620/1990

Given i Helsingfors den 29 juni 1990

Kemikalieförordning

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) och lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller

1) klassificering av och påskrifter på farliga kemikalier,

2) kemikaliers emballage,

3) skyddsinformationsblad,

4) anmälningar om nya ämnen,

5) förhandsgodkännande av skyddskemikalier och anmälningar om skyddskemikalier,

6) anmälan om överlåtelse av giftiga och mycket giftiga kemikalier till minutförsäljning,

7) anmälan om export av förbjudna eller i fråga om hanteringen kraftigt begränsade kemikalier samt

8) registrering av kemikalier.

2 kap.

Klassificering och märkning av farliga kemikalier

2 §
Egenskaper hos farliga kemikalier

Kemikalier anses vara hälsofarliga,

1) om de till följd av direkt, upprepad eller långvarig exponering orsakar toxicitet,

2) om de är frätande eller irriterande,

3) om de är allergena,

4) om de är cancerframkallande,

5) om de inverkar menligt på fortplantningen (reproduktionsstörande) och

6) om de medför risk för genetiska skador.

Kemikalier anses vara miljöfarliga,

1) om de är toxiska för organismer,

2) om de inte är lätt nedbrytbara (persistenta) i miljön och

3) om de ackumuleras i organismer.

Kemikalier anses vara brand- och explosionsfarliga,

1) om de är antändliga,

2) om de är oxiderande och

3) om de är explosiva.

Även andra egenskaper hos kemikalier anses farliga, om de kan orsaka men för människors hälsa eller den levande naturen eller skada på egendom.

3 §
Indelning av farliga kemikalier i olika klasser

Kemikalier indelas på grund av sina farliga egenskaper och sin styrka i följande klasser

1) mycket giftiga, om de vid inandning, vid förtäring eller via huden kan orsaka mycket allvarliga men för hälsan eller dödsfall,

2) giftiga, om de vid inandning, vid förtäring eller via huden kan orsaka allvarliga men för hälsan eller dödsfall,

3) vådliga, om de vid inandning, vid förtäring eller via huden kan orsaka men för hälsan,

4) frätande, om de vid kontakt kan förstöra en levande vävnad,

5) irriterande, om de kan orsaka inflammation vid direkt, upprepad eller långvarig kontakt med hud eller slemhinnor,

6) allergena, om de vid inandning eller via huden kan orsaka en reaktion hos immunsystemet (allergi) så att samma kemikalier vid ny exponering orsakar typiska skadeverkningar,

7) cancerframkallande, om de vid inandning, vid förtäring eller via huden kan orsaka cancer eller öka förekomsten därav,

8) skadliga på grund av risk för genetiska förändringar (mutagena), om de vid inandning, vid förtäring eller via huden kan orsaka en ärftlig genetisk skada (mutation) eller öka förekomsten därav,

9) farliga för fortplantningen (reproduktionsstörande), om de vid inandning, vid förtäring eller via huden kan orsaka icke-ärftliga skadeverkningar eller öka förekomsten av dessa hos avkomman eller försvaga mäns eller kvinnors fortplantningsfunktioner eller fortplantningsförmåga,

10) miljöfarliga, om de i miljön kan orsaka fara för vattenmiljön, markmiljön eller atmosfären,

11) explosiva, om de kan explodera under inverkan av en låga eller uppvärmning eller om de är mycket känsliga för stötar eller friktion,

12) oxiderande, om de tillsammans med andra, särskilt med antändliga kemikalier, kan orsaka en reaktion som kraftigt frigör värme,

13) mycket lättantändliga, om de har en mycket låg flampunkt och låg kokpunkt,

14) lättantändliga,

a) om de kan bli upphettade och självantändas i luft i omgivningens temperatur utan energitillförsel,

b) om kemikalier i fast tillstånd omedelbart kan antändas efter kortvarig kontakt med antändningskällan och om de fortsätter att brinna efter att antändningskällan har avlägsnats,

c) om kemikalier i flytande tillstånd har en mycket låg flampunkt eller

d) om de under inverkan av vatten eller fuktig luft bildar farliga mängder lättantändliga gaser

15) antändliga, om kemikalier i flytande tillstånd har en låg flampunkt.

4 §
Klassificeringsmetod

Hälso- och miljöfarliga kemikalier klassificeras på basis av uppgifter från djurförsök eller andra experimentella undersökningar, om det inte finns erfarenhetsmässig kunskap om kemikaliernas farlighet för människor eller miljön.

Hälso- och miljöfarliga preparat kan även klassificeras enligt egenskaperna hos och mängderna av de farliga ämnen som ingår i dem, om preparatens farlighet inte har bestämts. Om de ämnen som ingår i ett hälso- eller miljöfarligt preparat enligt erfarenhetsmässig kunskap förstärker eller försvagar varandras verkan, skall detta beaktas vid klassificeringen av preparatet.

Brand- och explosionsfarliga kemikalier klassificeras på basis av undersökningar av kemikaliernas fysikalisk-kemiska egenskaper, om dessa egenskaper inte av erfarenhet är tillräckligt kända.

5 §
Brand- och explosionsfarliga kemikalier

Handels- och industriministeriet fastställer en förteckning över de vanligaste brand- och explosionsfarliga ämnena.

Tekniska kontrollcentralen avgör vid behov i enskilda fall om en kemikalie är brand- och explosionsfarlig samt hur kemikalien skall klassificeras på grund av sina egenskaper.

6 §
Klassificerings- och märkningsskyldighet

Om en farlig kemikalie inte har klassificerats i förteckningarna över de vanligaste farliga ämnena och om myndigheterna i ett enskilt fall inte har klassificerat kemikalien, skall den som tillverkar, importerar eller annars överlåter kemikalien klassificera och märka den i enlighet med denna förordning.

Om den som tillverkar eller importerar en kemikalie kan visa att klassificeringen och märkningen inte längre motsvarar ny kunskap om ämnets egenskaper, kan tillverkaren eller importören hos det ministerium som är behörigt i saken ansöka om undantag från den klassificering och märkning som nämns i förteckningarna. Härvid skall tillverkaren eller importören tillställa ministeriet de undersökningar eller utredningar på vilka ansökan grundar sig.

7 §
Påskrifter på emballage

På en farlig kemikalies emballage skall finnas följande påskrifter:

1) kemikaliens handelsnamn,

2) den inhemska tillverkarens eller importörens namn, adress och telefonnummer,

3) namnen på och mängderna av de farliga ämnen som kemikalien innehåller,

4) varningspåskrifter och

5) kemikaliemängden i förpackningen.

Varningspåskrifterna består av en farosymbol, som motsvarar den farliga kemikaliens klassificering, farosymbolens namn, riskfraserna (R-fraserna) som preciserar den fara farosymbolen anger samt skyddsfraserna (S-fraserna), som ger anvisningar om hur kemikalien kan användas på ett säkert sätt.

På kemikaliens emballage får inte användas uttrycket "giftfri" eller "oskadlig" eller någon annan motsvarande påskrift som anger att kemikalien inte är farlig.

Påskrifterna skall vara finsk- och svenskspråkiga och väl synliga samt hållbart fästa vid emballaget eller tryckta på detta.

8 §
Sönderdelnings- och reaktionsprodukter

De farliga sönderdelnings- eller reaktionsprodukter som uppstår vid kemikaliehantering skall beaktas vid valet av de i social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivna risk- och skyddsfraserna.

9 §
Användningssyfte och bruksanvisningar

När en farlig kemikalie överlåts till minutförsäljning skall användningssyftet nämnas på emballaget, om det inte framgår av kemikaliens benämning enligt handelssed. På emballaget skall vid behov även finnas en bruksanvisning.

10 §
Märkning av emballage

Tillverkaren, importören eller någon annan överlåtare skall märka farliga kemikaliers emballage i samband med tillverkningen, importen eller förpackandet.

Om emballagen inte har märkts före importen, skall de märkas i importörens lager efter importen eller förpackandet, dock senast innan kemikalien överlåts till försäljning eller tas i bruk.

11 §
Ny märkning

En påskrift på en farlig kemikalies emballage får inte avlägsnas eller skadas. Om påskriften har blivit otydlig eller emballaget har bytts, skall den som innehar kemikalien se till att på emballaget görs en motsvarande påskrift, som tydligt anger att förpackningen innehåller en farlig kemikalie.

12 §
Oförpackade kemikalier

Om en farlig kemikalie överlåts oförpackad, skall den som överlåter kemikalien skriftligen ge mottagaren de upplysningar som nämns i 7 och 9 §§.

Om en oförpackad farlig kemikalie överlåts för att användas som bränsle, direkt till en användningsanläggning eller till en cistern som rymmer över 200 liter, skall den som överlåter kemikalien förse distributionsanläggningen eller den plats där distributionsanläggningen är belägen med en farosymbol och farosymbolens namn samt med risk- och skyddsfraser.

13 §
Undantag från märkningsskyldigheten

Påskrifter enligt denna förordning behöver inte göras på emballage och de uppgifter som avses i 12 § behöver inte lämnas, om en farlig kemikalie exporteras eller om den förvaras tillfälligt i små mängder och särskilda skäl inte förutsätter annat.

Antändligheten hos ett kosmetiskt preparat eller ett läkemedel som innehåller etylalkohol behöver inte märkas i enlighet med denna förordning.

Farligt kemikalieavfall skall märkas på det sätt som bestäms genom social- och hälsovårdsministeriets beslut.

Angående märkningen av aerosoler gäller dessutom vad som stadgas särskilt.

14 §
Detaljerade bestämmelser

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar, efter att ha hört miljöministeriet samt handels- och industriministeriet, detaljerade föreskrifter om grunderna för klassificering av farliga kemikalier, om varningspåskrifter och valet av dem samt om märkning av emballage.

3 kap.

Kemikaliers emballage

15 §
Allmänna krav

Kemikalier får inte säljas eller annars överlåtas i emballage som inte uppfyller kraven enligt denna förordning.

Emballaget skall vara tätt och vid behov på nytt gå att tillsluta tätt, och det skall tåla den belastning som normal användning och förvaringsförhållandena medför. Emballaget eller förslutningen får inte vara sådana att de kan reagera med kemikalierna på ett menligt sätt.

16 §
Emballage för farliga kemikalier avsedda för minutförsäljning

En farlig kemikalie får inte säljas eller annars överlåtas till minutförsäljning i ett emballage som är särskilt avsett för förpackning av livsmedel, alkoholdrycker eller andra produkter avsedda för förtäring, eller för kosmetiska preparat eller läkemedel, eller i ett emballage som nära påminner om ett sådant emballage.

En farlig kemikalies emballage får inte heller vara sådant att det kan väcka särskilt intresse hos barn eller lätt föranleda missuppfattning om kemikaliens användningssyfte.

17 §
Säkerhetsförslutare

Social- och hälsovårdsministeriet kan föreskriva att farliga kemikalier som är avsedda för minutförsäljning skall ha en säkerhetsförslutare enligt vad som närmare bestäms genom ministeriets beslut.

18 §
Varningssymboler för synskadade

Social- och hälsovårdsministeriet kan föreskriva att farliga kemikalier som är avsedda för minutförsäljning skall ha en varningssymbol för synskadade enligt vad som närmare bestäms genom ministeriets beslut.

4 kap.

Skyddsinformationsblad

19 §
Skyddsinformationsbladets innehåll

I det skyddsinformationsblad som avses i 18 § kemikalielagen (744/89) skall lämnas följande uppgifter:

1) identifikationsuppgifter om kemikalien, den inhemska tillverkaren eller importören,

2) klassificeringsuppgifter om och varningspåskrifter på kemikalien,

3) de farliga ämnena och mängderna av dessa i kemikalien,

4) kemikaliens fysikaliska och kemiska egenskaper,

5) kemikaliens och de i kemikalien ingående ämnenas farlighet för hälsan,

6) kemikaliens och de i kemikalien ingående ämnenas farlighet för miljön,

7) kemikaliens brand- och explosionsfarlighet,

8) andra egenskaper hos kemikalien som orsakar fara och kemikaliens verkningar i användningsförhållandena och

9) sådana anvisningar som en säker hantering av kemikalien förutsätter i fråga om upplagring, användning, oskadliggörande, hantering som avfall samt första hjälp och anvisningar med tanke på eldsvåda och en kemikalieolycka.

Arbetarskyddsstyrelsen fastställer en modell för skyddsinformationsbladet och anvisningar för ifyllande.

20 §
Undantag från skyldigheten att utarbeta och överlämna skyddsinformationsblad

Ett skyddsinformationsblad behöver inte särskilt sändas till arbetarskyddsstyrelsen i fråga om nya ämnen som avses i 20 § kemikalielagen, skyddskemikalier som avses i 25 § kemikalielagen eller i 39 § 1 mom. kemikalielagen avsedda giftiga eller mycket giftiga kemikalier som överlåts till minutförsäljning.

Ett skyddsinformationsblad behöver inte heller utarbetas när så små mängder kemikalier överlåts att kemikalierna inte kan antas innebära någon risk.

Arbetarskyddsstyrelsen kan av särskilda skäl bransch-, ämnes- eller produktvis bevilja undantag från skyldigheten att utarbeta eller överlämna ett skyddsinformationsblad, om mottagaren eller användaren på något annat sätt fått de uppgifter som behövs för att kemikalien skall kunna användas på ett säkert sätt.

Om skyddsinformationsbladet för farligt avfall bestäms särskilt i arbetarskyddsstyrelsens beslut.

21 §
Granskning av skyddsinformationsblad

Arbetarskyddsstyrelsen skall granska att innehållet i skyddsinformationsbladen motsvarar kraven enligt 19 §.

22 §
Mottagarens rätt att få ett skyddsinformationsblad

Tillverkaren, importören eller någon annan som överlåter en kemikalie skall i de fall som avses i 18 § 3 mom. kemikalielagen ge mottagaren ett exemplar av skyddsinformationsbladet både när han första gången överlåter kemikalien till mottagaren och när mottagaren särskilt ber om ett sådant.

5 kap.

Förfarandet vid anmälan om nya ämnen

23 §
Nya ämnen

Med ämne avses i 20 § kemikalielagen även tillsatsämnen som behövs för ämnets hållbarhet och de orenheter som uppstår vid tillverkningsprocessen. Som ett ämne anses dock inte sådana lösningsmedel som kan separeras från det.

24 §
Anmälan

Den som tillverkar eller importerar ett nytt ämne, skall i den anmälan som avses i 20 § kemikalielagen lämna

1) de uppgifter om ämnets farliga egenskaper som behövs för bedömning av ämnets farlighet, undersökningsresultaten beträffande egenskaperna samt en beskrivning av undersökningen och en utredning om undersökningsmetoderna,

2) en utredning om de olägenheter som är förknippade med olika sätt att använda ämnet,

3) ett förslag till klassificering av ämnet och till påskrifter på det,

4) ett förslag till ett skyddsinformationsblad samt

5) identifikationsuppgifter om anmälaren.

Det detaljerade innehållet i en anmälan och de undersökningar som behövs för bedömning av ett nytt ämnes farlighet bestäms, utgående från ämnets tillverknings- och importmängder, genom beslut av social- och hälsovårdsministeriet.

Om det har gått över 10 år sedan den första anmälan om ett nytt ämne gjordes, lämnas endast uppgifter om identifiering och användning av ämnet samt om säkerhetsåtgärderna i samband med användningen.

25 §
Undantag från anmälningsskyldigheten

Anmälan enligt 20 § kemikalielagen behöver inte göras

1) om skyddskemikalier som godkänns enligt 25 § kemikalielagen,

2) om bekämpningsmedel som avses i lagen om bekämpningsmedel (327/69),

3) om livsmedel som avses i livsmedelslagen (526/41), fodermedel och tillsatsämnen för fodermedel som avses i fodermedelslagen (376/86) eller tillsatsämnen som avses i förordningen om tillsatsämnen för livsmedel (973/85),

4) om gödselmedel som avses i gödselmedelslagen (377/86),

5) om avfall som avses i lagen om avfallshantering (673/78) eller

6) om kemikalier som transporteras genom Finland eller som tillfälligt lagras i Finland.

Anmälan behöver inte heller göras

1) om polymerisat, polykondensat och polyaddukter, som innehåller mindre än två procent av en sådan monomer som skall anses vara ett nytt ämne,

2) om ett ämne som en tillverkare tillverkar eller en importör importerar till en mängd som understiger 10 kg om året,

3) om ett ämne som en tillverkare tillverkar eller en importör importerar till en mängd av 100 kg eller mindre om året och som är avsett endast för vetenskaplig forskning och undersökning under kontrollerade förhållanden, eller

4) om ett ämne som tillverkas eller importeras för processorienterad undersökning eller utveckling under högst ett års tid för ett begränsat antal kunder.

Om det nya ämne som avses i 2 mom. är giftigt eller mycket giftigt, skall anmälaren eller importören, även om anmälan inte enligt 2 mom. behöver göras, tillställa medicinalstyrelsen uppgifter om de säkerhetsåtgärder som krävs för att ämnet skall kunna användas på ett säkert sätt samt uppgifter om säkerhetsåtgärder vid olyckor och anvisningar för behandlingen av förgiftningar.

26 §
Förlängning av befrielse från anmälningsskyldighet

Medicinalstyrelsen kan i de fall som avses i 25 § 2 mom. 4 punkten på ansökan av tillverkaren eller importören besluta att ett ämne som avses i den nämnda punkten får tillverkas och importeras under ytterligare ett år utan anmälan.

27 §
Upplysningar om nya ämnen som befriats från anmälningsskyldigheten

Behöver anmälan inte göras om ett ämne som avses i 25 § 2 mom. 3 punkten, skall tillverkaren eller importören ha en utredning om ämnet och dess sammansättning samt om påskrifterna på emballaget, mängderna och kunderna. Utredningen skall på begäran tillställas medicinalstyrelsen.

Även om en anmälan enligt 20 § kemikalielagen inte med stöd av 25 § 2 mom. 4 punkten i denna förordning behöver göras om ett ämne, skall tillverkaren eller importören underrätta medicinalstyrelsen om ämnets namn och sammansättning samt om påskrifterna på emballaget, mängderna och kunderna. Därvid skall användningsmängden motiveras och en försäkran ges av kunden om att ämnet endast kommer att behandlas av kundens personal under övervakade förhållanden och att det inte kommer att överlåtas för konsumtion.

28 §
Påskrifter på nya ämnen

Om resultaten av alla de undersökningar som krävs i fråga om egenskaperna hos ett nytt ämne, som används i forsknings- eller försökssyfte enligt 25 § 2 mom. 3 eller 4 punkten inte ännu är tillgängliga så att varningspåskrifterna kan göras, skall emballaget förutom med de varningspåskrifter som gjorts på basis av redan genomförda undersökningar förses med påskriften "Varoitus - ainetta ei ole täydellisesti tutkittu. Varning - ämnet är inte fullständigt testat."

29 §
Ändringsanmälan

Tillverkaren eller importören skall göra en ändringsanmälan enligt 22 § kemikalielagen, om

1) den årliga mängden av det ämne som han tillverkar eller importerar överstiger de gränser som anges i social- och hälsovårdsministeriets beslut,

2) han har fått kännedom om sådana betydande forskningsresultat beträffande ämnets verkningar på hälsan och miljön som inte har anmälts till medicinalstyrelsen,

3) han har fått veta att ämnet används för andra ändamål än de som anmälts,

4) ämnets sammansättning förändras eller

5) hans ställning som importör eller tillverkare av ämnet förändras.

Om mängden av ett nytt ämne överstiger de gränser som avses i 1 mom. 1 punkten, skall till ändringsanmälan fogas resultaten av de tilläggsundersökningar som bestäms i social- och hälsovårdsministeriets beslut.

I fråga om en ändringsanmälan och behandlingen av den gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om anmälan och behandlingen av den.

30 §
Hänvisning till en anmälan

Anmälaren behöver inte tillställa medicinalstyrelsen uppgifter om ämnets fysikalisk-kemiska egenskaper eller om undersökningar av ämnets farlighet för hälsan och miljön, om han kan visa att det ämne som han anmält, inbegripet dess renhetsgrad och orenheter, är detsamma som ett ämne som tidigare anmälts till medicinalstyrelsen.

Den som gör en ny anmälan om ämnet skall i de fall som avses i 1 mom. av den som har gjort den första anmälan inhämta ett skriftligt samtycke till att få använda de uppgifter som avses ovan.

31 §
Sekretess

Anmälaren skall i samband med sin anmälan föreslå för medicinalstyrelsen vilka av de uppgifter och utredningar som avses i 24 § som skall hållas hemliga samt motivera sitt förslag.

Följande uppgifter kan dock inte hemlighållas:

1) ämnets handelsnamn,

2) tillverkarens och anmälarens namn,

3) de fysikaliska och kemiska egenskaper hos ämnet vilka nämns i anmälan,

4) uppgifterna om destruktion och oskadliggörande av ämnet,

5) sammandrag av resultaten av undersökningar angående ämnets verkningar på hälsan och miljön,

6) ämnets renhetsgrad eller namnen på farliga orenheter eller tillsatsämnen i det, om avsikten är att klassificera och märka ämnet och ta in det i ämnesförteckningar som fastställs av myndigheterna,

7) de säkerhetsåtgärder som en säker hantering av ämnet förutsätter enligt anmälan eller sådana anvisningar för säkerhetsåtgärder vid olyckor och behandling av förgiftningar som nämns i anmälan eller

8) de uppgifter som lämnas i skyddsinformationsbladet.

Medicinalstyrelsen kan på begäran av anmälaren besluta att på ett nytt ämne, som inte har klassificerats som farligt, får användas ett kodnamn under tre år efter det anmälan gjordes.

32 §
Behandling av anmälan

Medicinalstyrelsen granskar anmälan och begär vid behov utlåtande om det nya ämnets verkningar på miljön av vatten- och miljöstyrelsen samt om dess brand- och explosionsfarlighet av tekniska kontrollcentralen och om de arbetarskyddsåtgärder som föreslås i anmälan av arbetarskyddsstyrelsen.

Medicinalstyrelsen skall underrätta den som har anmält det nya ämnet om huruvida anmälan innehåller de uppgifter som förutsätts i 24 §.

33 §
Detaljerade föreskrifter

Social- och och hälsovårdsministeriet meddelar detaljerade föreskrifter om de uppgifter och undersökningar som skall anges i den anmälan som avses i 24 § samt om anmälningsförfarandet.

6 kap.

Förhandsgodkännande av skyddskemikalier

34 §
Innehållet i ansökan

När den som tillverkar eller importerar en skyddskemikalie ansöker om ett förhandsgodkännande enligt 25 § kemikalielagen, skall han lämna

1) de uppgifter som behövs för bedömning av skyddskemikaliens farliga egenskaper,

2) en utredning om skyddskemikaliens biologiska effektivitet och om hur de verksamma substanserna binds vid den behandlade produkten,

3) en uppskattning av årliga import- och försäljningsmängden,

4) en utredning av de men som eventuellt orsakas av olika sätt att använda skyddskemikalien samt ett förslag till de säkerhetsåtgärder som en säker och oskadlig användning av skyddskemikalien förutsätter,

5) ett förslag till klassificering av och påskrifter på skyddskemikalien,

6) ett förslag till skyddsinformationsblad,

7) förslag till bruksanvisning,

8) ett förslag till begränsningar rörande de produkter som är behandlade med skyddskemikalien samt

9) andra uppgifter som behövs för behandlingen av ansökan och bedömningen av skyddskemikaliens farlighet.

35 §
Anmälan om träskyddskemikalier som används på samma sätt som målarfärg

I en anmälan som avses i 26 § 1 mom. kemikalielagen skall lämnas

1) en utredning om träskyddskemikaliens sammansättning,

2) en bedömning av de mängder av träskyddskemikalien som årligen importeras eller tillverkas samt

3) ett skyddsinformationsblad eller motsvarande uppgifter.

Om de uppgifter som nämns i anmälan förändras, skall de förändrade uppgifterna anmälas till vatten- och miljöstyrelsen.

36 §
Anmälan om tillverkning av skyddskemikalier för export

I en anmälan som avses i 26 § 2 mom. kemikalielagen skall lämnas

1) en utredning om skyddskemikaliens sammansättning samt

2) ett skyddsinformationsblad eller motsvarande uppgifter.

Om de uppgifter som nämns i anmälan förändras, skall de förändrade uppgifterna anmälas till vatten- och miljöstyrelsen.

37 §
Anmälan om prov som utförs med skyddskemikalier

I en anmälan som avses i 26 § 3 mom. kemikalielagen skall lämnas

1) en utredning om skyddskemikaliens sammansättning,

2) ett skyddsinformationsblad eller motsvarande uppgifter,

3) en utredning om syftet med provet, vem som utför det, platsen där det utförs, provets varaktighet och mängden kemikalier som används samt

4) en utredning om de säkerhetsåtgärder som förutsätts för en säker och oskadlig användning.

38 §
Behandling av ansökan och anmälan

Vatten- och miljöstyrelsen skall i samband med behandlingen av en ansökan om förhandsgodkännande av en skyddskemikalie eller en anmälan om en skyddskemikalie vid behov av medicinalstyrelsen begära utlåtande om skyddskemikaliens verkningar på hälsan samt av arbetarskyddsstyrelsen om de i ansökan eller anmälan angivna säkerhetsåtgärder, som en säker användning förutsätter.

39 §
Detaljerade föreskrifter

Miljöministeriet meddelar detaljerade föreskrifter om förfarandet vid förhandsgodkännande av och anmälan om en skyddskemikalie.

7 kap.

Anmälan om överlåtelse av giftiga och mycket giftiga kemikalier till minutförsäljning

40 §
Innehållet i anmälan

I en anmälan som avses i 39 § 1 mom. kemikalielagen skall lämnas

1) ett skyddsinformationsblad,

2) en uppskattning av den kemikaliemängd som årligen överlåts och en utredning om hur försäljningen har organiserats,

3) uppgifter om kemikaliens farlighet för hälsan,

4) påskrifterna på försäljningsemballaget och en bruksanvisning samt

5) en beskrivning eller en modell av kemikaliens emballage.

Om de uppgifter som nämns i anmälan förändras, skall de förändrade uppgifterna anmälas till medicinalstyrelsen.

41 §
Undantag från anmälningsskyldigheten

En anmälan enligt 40 § behöver inte göras om ett bekämpningsmedel som avses i lagen om bekämpningsmedel, en skyddskemikalie som avses i 25 § 1 mom. kemikalielagen eller om andra bränslen än metanolhaltiga bränslen.

42 §
Behandling av anmälan

Medicinalstyrelsen skall på grund av en anmälan som avses i 40 § granska om en giftig eller mycket giftig kemikalie kan överlåtas till minutförsäljning. Om förbud mot överlåtelse och uppställande av villkor för överlåtelse stadgas i 40 § kemikalielagen.

8 kap.

Anmälan om export av kemikalier

43 §
Tiden för anmälan

En anmälan enligt 42 § kemikalielagen skall göras i god tid innan kemikalien första gången överlåts till exportlandet.

44 §
Undantag från anmälningsskyldigheten

En anmälan enligt 42 § kemikalielagen behöver inte göras, om en anmälan om export av avfall skall göras enligt lagen om avfallshantering. Anmälan behöver inte heller göras om ett livsmedel som avses i livsmedelslagen, ett tillsatsämne som avses i förordningen om tillsatsämnen för livsmedel eller om små mängder kemikalier som används vid forskning eller analyser.

45 §
Innehållet i anmälan

I anmälan skall lämnas

1) namnet på den som exporterar och den som tar emot kemikalien samt uppgift om hur de kan kontaktas,

2) en utredning om den beräknade tidpunkten för utförsel av det första exportpartiet,

3) uppgifter om mottagarlandets namn och de kända användningsobjekten samt

4) uppgifter om kemikalien, dess farlighet och de säkerhetsåtgärder som gäller den.

46 §
Behandling av anmälan

Vatten- och miljöstyrelsen skall i samband med utförseln av det första exportpartiet av en kemikalie som avses i 42 § kemikalielagen meddela myndigheten i det land som tar emot kemikalien de uppgifter som avses i 45 § i denna förordning samt uppgifter om de begränsningar och förbud som i Finland gäller hanteringen av kemikalien.

9 kap.

Kemikalieregistret

47 §
Kemikalieregistrets delregister

Det kemikalieregister som avses i 58 § kemikalielagen har följande delregister:

1) ett produktregister, i vilket ingår uppgifter om de skyddsinformationsblad som avses i 18 § kemikalielagen och 40 a § lagen om skydd i arbete,

2) ett register över nya ämnen, i vilket ingår uppgifter om de anmälningar om nya ämnen som avses i 20 och 22 §§ kemikalielagen,

3) ett register över skyddskemikalier, i vilket ingår uppgifter om de godkända skyddskemikalier som avses i 25 § kemikalielagen samt anmälningar om de skyddskemikalier som avses i 26 § kemikalielagen,

4) ett register över giftiga och mycket giftiga kemikalier i minutförsäljning, i vilket ingår uppgifter om de anmälningar som avses i 39 § kemikalielagen samt

5) ett tillståndsregister, i vilket ingår uppgifter om de tillstånd och anmälningar som avses i 32 och 36 §§ kemikalielagen.

48 §
Registerföring

Myndigheterna svarar för kemikalieregistrets delregister enligt följande:

1) för produktregistret svarar arbetarskyddsstyrelsen,

2) för registret över nya ämnen och registret över giftiga och mycket giftiga kemikalier i minutförsäljning svarar medicinalstyrelsen,

3) för registret över skyddskemikalier svarar vatten- och miljöstyrelsen,

4) för tillståndsregistret svarar tekniska kontrollcentralen.

10 kap.

Särskilda stadganden

49 §
Skyldighet att hemlighålla uppgifter om kemikalier

På de uppgifter om kemikalier som skall tillställas myndigheterna och som skall hållas hemliga tillämpas 31 §.

Näringsidkaren skall underrätta den myndighet som behandlar ärendet i vilken omfattning de uppgifter han tillställt myndigheten skall hållas hemliga.

50 §
Anmälan om mängden farliga kemikalier

Med stöd av 47 § 1 mom. kemikalielagen skall den som tillverkar eller den som importerar en kemikalie i samband med att skyddsinformationsbladet inlämnas anmäla till kemikalieregistrets produktregister hur stora mängder kemikalier per år de uppskattningsvis tillverkar eller importerar. I modellen för skyddsinformationsbladet och anvisningarna för dess ifyllande bestäms närmare hur anmälan skall göras.

Om uppskattningarna av mängderna farliga kemikalier som anmälts förändras väsentligt, skall tillverkaren eller importören anmäla förändringen till produktregistret.

51 §
Tillsyn över import och export av kemikalier

Tullverket skall övervaka att kemikalier som inte får behandlas i Finland inte importeras, att en anmälan enligt 20 § kemikalielagen görs hos medicinalstyrelsen om nya ämnen som importeras samt att en anmälan enligt 42 § kemikalielagen görs hos vatten- och miljöstyrelsen om sådana kemikalier som avses i den nämnda paragrafen och som exporteras.

52 §
Lokal tillsyn

Den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten skall särskilt övervaka att kemikalierna klassificeras, märks och förpackas på behörigt sätt, att skyddsinformationsblad utarbetas för kemikalierna, att anmälningar görs om nya ämnen som tillverkas i Finland, att förhandsgodkännande för skyddskemikalier söks eller att anmälningar om dem görs samt att giftiga och mycket giftiga kemikalier som överlåts till minutförsäljning anmäls till medicinalstyrelsen.

53 §
Skyldigheten att iaktta ett klassificeringsbeslut

När en myndighet genom ett beslut konstaterar att en kemikalie som är i bruk är farlig, skall de skyldigheter enligt denna förordning som klassificeringsbeslutet föranleder fullgöras inom ett år efter att beslutet offentliggjordes, om inte annat bestäms särskilt.

54 §
Undantag

Social- och hälsovårdsministeriet kan bestämma att stadgandena i denna förordning eller de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen inte skall tillämpas till någon del, om tillräcklig säkerhet kan åstadkommas på annat sätt. Miljöministeriet kan under samma förutsättningar bestämma att de stadganden i denna förordning eller de med stöd av denna förordning givna föreskrifter som gäller miljöfarliga kemikalier, skyddskemikalier och i 42 § kemikalielagen nämnda kemikalier som exporteras inte skall tillämpas till någon del. Handels- och industriministeriet kan också under samma förutsättningar bestämma att de stadganden i denna förordning eller de med stöd av denna förordning givna föreskrifter som gäller brand- och explosionsfarliga kemikalier inte skall tillämpas till någon del.

55 §
Detaljerade föreskrifter

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar detaljerade föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Miljöministeriet meddelar dock närmare föreskrifter om bekämpning av miljöolägenheter som orsakas av kemikalier, om miljöfarliga kemikalier, skyddskemikalier och överlåtelse av kemikalier till export samt handels- och industriministeriet, om kemikaliers brand- och explosionsfarlighet.

11 kap.

Ikraftträdande och övergångsstadganden

56 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990. De skyldigheter enligt 3, 4, 6, 7, 10-12 och 19 §§ som gäller miljöfarliga kemikalier träder i kraft vid en tidpunkt som stadgas särskilt.

57 §
Skyddsinformationsblad

En verksamhetsidkare, som tillverkar eller importerar en kemikalie för vilken ett skyddsinformationsblad skall utarbetas enligt 18 § kemikalielagen och för vilken inte har gjorts ett skyddsinformationsblad enligt 3 och 4 §§ statsrådets beslut om ett identifikations- och märkningssystem för hälsofarliga ämnen (286/78), skall utarbeta ett skyddsinformationsblad för kemikalien och sända det till arbetarskyddsstyrelsen senast den 1 september 1991.

58 §
Påskrifter

De påskrifter som avses i 9 § skall göras på kemikaliernas emballage senast den 1 september 1991.

Helsingfors den 29 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.