640/1990

Given i Helsingfors den 16 juli 1990

Lag om ändring av lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) 34 a § 2 mom., 34 b § 2 mom. och 34 d § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 34 a § 2 mom. och 34 b § 2 mom. i lag av den 11 januari 1985 (30/85) och 34 d § 1 mom. i lag av den 31 mars 1988 (284/88), samt

fogas till 34 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 11 januari 1985, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

34 §
Moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt vårdledighet

Om moderskapsledighet påbörjas tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, skall moderskapsledigheten anmälas hos arbetsgivaren senast tre månader före denna tidpunkt, såvida inte arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om något annat.


34 a §
Uppdelning av föräldraledighet och arbetstagares anmälningsskyldighet

Arbetstagaren skall om möjligt en månad före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, dock senast två månader efter barnets födelse, hos arbetsgivaren anmäla att han eller hon ämnar hålla föräldraledighet, när den skall börja, hur länge den skall vara och hur den skall uppdelas på perioder. En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet på grund av vården av ett adoptivbarn skall senast en månad före föräldraledighetens början hos arbetsgivaren anmäla när ledigheten skall börja, hur länge den skall vara och hur den skall uppdelas på perioder. Faderskapsledighet skall anmälas hos arbetsgivaren senast en månad före den beräknade tidpunkten för nedkomsten eller, om faderskapsledigheten hålls under valfri tid under moderskaps- eller föräldrapenningsperioden, senast en månad innan en sådan faderskapsledighet börjar.


34 b §
Uppdelning av vårdledighet och arbetstagares anmälningsskyldighet

Arbetstagaren skall till arbetsgivaren anmäla att han eller hon ämnar hålla vårdledighet, när den skall börja, hur länge den skall vara och hur den skall uppdelas på perioder, i fråga om vård av barn som inte fyllt två år senast två månader innan föräldraledigheten upphör samt i fråga om vårdledighet som hålls därefter i god tid, dock senast en månad innan barnet fyller två år. Arbetstagaren har rätt att av grundad anledning ändra tidpunkten för vårdledigheten genom att anmäla saken till arbetsgivaren senast en månad innan ändringen sker eller så snart som möjligt.

34 d §
Partiell vårdledighet

En arbetstagare kan få partiell vårdledighet för vård av sitt barn eller av något annat barn, som varaktigt bor i hans hem, till utgången av det år under vilket barnet börjar grundskolan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Stadgandet i 34 d § 1 mom. träder dock i kraft den 1 augusti 1990.

Regeringens proposition 77/90
Socialutsk. bet. 18/90
Stora utsk. bet. 83/90

Helsingfors den 16 juli 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.