622/1990

Given i Helsingfors den 29 juni 1990

Förordning om kemikaliedelegationen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 62 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89):

1 §
Tillsättande

Statsrådet tillsätter på framställning av social- och hälsovårdsministeriet för tre år i sänder en kemikaliedelegation.

2 §
Uppgifter

Kemikaliedelegationen har till uppgift

1) att främja kemikalietillsynen och samarbetet mellan myndigheterna,

2) att följa och främja internationellt samarbete som gäller kemikalier,

3) att samordna de olika delregistren i kemikalieregistret så att samkörningen av dem säkerställs,

4) att följa utvecklingen i fråga om kemikalier och den forskning som gäller kemikaliernas verkningar på hälsan och i miljön,

5) att väcka förslag och ta initiativ till utvecklande av kemikalielagstiftningen samt sådan forskning, utbildning, upplysning och information som gäller kemikalier,

6) att avge utlåtanden samt

7) att sköta andra beredningsuppgifter som social- och hälsovårdsministeriet, handels- och industriministeriet eller miljöministeriet ålagt delegationen.

3 §
Sammansättning

Statsrådet utser ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna samt en personlig suppleant för var och en. I delegationen skall finnas representanter åtminstone för de myndigheter som har betydelse för kemikalietillsynen samt för handelns, industrins och arbetstagarnas centrala organisationer.

Om en medlem eller en suppleant avgår eller dör under pågående mandatperiod, utser social- och hälsovårdsministeriet, på förslag av samma myndighet som har utsett honom, en ny medlem eller suppleant för den återstående mandattiden.

Delegationen kan ha en sekreterare med uppgiften som huvudsyssla. Sekreteraren anställs av social- och hälsovårdsministeriet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 29 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.