eller en upplagsföreståndare som avses i förordningen om brännbara vätskor eller en ansvarig ledare som avses i förordningen om gifter (492/80).

76 §
Ansvariga ledare, driftsövervakare och upplagsföreståndare som godkänts före ikraftträdandet

Förhörsintyg för driftsövervakare och upplagsföreståndare enligt förordningen om brännbara vätskor och förhörsintyg för en ansvarig ledare enligt förordningen om gifter skall anses motsvara ett intyg enligt 39 § i denna förordning.

Tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå kan dock kräva att en ansvarig ledare, en driftsövervakare eller en upplagsföreståndare som godkänts innan denna förordning träder i kraft skall avlägga ett prov enligt 39 § innan han kan förordnas till en ny uppgift som övervakare av industriell hantering och upplagring, om

1) den föreslagna nya uppgiften finns vid en anläggning som väsentligt avviker från den anläggning vars ansvariga ledare, driftsövervakare eller upplagsföreståndare den som saken gäller tidigare har varit, eller

2) den som saken gäller inte under de tre senaste åren har varit verksam som ansvarig ledare, driftsövervakare eller upplagsföreståndare eller som ersättare för en sådan.

77 §
Behandling av anhängiga ärenden

Ett ärende, som när denna förordning träder i kraft har anhängiggjorts med stöd av förordningen om brännbara vätskor och behandlas av tekniska kontrollcentralen, tekniska kontrollcentralens distriktsbyrå, länsstyrelsen, magistraten, chefen för polisdistriktet, länsman eller brandchefen skall behandlas och avgöras i enlighet med stadgandena om brännbara vätskor. Om behandlingen och avgörandet av ärenden som anhängiggjorts med stöd av lagen om gifter stadgas i 70 § kemikalielagen.

Nådendal den 3 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

BILAGA

Bestämmande av tillstånds- och anmälningsskyldigheten

Ämnesspecifika kalkylfaktorer

Acetaldehyd 50
Aceton 10
Acetonitril 15
Acetylen 50
Acetylklorid 10
Akrylonitril 15
Allylamin 15
Ammoniak 100
Ammoniaklösning (konc. ≥ 35 %) 10
Amylalkohol 2
Arsenikpentoxid 100
Arseniktrioxid 100
Bariumkarbonat 1
Bensen 15
Bensin 15
Blykromat 10
Blyoxider 1
Blytetraetyl 100
Blytetrametyl 100
Bortribromid 100
Brommetan 100
Brännoljor 1
Butadien 100
Butan 50
Butanol 2
Buten 50
i-Butylacetat 10
n-Butylacetat 2
Butylglykol 2
Cyanväte 100
Cyklohexan 10
Dieselolja 1
Dietylamin 10
Dietyleter 50
Dietylglykol 2
Dietylketon 10
Difenylamin 10
1,1-Dikloretan 10
1,2-Dikloretan 15
Dimetyleter 50
Dimetylsulfat 100
Epiklorhydrin 10
Etan 50
Etanol 10
Etanolamin 2
Eten 50
Etylacetat 10
Etylenglykol 1
Etylenoxid 100
Etylglykolacetat 2
Fenol 15
Fluorsulfonsyra 10
Fluorvätesyra 100
Formaldehyd (konc. ≥ 30 %) 15
Formaldehyd (konc. 5-30 %) 2
Fosforsyra (konc. ≥ 10 %) 2
Fotogen 2
Ftalsyraanhydrid 1
Furfural 10
Hexan 10
Hydrazin (konc. ≥ 16 %) 15
Isopropanol 10
Isopropylacetat 10
Kalciumhypoklorit 10
Kalciumklorid 1
Kaliumcyanid 100
Kaliumhydroxid (konc. ≥ 5 %) 10
Kaliumhydroxid (konc. 1-5 %) 1
Klor 100
Klordioxid 100
Klorsulfonsyra 10
Klorvätesyra (konc. ≥ 25 %) 2
Klorvätesyra (konc. 10-25 %) 1
Klorättiksyra 10
Koldisulfid 100
Kolmonoxid 100
Koltetraklorid 100
Kreosotolja 10
Kromsvavelsyra 15
Kromsyra (kromtrioxid) 15
Kromylklorid 15
Kvicksilver 15
Kväveoxider 100
Maleinsyraanhydrid 1
Mangandioxid 1
Metakrylsyra 2
Metan 50
Metanol 15
Metylenklorid 1
Metyletyleter 50
Metyletylketon 10
Metylisobutylketon 10
Metylklorid 50
Morfolin 2
Myrsyra (konc. ≥ 90 %) 10
Myrsyra (konc. 25-90 %) 2
Natriumcyanid 100
Natriumditionit 1
Natriumhydroxid (konc. ≥ 5 %) 10
Natriumhydroxid (konc. 1-5 %) 1
Natriumhypoklorit (konc. ≥ 5 %) 10
Natriumklorat 2
Natriumperoxid 10
Natriumsulfid 10
Oktanol 1
Oleum 10
Oxalsyra 1
Pentaklorfenol 10
Perklorsyra (konc. ≥ 50 %) 10
Perklorsyra (konc. 10-50 %) 2 α-Pinen 2
Propan 50
Propanol 10
Propen 50
Propionsyra (konc. ≥ 10 %) 2
1,2 Propylenoxid 50
1,3 Propylenoxid 10
Salpetersyra (konc. ≥ 20 %) 10
Styren 2
Sulfurylklorid 2
Svaveldioxid 100
Svavelsyra (konc. ≥ 15 %) 10
Svavelsyra (konc. 5-15 %) 1
Svavelsyra-salpetersyrablandning (salpetersyrakonc. ≥ 30 %) 15
Svaveltrioxid 100
Svavelväte 100
Terpentin 2
Tetrahydrofuran 10
Tetrakloretylen 1
Tionylklorid 2
Toluen 15
Trifluorättiksyra (konc. ≥ 10 %) 10
Trifluorättiksyra (konc. 2-10 %) 2
Trikloretylen 1
Vanadinpentoxid 10
Vinylacetat 10
Vinylklorid 100
Väte 50
Väteperoxid (konc. ≥ 60 %) 10
Väteperoxid (konc. 20-60 %) 2
Zinkklorid 2
Xylen 2
Ättiksyra (konc. ≥ 90 %) 10
Ättiksyra (konc. 25-90 %) 2
Ättiksyreanhydrid 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.