597/1990

Given i Helsingfors den 29 juni 1990

Lag om ändring av lagen om statsgarantier åt industrin för investeringar i miljövård

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 2 § 3 mom. lagen den 13 juli 1973 om statsgarantier åt industrin för investeringar i miljövård (609/73),

sådant detta lagrum lyder i lag av den 27 november 1981 (812/81), samt

ändras 1 §, 2 § 2 och 4 mom., 3 § och 4 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 och 3 §§ samt 4 § 1 mom. i lag av den 25 april 1984 (319/84) samt 2 § 2 och 4 mom. i nämnda lag av den 27 november 1981, som följer:

1 §

Statsgaranticentralen kan enligt denna lag bevilja statsgarantier som säkerhet för krediter, vilka har beviljats företag som bedriver industriell eller därmed jämförlig produktionsverksamhet, för finansiering av investeringar i vattenvård, luftvård och utnyttjande av avfall (miljövårdsinvesteringar).

Statsgarantier som avses i 1 mom. kan ges oberoende av företagets storlek. Då garanti beviljas skall det beaktas hur effektiva och lönsamma de åtgärder är som miljövårdsinvesteringen medför.

2 §

Statsgaranti ges som proprieborgen och i allmänhet utan att säkerhet krävs.


Statsgaranticentralen kan likväl kräva att för en garantikredit skall ställas en av centralen godkänd säkerhet.

3 §

Innan statsgaranti beviljas skall Statsgaranticentralen inhämta vatten- och miljöstyrelsens utlåtande om hur ändamålsenlig och effektiv investeringen är i fråga om främjande av vattenvården eller länsstyrelsens utlåtande i fråga om främjande av luftvården och utnyttjandet av avfall.

4 §

Vatten- och miljöstyrelsen skall övervaka vattenvårdsinvesteringarna och länsstyrelsen övriga miljövårdsinvesteringar.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Regeringens proposition 55/90
Statsutsk. bet. 19/90
Stora utsk. bet. 58/90

Helsingfors den 29 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.