555/1990

Given i Helsingfors den 15 juni 1990

Lag om ändring av 2 kap. förordningen om verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förordningen den 19 december 1889 om verkställighet av straff 2 kap. 1 c och 1 d §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 c § i lag av den 23 april 1971 (302/71) och 1 d § ändrad genom nämnda lag samt lagar av den 21 juli 1977, den 7 mars 1980 och den 29 augusti 1986 (595/77, 169/80 och 651/86), samt

fogas till 2 kap. 1 b §, sådan den lyder i nämnda lag av den 23 april 1971, nya 4 och 5 mom. som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om fängelsestraff och om förvandlingsstraff för böter

1 b §

En kvinna som har dömts till fängelsestraff eller förvandlingsstraff för böter och som är havande kan beviljas uppskov med verkställigheten av straffet till dess hon har hämtat sig efter förlossningen.

Ett litet barn till en fånge kan intas för vård i straffanstalt, om detta är förenligt med barnets bästa och fången själv önskar det.

1 c §

Den dömde skall på ansökan eller med sitt samtycke beviljas uppskov med verkställigheten av fängelsestraffet, om en omedelbar verkställighet skulle leda till exceptionella och avsevärda förluster eller svårigheter för den dömde eller hans familj eller arbetsgivare, eller för samhället. Uppskov får inte beviljas, om den dömde är häktad i målet eller det finns grundad anledning att anta att han drar sig undan verkställigheten, eller om de synpunkter som talar för att straffet verkställs omedelbart väger avsevärt tyngre än olägenheterna.

Ett uppskov med verkställigheten skall återkallas, om det efter beviljandet visar sig att det finns risk för att den dömde beger sig på flykt eller om det annars inte längre finns förutsättningar för uppskov. Den myndighet som har beviljat uppskovet beslutar om återkallandet.

1 d §

Uppskov med verkställighet av straff med högst ett år på de grunder som anges i 1 c § beviljas av magistraterna, stadsfogdarna och länsmännen samt landskapsfogden i landskapet Åland i egenskap av verkställande myndigheter. Tiden räknas från den dag då verkställighetshandlingen kom myndigheten till handa. Justitieministeriet kan på de grunder som anges i 1 c § och om det är förenligt med allmän fördel ytterligare skjuta upp verkställigheten av fängelsestraffet med högst ett år åt gången.

En utmätningsman kan på de grunder som anges i 1 c § skjuta upp slutförandet av verkställighetsåtgärderna i fråga om förvandlingsstraff för böter med högst tre månader från det verkställighetshandlingen kom utmätningsmannen till handa eller, om verkställigheten av förvandlingsstraffet inte då kan inledas, från det hindret för verkställigheten upphörde.

Har en myndighet som nämns i 1 mom. första meningen inte beviljat uppskov med verkställigheten, skall avslagsbeslutet omedelbart underställas justitieministeriet. Beslutet skall också underställas, om ett kortare uppskov än det som söktes har beviljats och uppskovet är kortare än tre månader. Justitieministeriet meddelar närmare anvisningar om underställningsförfarandet. Ett avslagsbeslut underställs inte, om

1) den som ansöker om uppskov trots uppmaning inte har lämnat upplysningar om de grunder som nämns i hans ansökan,

2) de grunder som nämns i ansökan uppenbart är osanna,

3) sökanden har begått nya brott eller det finns grundad anledning att anta att han drar sig undan verkställigheten,

4) sökanden är häktad i målet, eller om

5) justitieministeriet av någon annan grundad anledning har beslutat att ett uppskovsbeslut i fråga om det fängelsestraff som ansökan avser inte behöver underställas.

Ändring i beslut som gäller uppskov med verkställigheten av straff eller återkallande av uppskov får inte sökas genom besvär.

Skall den som kommer till en straffanstalt för verkställighet av fängelsestraff eller såsom rannsakningsfånge, avtjäna ett förvandlingsstraff, eller skall den som kommer dit för verkställighet av ett förvandlingsstraff avtjäna något annat förvandlingsstraff eller skall en fånge i anstalten avtjäna ett förvandlingsstraff, får direktören för straffanstalten för betalning av böterna uppskjuta inledandet av förvandlingsstraffets verkställighet med högst två månader från det verkställighetshandlingen kom till straffanstalten. Ett så långt uppskov får dock inte beviljas att verkställigheten av förvandlingsstraffet inte hinner börja förrän fången friges.

Utöver vad 6 kap. 12 § 2 mom. stadgar om rätten för den som har dömts till förvandlingsstraff att betala sina böter efter det förvandlingsstraffet bestämdes har den som kommer till en straffanstalt för verkställighet av förvandlingsstraffet, rätt att betala hela det obetalda beloppet av de förvandlade böterna ännu under fem sådana vardagar efter ankomstdagen som i allmänhet är arbetsdagar vid statens ämbetsverk. Skall flera förvandlingsstraff verkställas, har den bötfällde rätt att betala sina böter också i fråga om ett enda förvandlingsstraff. Genom att betala bötesbeloppet befrias den dömde från att vidare avtjäna det förvandlingsstraff som det är fråga om.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 225/89
Lagutsk. bet. 1/90
Stora utsk. bet. 20/90

Helsingfors den 15 juni 1990

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.