556/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Lag om ändring av lagen om kommunindelning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) 8 b § 1 mom., 8 c § 1 och 2 mom., 15 a §, 16 § 2 och 3 mom., 41 § 2 och 3 mom. samt 46 och 47 §§,

av dessa lagrum 8 b § 1 mom., 8 c § 1 och 2 mom. samt 15 a § sådana de lyder i lag av den 17 juni 1988 (559/88), som följer:

8 b §
Behandlingen av planerna

Den plan för kommunalförvaltningens service som avses i 8 a § uppgörs i samarbete med länsstyrelsen gemensamt av de kommuner som berörs av ändringen i kommunindelningen. Planen godkänns av kommunernas fullmäktige. Den skall underställas länsstyrelsen.


8 c §
Planernas bindande verkan

Planer som har fastställts eller godkänts av statsrådet eller av länsstyrelsen skall iakttas när kommunalförvaltningens och den statliga lokalförvaltningens service ordnas, om inte något annat följer av statsbudgeten.

Har förhållandena i kommunen förändrats efter det en i 8 b § 1 mom. nämnd plan har blivit fastställd, kan fullmäktige besluta ändra planen. Beslutet skall underställas länsstyrelsen.


15 a §
Antalet fullmäktige

Inrikesministeriet kan på gemensam framställning av de kommuner som berörs av en ändring i kommunindelningen bestämma att ett större antal fullmäktige än vad som anges i 38 § 1 mom. kommunallagen (953/76) skall väljas i en kommun som utvidgas eller i en ny kommun under den första eller de två första valperioderna efter att ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft.

16 §
Förflyttning till utvidgad eller ny kommuns tjänst

Då en kommuns område delas för att anslutas till två eller flera kommuner, tillämpas 1 mom. på tjänsteinnehavarna och arbetstagarna i den upplösta kommunen så att de förflyttas till tjänstgöring i någon av kommunerna enligt avtal mellan dem. Om ett avtal inte fås till stånd, skall länsstyrelsen på framställning av kommunen eller tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren i fråga besluta om förflyttningen. Om kommunerna hör till skilda län, är länsstyrelsen i det län behörig, till vilken den kommun hör som genom anslutningen får ett område eller områden från en eller flera kommuner. Tjänsteinnehavare eller arbetstagare får härvid dock inte förflyttas till tjänstgöring i en kommun vars fullmäktige av vägande skäl har motsatt sig detta.

Minskas en kommuns område på grund av ändring i kommunindelningen så att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som åsyftas i 1 mom. inte behövs i kommunen och kan om hans förflyttning till tjänstgöring i den kommun som utvidgas eller till den nya kommunen avtal inte nås, bestämmer länsstyrelsen om förflyttningen enligt 2 mom.

41 §
Samfunds och stiftelsers hemort

Om en kommun upplöses genom att dess område överförs till två eller flera utvidgade eller nya kommuner, skall länsstyrelsen bestämma att någon av dessa skall vara ny hemort för samfunden eller stiftelserna. Om kommunerna hör till skilda län är länsstyrelsen i det län behörig, till vilken den kommun hör som genom anslutningen får ett område eller områden från en eller flera kommuner. Länsstyrelsens beslut skall iakttas till dess samfunden eller stiftelserna har beslutat något annat om sin hemort och anteckning om detta har gjorts i registret.

Angående den nya hemort som bestäms enligt 1 mom. eller av länsstyrelsen enligt 2 mom., skall anteckning göras i registret på tjänstens vägnar. Länsstyrelsens beslut om hemort skall i en kommun, som upplöses, tillkännages av kommunstyrelsen så som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

46 §
Ändring av namn

Beslut om ändring av en kommuns namn fattas av kommunfullmäktige.

Innan beslut om ändring av en kommuns namn fattas skall utlåtande inhämtas hos forskningscentralen för de inhemska språken.

47 §
Ny kommuns namn

Sedan statsrådet har fattat beslut om bildande av en ny kommun skall fullmäktige i de kommuner av vilkas områden kommunen bildas bestämma den nya kommunens namn.

Om kommunernas fullmäktige inte kan komma överens om den nya kommunens namn, bestäms detta av länsstyrelsen. Hör kommunerna till skilda län, bestäms den nya kommunens namn av inrikesministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Regeringens proposition 255/89
Lag- och ekonomiutsk. bet. 7/90
Stora utsk. bet. 34/90

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.