653/1990

Given i Helsingfors den 16 juli 1990

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 51 och 52 §§, det inledande stycket i 1 mom. samt 2 och 3 mom. i 52 a §, 53 § 1, 3 och 4 mom. samt 111 §,

av dessa lagrum 52 §, det inledande stycket i 1 mom. samt 2 och 3 mom. i 52 a § och 53 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 5 augusti 1977 (609/77), 53 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 9 december 1988 (1062/88) samt 111 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 29 juli 1977 (604/77) och nämnda lag av den 5 augusti 1977, som följer:

51 §

Inom ett generalplaneområde kan miljöministeriet bevilja staden tillstånd att lösa in mark som behövs för en trafikled samt ett för allmänt behov avsatt område som i generalplanen har anvisats för någon anläggning som tillhör staden eller för något annat behov som staden har.

52 §

Sedan en stadsplan har varit i kraft minst två år kan staden ge ägaren och innehavaren av en tomt byggnadsuppmaning,

1) om minst hälften av tomtens tillåtna våningsyta inte har använts, eller

2) om tomten, med beaktande av byggnadernas användningssyfte, läge och byggnadssätt samt övriga omständigheter, inte är bebyggd huvudsakligen i enlighet med stadsplanen.

Byggnadsuppmaning får likväl inte ges ägaren och innehavaren av en tomt som är avsedd för byggande av ett bostadshus med högst två bostäder, om det på tomten finns ett bostadshus som är i bruk. Byggnadsuppmaning får inte heller ges då ett byggnadsförbud gäller enligt 42 § 2 mom. 3, 4 eller 5 punkten eller 43 § 1 mom. Om ett sådant byggnadsförbud träder i kraft för tomten sedan en byggnadsuppmaning har getts, förfaller uppmaningen.

Staden skall föra en offentlig förteckning över byggnadsuppmaningar. Har en tomt sedan byggnadsuppmaning i fråga om den har införts i förteckningen övergått till en ny ägare eller innehavare, gäller uppmaningen även denne.

Har en tomt inte inom tre år efter det byggnadsuppmaningen delgavs den som saken gäller bebyggts med beaktande av vad som sägs i 1 mom., har staden rätt att lösa in tomten utan särskilt tillstånd. Verkställande av inlösning skall sökas inom ett år efter utgången av den tid som har reserverats för byggande.

Över ett beslut som innehåller byggnadsuppmaning får tomtens ägare eller innehavare anföra besvär hos länsrätten inom 14 dagar efter delfåendet. Länsrättens utslag får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet. Om beslutet eller utslaget inte upphävs på grund av besvären, räknas den tid som enligt 4 mom. har reserverats för byggande från den tidpunkt då byggnadsuppmaningen delgavs den som saken gäller.

Anmälan om att byggnadsuppmaning har getts, återkallats eller förfallit samt om att förpliktelsen har uppfyllts skall av stadsstyrelsen omedelbart göras till underrättens kansli för införande i inteckningsregistret.

52 a §

Inom ett stadsplaneområde kan miljöministeriet bevilja staden tillstånd att lösa in:


Inom ett område för vilket stadsplan enligt stadens beslut skall uppgöras eller ändras kan miljöministeriet bevilja staden tillstånd att lösa in ett område där en oredig fastighetsindelning väsentligt försvårar uppgörande av en för stadens utveckling behövlig stadsplan eller ändring av stadsplanen.

Stadgandet i 1 mom. 1 punkten gäller på motsvarande sätt ett område för vilket staden har beslutat att stadsplan skall uppgöras, om området skall anses jämförbart med de områden som avses i lagrummet.

53 §

På stadsplane- och generalplaneområde samt område som enligt stadens beslut skall planläggas kan miljöministeriet bevilja staden tillstånd att lösa in ett obebyggt område, om det i staden inte finns tillräckligt med byggnadsmark till förfogande på skäliga villkor eller om inlösen av någon annan orsak skall anses behövlig för främjande av allmän bostadsproduktion eller annan planmässig bebyggelse av staden. De tomter som för enskild byggnadsverksamhet har bildats på den inlösta marken skall inom skälig tid upplåtas för det i stadsplanen angivna ändamålet.


Miljöministeriet kan även i andra fall, då ett allmänt behov kräver det, bevilja staden tillstånd att begagna sig av inlösning för anskaffande av fast egendom inom dess område eller för inskränkning av nyttjanderätten till sådan.

Utan hinder av 1 och 2 mom. kan miljöministeriet, då ett allmänt behov kräver det, bevilja staden tillstånd att lösa in ett område som i en av stadsfullmäktige godkänd generalplan har anvisats för bostadsbyggande eller samhällsbyggande i samband därmed. Området kan även omfatta rekreations- och skyddsområden.

111 §

Vad 50 och 52 a §§ stadgar om inlösning på stadsplaneområde samt på område, för vilket enligt stadens beslut skall uppgöras stadsplan eller för vilket stadsplanen skall ändras, gäller på motsvarande sätt för byggnadsplaneområde samt område för vilket enligt kommunens beslut skall uppgöras byggnadsplan eller för vilket byggnadsplanen skall ändras. Vad som stadgas i 52 § gäller likaså på motsvarande sätt för byggnadsplaneområde, om på en lägenhet, som i byggnadsplanen är avsedd för byggande, eller på något annat område, som får användas för byggande, av den våningsyta som får byggas inte använts minst hälften eller, om området inte på det sätt som avses i 1 mom. 2 punkten av nämnda paragraf skall anses ha blivit bebyggt huvudsakligen i enlighet med byggnadsplanen. Vad 53 § 1 och 2 mom. stadgar om inlösen på stadsplaneområde samt på område som enligt stadens beslut skall planläggas gäller på motsvarande sätt inom byggnadsplaneområde samt område som enligt kommunens beslut skall planläggas. Likaså gäller i fråga om kommunen vad som i 53 § 3 och 4 mom. samt 59 § 1 mom. stadgas om städer.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1990.

I inlösningsärenden som vid ikraftträdandet är anhängiga vid domstol eller någon annan myndighet tillämpas de stadganden som har gällt tidigare.

På basis av en byggnadsuppmaning som har getts före ikraftträdandet har staden rätt att utan särskilt tillstånd lösa in en tomt när fyra år har förflutit från den tidpunkt då uppmaningen delgavs den som saken gäller. Verkställande av inlösning skall sökas inom ett år efter utgången av den tid som har reserverats för byggande.

Regeringens proposition 103/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 13/90
Stora utsk. bet. 71/90

Helsingfors den 16 juli 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.