565/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Lag om ändring av 17 och 21 §§ lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § 2 mom. och 21 § lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87) som följer:

17 §
Undervisningsspråk

Vid undervisning i det andra inhemska språket och i ett främmande språk får respektive språk användas som undervisningsspråk. Även vid undervisning i andra ämnen får ett annat språk än läroanstaltens undervisningsspråk användas vid behov.


21 §
Antalet undervisningstimmar samt undervisningsgrupper

Om maximiantalet undervisningstimmar vid en yrkesläroanstalt stadgas genom förordning och bestäms med stöd därav vid behov genom undervisningsministeriets beslut. Antalet undervisningstimmar räknas ut på basis av läroanstaltens utbildningsuppgifter, antalet studerande och andra faktorer, om vilka närmare stadgas genom förordning.

Om grunderna för bildande av undervisningsgrupper vid en yrkesläroanstalt beslutar läroanstaltens direktion enligt vad som stadgas genom förordning och med stöd av den vid behov bestäms i instruktionen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

Inom grundläggande yrkesutbildning i form av vuxenutbildning och inom långvarig tilläggsutbildning tillämpas dock fortfarande de stadganden om bildande av undervisningsgrupper som gäller när denna lag träder i kraft, om inte något annat stadgas genom förordning.

Regeringens proposition 258/89
Kulturutsk. bet. 2/90
Stora utsk. bet. 51/90

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.