677/1990

Given i Helsingfors den 3 augusti 1990

Förordning om ändring av förordningen om förundersökning och tvångsmedel

På föredragning av justitieministern

ändras 14 och 15 §§ förordningen den 17 juni 1988 om förundersökning och tvångsmedel (575/88) samt

fogas till 7 § ett nytt 5 mom. som följer:

7 §
Meddelande till åklagaren

Förundersökningsmyndigheten skall dessutom på det sätt som anges i 3 mom. underrätta hovrättens advokatfiskal om brottsärenden som inkommit till den för undersökning och som hovrätten handlägger i första instans.

14 §
Förhör och undersökning när den misstänkte är under femton år

När ett barn under femton år misstänks för en brottslig gärning, får han förhöras med anledning av gärningen. Med anledning av gärningen får undersökning också företas för att utreda om någon som har fyllt femton år har varit delaktig i brottet eller för att återfå egendom som har gått förlorad genom gärningen eller om undersökningsledaren anser att det finns särskilda skäl därtill eller om socialnämnden begär det. För en sådan undersökning gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om förundersökning i brottmål.

15 §
Meddelande om förhör och skyldighet att sända protokollet till socialnämnden

När ett barn förhörs såsom misstänkt skall socialnämnden ges tillfälle att sända en företrädare till förhöret, om inte detta enligt 15 § 2 mom. barnskyddslagen (683/83) skall anses vara uppenbart obehövligt. Förundersökningsmyndigheten skall utan dröjsmål tillställa socialnämnden förhörsprotokollet.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

Helsingfors den 3 augusti 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.