661/1990

Given i Helsingfors den 16 juli 1990

Lag om ändring av telelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i telelagen av den 20 februari 1987 (183/87) 9 § 2 och 3 mom.,

ändras 2 § 4 punkten, 4 och 5 §§, 7 § 1 och 2 mom., i 9 § 1 mom. den inledande meningen och 1 punkten, 10 § 1 mom., 19 § 2 mom., 22 §, 24 § 1 och 2 mom. samt 27 § 2 och 3 mom. samt

fogas till 20 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med:


4) teleinrättning utövare av allmän televerksamhet,


4 §
Allmän televerksamhet

Allmän televerksamhet utövas av sådana finska samfund som statsrådet har beviljat koncession för ändamålet.

5 §
Televerksamhet i separata nät

Trafikministeriet kan bevilja en finsk medborgare, anstalt eller stiftelse eller ett finskt samfund tillstånd att utöva annan televerksamhet än allmän televerksamhet i separata nät. Då tillstånd beviljas skall televerksamhetens effekter på utövandet av allmän televerksamhet beaktas. Tillstånd beviljas på bestämd tid, högst 15 år.

7 §
Koncessionsvillkor

En teleinrättning beviljas koncession som nämns i 4 § tills vidare.

I koncessionen skall anges dess koncessionsområde, de transmissionsförbindelser med vilka televerksamhet och samtrafik med annan teleinrättning får utövas samt de restriktioner som har uppställts för televerksamheten.


9 §
Teleinrättningarnas uppgifter

En teleinrättning skall inom sitt koncessionsområde och med de transmissionsförbindelser och restriktioner som nämns i koncessionen

1) utöva televerksamhet och enligt de fastställda kraven på servicenivån tillhandahålla användarna anslutningar i sina telenät, och


10 §
Användarens rättigheter och skyldigheter

Var och en har rätt att ansluta sig till allmänna telenät och att i dem inom gränserna för nätets förmedlingskapacitet hyra fasta förbindelser, vilka får användas för telekommunikation antingen för egna ändamål eller så att de erbjuds vidare till andras begagnande. En sådan vidareanvändning får likväl inte vara till men för utövandet av den allmänna televerksamheten.


19 §
Delegationen för televerksamheten

I delegationen, som trafikministeriet tillsätter för tre år i sänder, skall trafikministeriet, Teleförvaltningscentralen, teleinrättningarna, forskningen på teleområdet, den industri som tillverkar teleutrustning och de som använder telekommunikationer vara företrädda.


20 §
Tekniska föreskrifter

Föreskrifter som avses i 1 mom. kan inom de gränser som trafikministeriet bestämmer också meddelas av Teleförvaltningcentralen.

22 §
Teleavgifter

De teleavgifter som teleinrättningarna bär upp hos användarna och teleinrättningarnas inbördes teleavgifter skall vara rättvisa och skäliga.

Trafikministeriet kan vid behov meddela närmare anvisningar om grunderna för fastställande av teleavgifter.

Om de teleavgifter som Post- och televerket bär upp stadgas dessutom särskilt.

24 §
Tvångsmedel

Bryter någon mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, kan trafikministeriet eller Teleförvaltningscentralen förplikta honom att rätta sitt fel eller sin försummelse.

Trafikministeriet eller Teleförvaltningscentralen får för att förstärka effekten av ett beslut som avses i 1 mom. förelägga vite eller äventyret att verksamheten helt eller delvis avbryts eller att någondera låter vidta åtgärden på den försumliges bekostnad.


27 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut av statsrådet, trafikministeriet eller Teleförvaltningscentralen får sökas enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Statsrådet, trafikministeriet och Teleförvaltningscentralen kan i sitt beslut bestämma att beslutet skall följas innan det har vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställigheten av beslutet tills besvären har avgjorts.

I ett beslut om föreläggande av vite som trafikministeriet eller Teleförvaltningscentralen har fattat med stöd av 24 § 2 mom. får ändring inte sökas genom särskilda besvär.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 18/90
Trafikutsk. bet. 2/90
Stora utsk. bet. 55/90

Helsingfors den 16 juli 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.