655/1990

Given i Helsingfors den 16 juli 1990

Lag om ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § 3 mom. kommunallagen av den 10 december 1976 (953/76) och

fogas till lagen ett nytt 10 a kap. som följer:

7 §

Om kommundelsförvaltning stadgas i 10 kap., om rådgivande kommunala folkomröstningar i 10 a kap. och om samarbete mellan kommuner i 11 kap.

10 a kap.

Rådgivande kommunala folkomröstningar

102 a §

Kommunfullmäktige kan besluta att en rådgivande folkomröstning skall anordnas om en fråga som enligt 5 § hör till kommunens kompetens. Omröstning får dock inte anordnas i ett ärende som enligt lag eller förordning skall avgöras av något annat kommunalt organ.

En folkomröstning kan anordnas för hela kommunen eller för en kommundel bestående av ett eller flera röstningsområden som avses i kommunala vallagen.

I ett beslut av fullmäktige om att anordna en rådgivande folkomröstning får inte ändring sökas genom besvär.

102 b §

Om ett initiativ om folkomröstning i en fråga som avses i 102 a § framläggs för kommunen av ett antal röstberättigade medlemmar av kommunen som motsvarar minst två hundradedelar av dem som enligt vallängderna vid senast förrättade kommunalval hade rösträtt, dock av minst etthundra eller, ifall kommunens invånartal vid ingången av året är mindre än fyratusen, av minst femtio röstberättigade medlemmar, skall kommunstyrelsen utan dröjsmål bereda frågan om anordnande av en folkomröstning enligt initiativet och hänskjuta den till fullmäktige för avgörande.

102 c §

Röstberättigade vid en folkomröstning är finska medborgare som vid ingången av röstningsåret har fyllt 18 år och som den dag då kommunfullmäktige beslutar att folkomröstningen skall anordnas har haft hemort i kommunen enligt lagen om befolkningsböcker.

Vid en folkomröstning är även de danska, isländska, norska och svenska medborgare röstberättigade som uppfyller villkoren enligt 1 mom. och som under minst två år omedelbart före röstningsåret har haft hemort i Finland enligt 1 mom.

Röstberättigade vid en folkomröstning som gäller en kommundel är de som vid tidpunkten för det beslut som avses i 1 mom. har haft hemort inom kommundelen och som enligt 1 eller 2 mom. skulle ha rösträtt i en folkomröstning som gäller hela kommunen.

102 d §

Vid folkomröstningar har alla röstberättigade lika rösträtt. Omröstningen är hemlig.

Om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

Regeringens proposition 136/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 10/90
Stora utsk. bet. 50/90

Helsingfors den 16 juli 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.