657/1990

Given i Helsingfors den 16 juli 1990

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) den i 4 § ingående tredje och fjärde gruppen av myndigheter, 10 § 1 och 2 punkten i avsnittet Registerutdrag samt 12 § 1 mom. 50 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, den i 4 § ingående tredje och fjärde gruppen av myndigheter i lag av den 22 december 1989 (1194/89), 10 § 1 och 2 punkten i avsnittet Registerutdrag i lag av den 2 december 1988 (1021/88) och 12 § 1 mom. 50 punkten i lag av den 29 december 1973 (998/73), samt

fogas till 10 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 2 december 1988 och den 22 december 1989 samt genom lagar av den 26 maj, den 30 juni, den 14 juli och den 15 december 1989 (501/89, 613/89, 659/89 och 1110/89) samt efter avsnittet Skattebrev ett nytt avsnitt Stiftelseärenden som följer:

4 §

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelserna, länsrätterna, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitlen, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiven, jordbruksstyrelsen, vatten- och miljöstyrelsen, forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, skogsforskningsinstitutet, vägstyrelsen, bilregistercentralen, luftfartsstyrelsen, meteorologiska institutet, Teleförvaltningscentralen, sjöfartsstyrelsen, livsmedelsverket, konsumentverket, patent- och registerstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, olycksfallsverket, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen.

4 gruppen:

Häradsskrivarna, polisinrättningarna, länsmännen, biträdande länsmännen, registerbyråerna, tullanstalterna, lantbruksdistrikten, lantmäterikontoren, lantmäteribyråerna, forststyrelsens distriktskontor, vatten- och miljödistrikten, fiskeridistriktens fiskeribyråer och sjöfartsdistrikten.


10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis som tecknats på en handling som uppvisats för myndighet skall, om de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för med stämpel enligt 6 och 8 §§ beläggas med stämpel till följande belopp:


Registerutdrag:

1) ur fartygsregister och registret över pensionsstiftelser 24 mark per ark eller, om registerutdraget utges som ADB-registerblankett, 24 mark per sida samt ur stiftelseregistret 50 mark,

2) ur något annat av patent- och registerstyrelsen fört register än handelsregistret 60 mark,


Stiftelseärenden:

1) meddelande av tillstånd till grundande samt stadfästelse av stadgarna 600 mark,

meddelande av samtycke till fusion och stadfästelse av ändring av den övertagande stiftelsens stadgar 600 mark,

meddelande av samtycke till fusion och stadfästelse av den nya stiftelsens stadgar 600 mark,

2) stadfästelse av stadgeändring 400 mark, samt

3) meddelande av samtycke till fusion eller tillstånd till upplösning 300 mark.


12 §

Befriad från stämpelskatt är expedition:


ävensom i ärende, som berör:


så ock


50) expedition som utfärdas av livsmedelsverket eller konsumentverket;Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

Regeringens proposition 50/90
Statsutsk. bet. 21/90
Stora utsk. bet. 64/90

Helsingfors den 16 juli 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.